กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองเต็ง
L8016 อำเภอเมืองตรัง
3,777 159,972.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนปริง
L1489 อำเภอเมืองตรัง
7,523 318,631.00 159,316.00
(50%)
169,267.50
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกหล่อ
L1490 อำเภอเมืองตรัง
15,912 673,941.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครตรัง
L6896 อำเภอเมืองตรัง
59,111 2,503,602.00 1,251,801.00
(50%)
1,329,997.50
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาตาล่วง
L1491 อำเภอเมืองตรัง
7,381 312,617.00 156,309.00
(50%)
167,000.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาโต๊ะหมิง
L1492 อำเภอเมืองตรัง
5,493 232,652.00 93,061.00
(40%)
100,000.00
(43%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาท่ามใต้
50118 อำเภอเมืองตรัง
5,723 242,393.00 96,957.00
(40%)
103,014.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาท่ามเหนือ
L1494 อำเภอเมืองตรัง
7,434 314,862.00 157,431.00
(50%)
167,265.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาบินหลา
L1495 อำเภอเมืองตรัง
3,894 164,927.00 65,971.00
(40%)
70,092.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาพละ
L1496 อำเภอเมืองตรัง
3,761 159,294.00 63,718.00
(40%)
67,698.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาโยงใต้
L1497 อำเภอเมืองตรัง
4,666 197,625.00 79,050.00
(40%)
83,988.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำผุด
L1498 อำเภอเมืองตรัง
10,334 437,689.00 218,845.00
(50%)
233,000.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางรัก
L1499 อำเภอเมืองตรัง
4,566 193,390.00 77,356.00
(40%)
82,188.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านควน
L1500 อำเภอเมืองตรัง
4,725 200,124.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโพธิ์
L1501 อำเภอเมืองตรัง
9,808 415,411.00 207,706.00
(50%)
220,680.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองตรุด
L1502 อำเภอเมืองตรัง
5,600 237,184.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกันตัง
L6895 อำเภอกันตัง
11,862 502,406.00 251,203.00
(50%)
360,000.00
(72%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กันตังใต้
L1460 อำเภอกันตัง
7,066 299,275.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะลิบง
L1461 อำเภอกันตัง
7,462 316,047.00 158,024.00
(50%)
167,895.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองชีล้อม
L1462 อำเภอกันตัง
4,648 196,863.00 98,432.00
(50%)
104,580.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองลุ
L1463 อำเภอกันตัง
4,314 182,716.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนธานี
L1464 อำเภอกันตัง
4,407 186,655.00 74,662.00
(40%)
79,326.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกยาง
L1465 อำเภอกันตัง
4,588 194,321.00 77,728.00
(40%)
82,584.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาเกลือ
L1466 อำเภอกันตัง
4,362 184,749.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อน้ำร้อน
L1467 อำเภอกันตัง
9,516 403,043.00 0.00
(%)
180,000.00
(45%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเป้า
L1468 อำเภอกันตัง
10,003 423,670.00 211,835.00
(50%)
225,067.50
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางสัก
L1469 อำเภอกันตัง
6,331 268,145.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางหมาก
L1470 อำเภอกันตัง
5,770 244,384.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ย่านซื่อ
L1471 อำเภอกันตัง
2,289 96,949.00 38,780.00
(40%)
41,202.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังวน
L1472 อำเภอกันตัง
4,170 176,617.00 70,647.00
(40%)
75,060.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเปียะ
L1503 อำเภอย่านตาขาว
6,778 287,077.00 114,831.00
(40%)
200,000.00
(70%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนโพธิ์
L1509 อำเภอย่านตาขาว
3,835 162,429.00 64,972.00
(40%)
69,030.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ
L1504 อำเภอย่านตาขาว
8,504 360,181.00 0.00
(%)
200,000.00
(56%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งค่าย
L1505 อำเภอย่านตาขาว
9,405 398,342.00 199,171.00
(50%)
211,612.50
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาชุมเห็ด
L1506 อำเภอย่านตาขาว
8,482 359,249.00 179,625.00
(50%)
190,845.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ในควน
L1507 อำเภอย่านตาขาว
8,556 362,383.00 181,192.00
(50%)
192,510.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพรงจระเข้
L1508 อำเภอย่านตาขาว
6,518 276,065.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลย่านตาขาว
L8291 อำเภอย่านตาขาว
7,928 335,785.00 0.00
(%)
180,000.00
(54%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบ่อ
L1510 อำเภอย่านตาขาว
4,517 191,314.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร
L1479 อำเภอปะเหลียน
2,594 109,867.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าข้าม
L1480 อำเภอปะเหลียน
6,600 279,538.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าข้าม
L7932 อำเภอปะเหลียน
1,432 60,651.00 24,260.00
(40%)
25,776.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าพญา
L1481 อำเภอปะเหลียน
3,289 139,303.00 69,652.00
(50%)
74,002.50
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งยาว
L1482 อำเภอปะเหลียน
5,059 214,270.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งยาว
L8018 อำเภอปะเหลียน
2,530 107,156.00 53,578.00
(50%)
56,925.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางด้วน
L1483 อำเภอปะเหลียน
3,992 169,078.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
L1484 อำเภอปะเหลียน
9,848 417,105.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน
L1485 อำเภอปะเหลียน
12,393 524,896.00 0.00
(%)
278,843.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิพัง
L1486 อำเภอปะเหลียน
6,482 274,540.00 109,816.00
(40%)
116,676.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุโสะ
L1487 อำเภอปะเหลียน
6,707 284,070.00 113,628.00
(40%)
120,726.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แหลมสอม
L1488 อำเภอปะเหลียน
5,952 252,093.00 100,837.00
(40%)
107,136.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะลาเส
L1521 อำเภอสิเกา
6,231 263,909.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาไม้แก้ว
L1522 อำเภอสิเกา
6,612 280,046.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนกุน
L8019 อำเภอสิเกา
2,165 91,697.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร
L1523 อำเภอสิเกา
5,171 219,014.00 65,704.00
(30%)
69,808.50
(32%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อหิน
50119 อำเภอสิเกา
7,428 314,607.00 125,843.00
(40%)
133,704.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด
L1525 อำเภอสิเกา
9,307 394,191.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสิเกา
L7888 อำเภอสิเกา
1,468 62,176.00 24,870.00
(40%)
100,000.00
(161%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขากอบ
L1526 อำเภอห้วยยอด
8,366 354,336.00 141,734.00
(40%)
180,000.00
(51%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาขาว
L1527 อำเภอห้วยยอด
3,978 168,485.00 67,394.00
(40%)
100,000.00
(59%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาปูน
L1528 อำเภอห้วยยอด
4,320 182,970.00 0.00
(%)
100,000.00
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่างิ้ว
L1529 อำเภอห้วยยอด
4,976 210,755.00 84,302.00
(40%)
100,000.00
(47%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งต่อ
L1530 อำเภอห้วยยอด
3,948 167,215.00 0.00
(%)
90,000.00
(54%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาวง
L7931 อำเภอห้วยยอด
4,044 171,281.00 85,641.00
(50%)
90,990.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาวง
L1531 อำเภอห้วยยอด
4,923 208,510.00 83,404.00
(40%)
88,614.00
(42%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
L1532 อำเภอห้วยยอด
3,036 128,588.00 51,435.00
(40%)
60,000.00
(47%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางกุ้ง
L1533 อำเภอห้วยยอด
4,218 178,650.00 71,460.00
(40%)
80,000.00
(45%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางดี
L1534 อำเภอห้วยยอด
8,270 350,270.00 140,108.00
(40%)
148,860.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากคม
L1535 อำเภอห้วยยอด
3,508 148,579.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากแจ่ม
L1536 อำเภอห้วยยอด
5,186 219,649.00 87,860.00
(40%)
93,348.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำภูรา
L8330 อำเภอห้วยยอด
3,776 159,930.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำภูรา
50120 อำเภอห้วยยอด
2,380 100,803.00 40,321.00
(40%)
42,840.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังคีรี
L1538 อำเภอห้วยยอด
4,229 179,116.00 71,646.00
(40%)
76,122.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองช้างแล่น
L1539 อำเภอห้วยยอด
8,615 364,882.00 145,953.00
(40%)
155,070.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยนาง
L1540 อำเภอห้วยยอด
6,113 258,912.00 129,456.00
(50%)
137,542.50
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยยอด
L8017 อำเภอห้วยยอด
8,355 353,870.00 176,935.00
(50%)
187,987.50
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยยอด
L1541 อำเภอห้วยยอด
2,481 105,081.00 42,032.00
(40%)
44,658.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาวิเศษ
L1516 อำเภอวังวิเศษ
12,610 534,087.00 267,044.00
(50%)
283,725.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าสะบ้า
L1517 อำเภอวังวิเศษ
5,381 227,908.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังมะปราง
L1518 อำเภอวังวิเศษ
5,736 242,944.00 97,178.00
(40%)
103,248.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังมะปรางเหนือ
L1519 อำเภอวังวิเศษ
5,901 249,932.00 99,973.00
(40%)
106,218.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังวิเศษ
L7483 อำเภอวังวิเศษ
3,089 130,832.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อ่าวตง
L1520 อำเภอวังวิเศษ
10,883 460,941.00 184,376.00
(40%)
195,894.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกสะบ้า
L1473 อำเภอนาโยง
7,215 305,586.00 152,793.00
(50%)
162,337.50
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช่อง
L1474 อำเภอนาโยง
4,749 201,140.00 80,456.00
(40%)
85,482.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาข้าวเสีย
L1475 อำเภอนาโยง
9,328 395,080.00 197,540.00
(50%)
209,880.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
L8290 อำเภอนาโยง
3,538 149,849.00 74,925.00
(50%)
90,000.00
(60%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาโยงเหนือ
50117 อำเภอนาโยง
5,687 240,869.00 96,348.00
(40%)
150,000.00
(62%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหมื่นศรี
L1477 อำเภอนาโยง
6,193 262,300.00 104,920.00
(40%)
111,474.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละมอ
L1478 อำเภอนาโยง
7,763 328,796.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาไพร
L1511 อำเภอรัษฏา
3,056 129,435.00 51,774.00
(40%)
55,008.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองปาง
L1512 อำเภอรัษฏา
4,134 175,092.00 70,037.00
(40%)
75,000.00
(43%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองปาง
L7887 อำเภอรัษฏา
2,266 95,975.00 47,988.00
(50%)
50,985.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนเมา
L1513 อำเภอรัษฏา
7,046 298,428.00 149,214.00
(50%)
158,550.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบัว
L1514 อำเภอรัษฏา
5,355 226,807.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปรือ
L1515 อำเภอรัษฏา
7,519 318,462.00 159,231.00
(50%)
169,177.50
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเสะ
L1542 อำเภอหาดสำราญ
4,726 200,166.00 80,066.00
(40%)
85,068.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้าหวี
L1543 อำเภอหาดสำราญ
3,362 142,395.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หาดสำราญ
L1544 อำเภอหาดสำราญ
8,813 373,268.00 186,634.00
(50%)
198,300.00
(53%)
- - -
รวม 99 กองทุน 645,351 27,333,360.00 8,556,989.00 10,503,878.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน