กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหัวแรต
L2141 อำเภอหนองบุญมาก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแหลมทอง
L2142 อำเภอหนองบุญมาก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไทยเจริญ
L8795 อำเภอหนองบุญมาก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านใหม่
L2135 อำเภอหนองบุญมาก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บึงปรือ
L1955 อำเภอเทพารักษ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุงเขว้า
L2136 อำเภอหนองบุญมาก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังยายทอง
L1956 อำเภอเทพารักษ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สารภี
L2137 อำเภอหนองบุญมาก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สำนักตะคร้อ
L8762 อำเภอเทพารักษ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองตะไก้
L2138 อำเภอหนองบุญมาก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบุนนาก
L2139 อำเภอหนองบุญมาก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองไม้ไผ่
L2140 อำเภอหนองบุญมาก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแวง
L1958 อำเภอเทพารักษ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกกรวด
L7592 อำเภอเมืองนครราชสีมา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกสูง
L2066 อำเภอเมืองนครราชสีมา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจอหอ
L7598 อำเภอเมืองนครราชสีมา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไชยมงคล
L2068 อำเภอเมืองนครราชสีมา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตลาด
L2069 อำเภอเมืองนครราชสีมา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
L2071 อำเภอเมืองนครราชสีมา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านใหม่
L2072 อำเภอเมืองนครราชสีมา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปรุใหญ่
L2073 อำเภอเมืองนครราชสีมา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพุดซา
L2076 อำเภอเมืองนครราชสีมา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
L8788 อำเภอเมืองนครราชสีมา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
L8786 อำเภอเมืองนครราชสีมา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสุรนารี
L2080 อำเภอเมืองนครราชสีมา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
L2082 อำเภอเมืองนครราชสีมา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
L6923 อำเภอเมืองนครราชสีมา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวทะเล
L6924 อำเภอเมืองนครราชสีมา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครนครราชสีมา
L6922 อำเภอเมืองนครราชสีมา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จอหอ
L2067 อำเภอเมืองนครราชสีมา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านเกาะ
L8790 อำเภอเมืองนครราชสีมา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พลกรัง
L2074 อำเภอเมืองนครราชสีมา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พะเนา
L2075 อำเภอเมืองนครราชสีมา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะเริง
L2078 อำเภอเมืองนครราชสีมา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สีมุม
L2079 อำเภอเมืองนครราชสีมา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองกระทุ่ม
L2081 อำเภอเมืองนครราชสีมา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองจะบก
L2083 อำเภอเมืองนครราชสีมา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบัวศาลา
L8787 อำเภอเมืองนครราชสีมา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองระเวียง
L8789 อำเภอเมืองนครราชสีมา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หมื่นไวย
L2086 อำเภอเมืองนครราชสีมา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลครบุรีใต้
L1896 อำเภอครบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจระเข้หิน
L7600 อำเภอครบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแชะ
L7606 อำเภอครบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล
L8274 อำเภอครบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอรพิมพ์
L1906 อำเภอครบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ครบุรี
L1895 อำเภอครบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกกระชาย
L1897 อำเภอครบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จระเข้หิน
L1898 อำเภอครบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เฉลียง
L1899 อำเภอครบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แชะ
L1900 อำเภอครบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะแบกบาน
L1901 อำเภอครบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านใหม่
L8772 อำเภอครบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มาบตะโกเอน
L1903 อำเภอครบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำเพียก
L1904 อำเภอครบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สระว่านพระยา
L1905 อำเภอครบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
L7610 อำเภอเสิงสาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเสิงสาง
L7609 อำเภอเสิงสาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุดโบสถ์
L2128 อำเภอเสิงสาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนสมบูรณ์
L2129 อำเภอเสิงสาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านราษฎร์
L8794 อำเภอเสิงสาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สระตะเคียน
L2131 อำเภอเสิงสาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุขไพบูลย์
L2132 อำเภอเสิงสาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เสิงสาง
L2133 อำเภอเสิงสาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเทพาลัย
L7630 อำเภอคง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองคง
L7627 อำเภอคง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขามสมบูรณ์
L1885 อำเภอคง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คูขาด
L1886 อำเภอคง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนใหญ่
L1887 อำเภอคง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาจั่น
L1888 อำเภอคง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เทพาลัย
L1889 อำเภอคง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนเต็ง
L1890 อำเภอคง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านปรางค์
L1891 อำเภอคง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมืองคง
L1892 อำเภอคง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบัว
L1893 อำเภอคง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองมะนาว
L1894 อำเภอคง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
L7556 อำเภอบ้านเหลื่อม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกกระเบื้อง
L2003 อำเภอบ้านเหลื่อม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช่อระกา
L2004 อำเภอบ้านเหลื่อม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านเหลื่อม
L8782 อำเภอบ้านเหลื่อม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังโพธิ์
L2006 อำเภอบ้านเหลื่อม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจักราช
L7595 อำเภอจักราช
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเมือง
L1907 อำเภอจักราช
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จักราช
L8773 อำเภอจักราช
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทองหลาง
L1909 อำเภอจักราช
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศรีละกอ
L1910 อำเภอจักราช
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สีสุก
L1911 อำเภอจักราช
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองขาม
L1912 อำเภอจักราช
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองพลวง
L1913 อำเภอจักราช
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หินโคน
L1914 อำเภอจักราช
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโชคชัย
L7594 อำเภอโชคชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลด่านเกวียน
L7593 อำเภอโชคชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
L3446 อำเภอโชคชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระโทก
L1929 อำเภอโชคชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โชคชัย
L1930 อำเภอโชคชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ด่านเกวียน
L1931 อำเภอโชคชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าจะหลุง
L1932 อำเภอโชคชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าลาดขาว
L1934 อำเภอโชคชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าอ่าง
L1935 อำเภอโชคชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งอรุณ
L1936 อำเภอโชคชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พลับพลา
L1937 อำเภอโชคชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละลมใหม่พัฒนา
L8776 อำเภอโชคชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลด่านขุนทด
L7555 อำเภอด่านขุนทด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองกราด
L7621 อำเภอด่านขุนทด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด
L1951 อำเภอด่านขุนทด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุดพิมาน
L1939 อำเภอด่านขุนทด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ด่านขุนทด
L8777 อำเภอด่านขุนทด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ด่านนอก
L1941 อำเภอด่านขุนทด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ด่านใน
L1942 อำเภอด่านขุนทด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเคียน
L1943 อำเภอด่านขุนทด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนเมืองพัฒนา
L1944 อำเภอด่านขุนทด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านเก่า
L1945 อำเภอด่านขุนทด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านแปรง
L1946 อำเภอด่านขุนทด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พันชนะ
L1947 อำเภอด่านขุนทด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สระจรเข้
L1948 อำเภอด่านขุนทด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองกราด
L1949 อำเภอด่านขุนทด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองไทร
L1950 อำเภอด่านขุนทด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบัวละคร
L1952 อำเภอด่านขุนทด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยบง
L1953 อำเภอด่านขุนทด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หินดาด
L1954 อำเภอด่านขุนทด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกสวาย
L7611 อำเภอโนนไทย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนไทย
L7604 อำเภอโนนไทย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบัลลังก์
L1969 อำเภอโนนไทย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำปัง
L1964 อำเภอโนนไทย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ค้างพลู
L1965 อำเภอโนนไทย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ด่านจาก
L1966 อำเภอโนนไทย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ถนนโพธิ์
L1967 อำเภอโนนไทย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนไทย
L8779 อำเภอโนนไทย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านวัง
L1970 อำเภอโนนไทย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะค่า
L1983 อำเภอโนนไทย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สายออ
L1972 อำเภอโนนไทย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สำโรง
L1973 อำเภอโนนไทย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนหวาย
L1977 อำเภอโนนสูง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลด่านคล้า
L1978 อำเภอโนนสูง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตลาดแค
L7603 อำเภอโนนสูง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนสูง
L6921 อำเภอโนนสูง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะค่า
L7602 อำเภอโนนสูง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลใหม่
L8780 อำเภอโนนสูง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขามเฒ่า
L1974 อำเภอโนนสูง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จันอัด
L1975 อำเภอโนนสูง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนชมพู
L1976 อำเภอโนนสูง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โตนด
L1979 อำเภอโนนสูง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธารปราสาท
L1980 อำเภอโนนสูง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บิง
L1981 อำเภอโนนสูง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พลสงคราม
L1982 อำเภอโนนสูง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะค่า
L1971 อำเภอโนนสูง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมืองปราสาท
L1984 อำเภอโนนสูง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำคอหงษ์
L1985 อำเภอโนนสูง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำมูล
L1986 อำเภอโนนสูง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หลุมข้าว
L1987 อำเภอโนนสูง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
L7608 อำเภอขามสะแกแสง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนเมือง
L1880 อำเภอขามสะแกแสง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
L7612 อำเภอขามสะแกแสง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขามสะแกแสง
L8771 อำเภอขามสะแกแสง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชีวึก
L1879 อำเภอขามสะแกแสง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พะงาด
L1881 อำเภอขามสะแกแสง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมืองเกษตร
L1882 อำเภอขามสะแกแสง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมืองนาท
L1883 อำเภอขามสะแกแสง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองหัวฟาน
L1884 อำเภอขามสะแกแสง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุดจอก
L1993 อำเภอบัวใหญ่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขุนทอง
L1994 อำเภอบัวใหญ่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนตะหนิน
L1995 อำเภอบัวใหญ่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ด่านช้าง
L1996 อำเภอบัวใหญ่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนทองหลาง
L1997 อำเภอบัวใหญ่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บัวใหญ่
L7632 อำเภอบัวใหญ่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบัวใหญ่
L1998 อำเภอบัวใหญ่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เสมาใหญ่
L1999 อำเภอบัวใหญ่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแจ้งใหญ่
L2000 อำเภอบัวใหญ่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
L8781 อำเภอบัวใหญ่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยยาง
L2002 อำเภอบัวใหญ่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลประทาย
L7625 อำเภอประทาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระทุ่มราย
L2007 อำเภอประทาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกกลาง
L2008 อำเภอประทาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนมัน
L2009 อำเภอประทาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตลาดไทร
L2010 อำเภอประทาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งสว่าง
L8783 อำเภอประทาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นางรำ
L2012 อำเภอประทาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนเพ็ด
L2013 อำเภอประทาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประทาย
L2014 อำเภอประทาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมืองโดน
L2015 อำเภอประทาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังไม้แดง
L2016 อำเภอประทาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองค่าย
L2017 อำเภอประทาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองพลวง
L2018 อำเภอประทาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หันห้วยทราย
L2019 อำเภอประทาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตะขบ
L7614 อำเภอปักธงชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนกออก
L2028 อำเภอปักธงชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง
L2029 อำเภอปักธงชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปักธงชัย
L8784 อำเภอปักธงชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำนางแก้ว
L2032 อำเภอปักธงชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเมืองปัก
L7597 อำเภอปักธงชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกษมทรัพย์
L2020 อำเภอปักธงชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกไทย
L2021 อำเภอปักธงชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.งิ้ว
L2022 อำเภอปักธงชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอน
L2023 อำเภอปักธงชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะขบ
L2024 อำเภอปักธงชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะคุ
L2025 อำเภอปักธงชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตูม
L2026 อำเภอปักธงชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธงชัยเหนือ
L2027 อำเภอปักธงชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ภูหลวง
L2030 อำเภอปักธงชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะแกราช
L2033 อำเภอปักธงชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สำโรง
L2034 อำเภอปักธงชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุขเกษม
L2035 อำเภอปักธงชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพิมาย
L7628 อำเภอพิมาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรังกาใหญ่
L2062 อำเภอพิมาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระชอน
L2053 อำเภอพิมาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระเบื้องใหญ่
L2054 อำเภอพิมาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชีวาน
L2055 อำเภอพิมาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดงใหญ่
L2056 อำเภอพิมาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าหลวง
L2057 อำเภอพิมาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธารละหลอด
L2058 อำเภอพิมาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นิคมสร้างตนเอง
L2059 อำเภอพิมาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ในเมือง
L2060 อำเภอพิมาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โบสถ์
L2061 อำเภอพิมาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สัมฤทธิ์
L2063 อำเภอพิมาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองระเวียง
L2064 อำเภอพิมาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกงรถ
L2143 อำเภอห้วยแถลง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยแถลง
L7601 อำเภอห้วยแถลง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหินดาด
L7599 อำเภอห้วยแถลง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.งิ้ว
L2144 อำเภอห้วยแถลง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโก
L2145 อำเภอห้วยแถลง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทับสวาย
L2146 อำเภอห้วยแถลง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมืองพลับพลา
L2147 อำเภอห้วยแถลง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หลุ่งตะเคียน
L2148 อำเภอห้วยแถลง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หลุ่งประดู่
L8796 อำเภอห้วยแถลง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยแคน
L8797 อำเภอห้วยแถลง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยแถลง
L2151 อำเภอห้วยแถลง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หินดาด
L2152 อำเภอห้วยแถลง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชุมพวง
L7596 อำเภอชุมพวง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชุมพวง
L1920 อำเภอชุมพวง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตลาดไทร
L1921 อำเภอชุมพวง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าลาด
L1922 อำเภอชุมพวง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนตูม
L8775 อำเภอชุมพวง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนยอ
L1924 อำเภอชุมพวง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนรัง
L1925 อำเภอชุมพวง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประสุข
L1926 อำเภอชุมพวง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สาหร่าย
L1927 อำเภอชุมพวง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองหลัก
L1928 อำเภอชุมพวง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดจิก
L7617 อำเภอสูงเนิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสูงเนิน
L7616 อำเภอสูงเนิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุดจิก
L2117 อำเภอสูงเนิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โค้งยาง
L2118 อำเภอสูงเนิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคราช
L2119 อำเภอสูงเนิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นากลาง
L8793 อำเภอสูงเนิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนค่า
L2121 อำเภอสูงเนิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บุ่งขี้เหล็ก
L2122 อำเภอสูงเนิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะเกลือเก่า
L2123 อำเภอสูงเนิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะเกลือใหม่
L2124 อำเภอสูงเนิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สูงเนิน
L2125 อำเภอสูงเนิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เสมา
L2126 อำเภอสูงเนิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองตะไก้
L2127 อำเภอสูงเนิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขามทะเลสอ
L7607 อำเภอขามทะเลสอ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพันดุง
L1876 อำเภอขามทะเลสอ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขามทะเลสอ
L8770 อำเภอขามทะเลสอ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บึงอ้อ
L1874 อำเภอขามทะเลสอ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โป่งแดง
L1875 อำเภอขามทะเลสอ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองสรวง
L1877 อำเภอขามทะเลสอ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองไผ่
L7620 อำเภอสีคิ้ว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลาดบัวขาว
L7619 อำเภอสีคิ้ว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองน้ำใส
L2109 อำเภอสีคิ้ว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสีคิ้ว
L7618 อำเภอสีคิ้ว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กฤษณา
L2100 อำเภอสีคิ้ว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุดน้อย
L2101 อำเภอสีคิ้ว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองไผ่
L8791 อำเภอสีคิ้ว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนเมือง
L2103 อำเภอสีคิ้ว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านหัน
L2104 อำเภอสีคิ้ว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มิตรภาพ
L2105 อำเภอสีคิ้ว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลาดบัวขาว
L2106 อำเภอสีคิ้ว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังโรงใหญ่
L2107 อำเภอสีคิ้ว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สีคิ้ว
L2108 อำเภอสีคิ้ว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบัวน้อย
L2110 อำเภอสีคิ้ว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองหญ้าขาว
L2111 อำเภอสีคิ้ว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกลางดง
L2036 อำเภอปากช่อง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังไทร
L2044 อำเภอปากช่อง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสีมามงคล
L7623 อำเภอปากช่อง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหมูสี
L8785 อำเภอปากช่อง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองปากช่อง
L7615 อำเภอปากช่อง
34,070 0.00 0.00
(50%)
766,575.00
(inf%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขนงพระ
L2037 อำเภอปากช่อง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองม่วง
L2038 อำเภอปากช่อง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จันทึก
L2039 อำเภอปากช่อง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากช่อง
L2040 อำเภอปากช่อง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โป่งตาลอง
L2041 อำเภอปากช่อง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พญาเย็น
L2042 อำเภอปากช่อง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังกะทะ
L2043 อำเภอปากช่อง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองน้ำแดง
L2045 อำเภอปากช่อง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองสาหร่าย
L2046 อำเภอปากช่อง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบึงสำโรง
L1871 อำเภอแก้งสนามนาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แก้งสนามนาง
L8769 อำเภอแก้งสนามนาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนสำราญ
L1869 อำเภอแก้งสนามนาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บึงพะไล
L1870 อำเภอแก้งสนามนาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สีสุก
L1872 อำเภอแก้งสนามนาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนแดง
L7626 อำเภอโนนแดง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังหิน
L1962 อำเภอโนนแดง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนยาวใหญ่
L1959 อำเภอโนนแดง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนแดง
L8778 อำเภอโนนแดง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนตาเถร
L1961 อำเภอโนนแดง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สำพะเนียง
L1963 อำเภอโนนแดง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ
L7613 อำเภอวังน้ำเขียว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไทยสามัคคี
L2095 อำเภอวังน้ำเขียว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระเริง
L2096 อำเภอวังน้ำเขียว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังน้ำเขียว
L8768 อำเภอวังน้ำเขียว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังหมี
L2098 อำเภอวังน้ำเขียว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุดมทรัพย์
L2099 อำเภอวังน้ำเขียว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองยาง
L8765 อำเภอเมืองยาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระเบื้องนอก
L2087 อำเภอเมืองยาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนอุดม
L8766 อำเภอเมืองยาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละหานปลาค้าว
L2090 อำเภอเมืองยาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระทองคำ
L7589 อำเภอพระทองคำ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสระพระ
L8764 อำเภอพระทองคำ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทัพรั้ง
L2048 อำเภอพระทองคำ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พังเทียม
L2049 อำเภอพระทองคำ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มาบกราด
L2050 อำเภอพระทองคำ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองหอย
L2052 อำเภอพระทองคำ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขุย
L2091 อำเภอลำทะเมนชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลช่องแมว
L2092 อำเภอลำทะเมนชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านยาง
L8767 อำเภอลำทะเมนชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไพล
L2094 อำเภอลำทะเมนชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัววง
L7590 อำเภอลำทะเมนชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวลาย
L7624 อำเภอบัวลาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนจาน
L1989 อำเภอบัวลาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บัวลาย
L1990 อำเภอบัวลาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมืองพะไล
L8763 อำเภอบัวลาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองหว้า
L1992 อำเภอบัวลาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสีดา
L7629 อำเภอสีดา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนประดู่
L2112 อำเภอสีดา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพนทอง
L8792 อำเภอสีดา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สามเมือง
L2114 อำเภอสีดา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สีดา
L2115 อำเภอสีดา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองตาดใหญ่
L2116 อำเภอสีดา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง
L7605 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช้างทอง
L1915 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าช้าง
L1916 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พระพุทธ
L1917 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองงูเหลือม
L8774 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองยาง
L1919 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
รวม 333 กองทุน 34,070 0.00 0.00 766,575.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน