กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.กุดจอก
L1993 อำเภอบัวใหญ่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ขุนทอง
L1994 อำเภอบัวใหญ่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนตะหนิน
L1995 อำเภอบัวใหญ่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ด่านช้าง
L1996 อำเภอบัวใหญ่
0 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โนนทองหลาง
L1997 อำเภอบัวใหญ่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบัวใหญ่
L1998 อำเภอบัวใหญ่
0 0.00 0.00
(60%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บัวใหญ่
L7632 อำเภอบัวใหญ่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เสมาใหญ่
L1999 อำเภอบัวใหญ่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองแจ้งใหญ่
L2000 อำเภอบัวใหญ่
0 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลหนองบัวสะอาด
L8781 อำเภอบัวใหญ่
0 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ห้วยยาง
L2002 อำเภอบัวใหญ่
0 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
รวม 11 กองทุน 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน