กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองแก่งคอย
L7295 อำเภอแก่งคอย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชะอม
L5465 อำเภอแก่งคอย
0 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชำผักแพว
L5466 อำเภอแก่งคอย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ตาลเดี่ยว
L5467 อำเภอแก่งคอย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เตาปูน
L5468 อำเภอแก่งคอย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองทับกวาง
L7296 อำเภอแก่งคอย
0 0.00 0.00
(60%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าคล้อ
L8596 อำเภอแก่งคอย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าตูม
L5470 อำเภอแก่งคอย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่ามะปราง
L5471 อำเภอแก่งคอย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านป่า
L5472 อำเภอแก่งคอย
10,793 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สองคอน
L5473 อำเภอแก่งคอย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ห้วยแห้ง
L5474 อำเภอแก่งคอย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หินซ้อน
L5475 อำเภอแก่งคอย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
รวม 13 กองทุน 10,793 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน