กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองเต็ง
L8016 อำเภอเมืองตรัง
3,741 158,502.00 79,251.00
(50%)
100,000.00
(63%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนปริง
L1489 อำเภอเมืองตรัง
7,523 318,741.00 159,371.00
(50%)
169,267.50
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกหล่อ
L1490 อำเภอเมืองตรัง
16,051 680,062.00 340,031.00
(50%)
362,000.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครตรัง
L6896 อำเภอเมืองตรัง
59,111 2,504,464.00 1,252,232.00
(50%)
1,329,997.50
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาตาล่วง
L1491 อำเภอเมืองตรัง
7,381 312,724.00 156,362.00
(50%)
167,000.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาโต๊ะหมิง
L1492 อำเภอเมืองตรัง
5,493 232,732.00 93,093.00
(40%)
100,000.00
(43%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาท่ามใต้
50118 อำเภอเมืองตรัง
5,723 242,477.00 96,991.00
(40%)
103,014.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาท่ามเหนือ
L1494 อำเภอเมืองตรัง
7,434 314,970.00 157,485.00
(50%)
167,265.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาบินหลา
L1495 อำเภอเมืองตรัง
3,894 164,984.00 65,994.00
(40%)
70,092.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาพละ
L1496 อำเภอเมืองตรัง
3,761 159,349.00 63,740.00
(40%)
67,698.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาโยงใต้
L1497 อำเภอเมืองตรัง
4,666 197,693.00 79,077.00
(40%)
83,988.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำผุด
L1498 อำเภอเมืองตรัง
10,334 437,839.00 218,920.00
(50%)
233,000.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางรัก
L1499 อำเภอเมืองตรัง
4,566 193,456.00 77,382.00
(40%)
82,188.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านควน
L1500 อำเภอเมืองตรัง
4,725 200,193.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโพธิ์
L1501 อำเภอเมืองตรัง
9,808 415,553.00 207,777.00
(50%)
220,680.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองตรุด
L1502 อำเภอเมืองตรัง
5,600 237,265.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกันตัง
L6895 อำเภอกันตัง
11,862 502,579.00 251,290.00
(50%)
360,000.00
(72%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กันตังใต้
L1460 อำเภอกันตัง
7,087 300,268.00 150,134.00
(50%)
160,000.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะลิบง
L1461 อำเภอกันตัง
7,462 316,156.00 158,078.00
(50%)
167,895.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองชีล้อม
L1462 อำเภอกันตัง
4,648 196,930.00 98,465.00
(50%)
104,580.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองลุ
L1463 อำเภอกันตัง
4,309 182,567.00 73,027.00
(40%)
78,000.00
(43%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนธานี
L1464 อำเภอกันตัง
4,407 186,719.00 74,688.00
(40%)
79,326.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกยาง
L1465 อำเภอกันตัง
4,588 194,388.00 77,755.00
(40%)
82,584.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาเกลือ
L1466 อำเภอกันตัง
4,323 183,160.00 91,580.00
(50%)
97,267.50
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อน้ำร้อน
L1467 อำเภอกันตัง
9,516 403,182.00 0.00
(%)
180,000.00
(45%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเป้า
L1468 อำเภอกันตัง
10,003 423,815.00 211,908.00
(50%)
225,067.50
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางสัก
L1469 อำเภอกันตัง
6,367 269,762.00 80,929.00
(30%)
85,954.50
(32%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางหมาก
L1470 อำเภอกันตัง
5,764 244,214.00 97,686.00
(40%)
103,752.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ย่านซื่อ
L1471 อำเภอกันตัง
2,289 96,982.00 38,793.00
(40%)
41,202.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังวน
L1472 อำเภอกันตัง
4,170 176,678.00 70,671.00
(40%)
75,060.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเปียะ
L1503 อำเภอย่านตาขาว
6,778 287,176.00 114,870.00
(40%)
200,000.00
(70%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนโพธิ์
L1509 อำเภอย่านตาขาว
3,835 162,484.00 64,994.00
(40%)
69,030.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ
L1504 อำเภอย่านตาขาว
8,504 360,305.00 0.00
(%)
200,000.00
(56%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งค่าย
L1505 อำเภอย่านตาขาว
9,405 398,479.00 199,240.00
(50%)
211,612.50
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาชุมเห็ด
L1506 อำเภอย่านตาขาว
8,482 359,372.00 179,686.00
(50%)
190,845.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ในควน
L1507 อำเภอย่านตาขาว
8,556 362,508.00 181,254.00
(50%)
192,510.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพรงจระเข้
L1508 อำเภอย่านตาขาว
6,532 276,753.00 110,701.00
(40%)
117,576.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลย่านตาขาว
L8291 อำเภอย่านตาขาว
7,928 335,900.00 0.00
(%)
180,000.00
(54%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบ่อ
L1510 อำเภอย่านตาขาว
4,504 190,829.00 57,249.00
(30%)
60,804.00
(32%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร
L1479 อำเภอปะเหลียน
2,576 109,142.00 43,657.00
(40%)
46,368.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าข้าม
L7932 อำเภอปะเหลียน
1,432 60,672.00 24,269.00
(40%)
25,776.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าข้าม
L1480 อำเภอปะเหลียน
6,559 277,897.00 138,949.00
(50%)
147,577.50
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าพญา
L1481 อำเภอปะเหลียน
3,289 139,351.00 69,676.00
(50%)
74,002.50
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งยาว
L1482 อำเภอปะเหลียน
5,059 214,344.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งยาว
L8018 อำเภอปะเหลียน
2,530 107,193.00 53,597.00
(50%)
56,925.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางด้วน
L1483 อำเภอปะเหลียน
3,976 168,458.00 67,383.00
(40%)
71,568.00
(42%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
L1484 อำเภอปะเหลียน
9,828 416,401.00 208,201.00
(50%)
221,130.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน
L1485 อำเภอปะเหลียน
12,393 525,077.00 0.00
(%)
278,843.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิพัง
L1486 อำเภอปะเหลียน
6,482 274,635.00 109,854.00
(40%)
116,676.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุโสะ
L1487 อำเภอปะเหลียน
6,707 284,168.00 113,667.00
(40%)
120,726.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แหลมสอม
L1488 อำเภอปะเหลียน
5,952 252,179.00 100,872.00
(40%)
107,136.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะลาเส
L1521 อำเภอสิเกา
6,225 263,746.00 131,873.00
(50%)
140,062.50
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาไม้แก้ว
L1522 อำเภอสิเกา
6,673 282,727.00 113,091.00
(40%)
120,114.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนกุน
L8019 อำเภอสิเกา
2,165 91,729.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร
L1523 อำเภอสิเกา
5,171 219,089.00 65,727.00
(30%)
69,808.50
(32%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อหิน
50119 อำเภอสิเกา
7,169 303,742.00 121,497.00
(40%)
129,042.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด
L1525 อำเภอสิเกา
9,388 397,759.00 198,880.00
(50%)
211,230.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสิเกา
L7888 อำเภอสิเกา
1,468 62,197.00 24,879.00
(40%)
100,000.00
(161%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขากอบ
L1526 อำเภอห้วยยอด
8,366 354,458.00 141,783.00
(40%)
180,000.00
(51%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาขาว
L1527 อำเภอห้วยยอด
3,978 168,543.00 67,417.00
(40%)
100,000.00
(59%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาปูน
L1528 อำเภอห้วยยอด
4,320 183,033.00 0.00
(%)
100,000.00
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่างิ้ว
L1529 อำเภอห้วยยอด
4,976 210,827.00 84,331.00
(40%)
100,000.00
(47%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งต่อ
L1530 อำเภอห้วยยอด
3,948 167,272.00 0.00
(%)
90,000.00
(54%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาวง
L1531 อำเภอห้วยยอด
4,923 208,582.00 83,433.00
(40%)
88,614.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาวง
L7931 อำเภอห้วยยอด
4,044 171,340.00 85,670.00
(50%)
90,990.00
(53%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
L1532 อำเภอห้วยยอด
3,036 128,632.00 51,453.00
(40%)
60,000.00
(47%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางกุ้ง
L1533 อำเภอห้วยยอด
4,218 178,712.00 71,485.00
(40%)
80,000.00
(45%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางดี
L1534 อำเภอห้วยยอด
8,270 350,390.00 140,156.00
(40%)
148,860.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากคม
L1535 อำเภอห้วยยอด
3,482 147,528.00 73,764.00
(50%)
78,345.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากแจ่ม
L1536 อำเภอห้วยยอด
5,186 219,725.00 87,890.00
(40%)
93,348.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำภูรา
L8330 อำเภอห้วยยอด
3,776 159,985.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำภูรา
50120 อำเภอห้วยยอด
2,380 100,838.00 40,335.00
(40%)
42,840.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังคีรี
L1538 อำเภอห้วยยอด
4,229 179,178.00 71,671.00
(40%)
76,122.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองช้างแล่น
L1539 อำเภอห้วยยอด
8,615 365,007.00 146,003.00
(40%)
155,070.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยนาง
L1540 อำเภอห้วยยอด
6,113 259,001.00 129,501.00
(50%)
137,542.50
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยยอด
L8017 อำเภอห้วยยอด
8,355 353,992.00 176,996.00
(50%)
187,987.50
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยยอด
L1541 อำเภอห้วยยอด
2,481 105,117.00 42,047.00
(40%)
44,658.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาวิเศษ
L1516 อำเภอวังวิเศษ
12,610 534,271.00 267,136.00
(50%)
283,725.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าสะบ้า
L1517 อำเภอวังวิเศษ
5,381 227,987.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังมะปราง
L1518 อำเภอวังวิเศษ
5,736 243,028.00 97,211.00
(40%)
103,248.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังมะปรางเหนือ
L1519 อำเภอวังวิเศษ
5,901 250,018.00 100,007.00
(40%)
106,218.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังวิเศษ
L7483 อำเภอวังวิเศษ
2,972 125,920.00 62,960.00
(50%)
72,000.00
(57%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อ่าวตง
L1520 อำเภอวังวิเศษ
10,883 461,100.00 184,440.00
(40%)
195,894.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกสะบ้า
L1473 อำเภอนาโยง
7,215 305,691.00 152,846.00
(50%)
162,337.50
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช่อง
L1474 อำเภอนาโยง
4,749 201,210.00 80,484.00
(40%)
85,482.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาข้าวเสีย
L1475 อำเภอนาโยง
9,328 395,216.00 197,608.00
(50%)
209,880.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
L8290 อำเภอนาโยง
3,538 149,901.00 74,951.00
(50%)
90,000.00
(60%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาโยงเหนือ
50117 อำเภอนาโยง
5,687 240,952.00 96,381.00
(40%)
150,000.00
(62%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหมื่นศรี
L1477 อำเภอนาโยง
6,193 262,390.00 104,956.00
(40%)
111,474.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละมอ
L1478 อำเภอนาโยง
7,778 329,545.00 164,773.00
(50%)
175,005.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาไพร
L1511 อำเภอรัษฏา
3,056 129,479.00 51,792.00
(40%)
55,008.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองปาง
L7887 อำเภอรัษฏา
2,266 96,008.00 48,004.00
(50%)
50,985.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองปาง
L1512 อำเภอรัษฏา
4,134 175,153.00 70,061.00
(40%)
75,000.00
(43%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนเมา
L1513 อำเภอรัษฏา
7,046 298,531.00 149,266.00
(50%)
158,600.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบัว
L1514 อำเภอรัษฏา
5,355 226,885.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปรือ
L1515 อำเภอรัษฏา
7,519 318,571.00 159,286.00
(50%)
169,177.50
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเสะ
L1542 อำเภอหาดสำราญ
4,726 200,235.00 80,094.00
(40%)
85,068.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้าหวี
L1543 อำเภอหาดสำราญ
3,375 142,995.00 57,198.00
(40%)
60,750.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หาดสำราญ
L1544 อำเภอหาดสำราญ
8,813 373,396.00 186,698.00
(50%)
198,300.00
(53%)
- - -
รวม 99 กองทุน 645,129 27,333,358.00 10,896,863.00 13,008,770.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน