กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองเต็ง
L8016 อำเภอเมืองตรัง
3,777 0.00 0.00
(50%)
10,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนปริง
L1489 อำเภอเมืองตรัง
7,516 0.00 0.00
(40%)
169,110.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกหล่อ
L1490 อำเภอเมืองตรัง
13,011 0.00 0.00
(50%)
300,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลนครตรัง
L6896 อำเภอเมืองตรัง
59,683 0.00 0.00
(60%)
1,344,218.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาตาล่วง
L1491 อำเภอเมืองตรัง
7,356 0.00 0.00
(50%)
180,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาโต๊ะหมิง
L1492 อำเภอเมืองตรัง
5,471 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาท่ามใต้
50118 อำเภอเมืองตรัง
5,678 0.00 0.00
(40%)
102,204.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาท่ามเหนือ
L1494 อำเภอเมืองตรัง
7,417 0.00 0.00
(40%)
167,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาบินหลา
L1495 อำเภอเมืองตรัง
3,831 0.00 0.00
(40%)
75,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาพละ
L1496 อำเภอเมืองตรัง
3,756 0.00 0.00
(40%)
67,608.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาโยงใต้
L1497 อำเภอเมืองตรัง
4,635 0.00 0.00
(40%)
85,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำผุด
L1498 อำเภอเมืองตรัง
10,325 0.00 0.00
(40%)
233,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางรัก
L1499 อำเภอเมืองตรัง
4,483 0.00 0.00
(40%)
80,694.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านควน
L1500 อำเภอเมืองตรัง
4,725 0.00 0.00
(40%)
90,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโพธิ์
L1501 อำเภอเมืองตรัง
9,645 0.00 0.00
(40%)
220,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองตรุด
L1502 อำเภอเมืองตรัง
5,600 0.00 0.00
(40%)
123,480.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองกันตัง
L6895 อำเภอกันตัง
12,064 0.00 0.00
(60%)
271,440.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กันตังใต้
L1460 อำเภอกันตัง
7,066 0.00 0.00
(40%)
130,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะลิบง
L1461 อำเภอกันตัง
7,422 0.00 0.00
(40%)
140,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองชีล้อม
L1462 อำเภอกันตัง
4,630 0.00 0.00
(40%)
85,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองลุ
L1463 อำเภอกันตัง
4,314 0.00 0.00
(40%)
194,130.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ควนธานี
L1464 อำเภอกันตัง
4,392 0.00 0.00
(40%)
82,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกยาง
L1465 อำเภอกันตัง
4,565 0.00 0.00
(40%)
82,170.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาเกลือ
L1466 อำเภอกันตัง
4,362 0.00 0.00
(40%)
190,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อน้ำร้อน
L1467 อำเภอกันตัง
9,534 0.00 0.00
(40%)
172,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
L1468 อำเภอกันตัง
9,976 0.00 0.00
(40%)
224,460.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางสัก
L1469 อำเภอกันตัง
6,331 0.00 0.00
(40%)
113,958.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางหมาก
L1470 อำเภอกันตัง
5,770 0.00 0.00
(40%)
120,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ย่านซื่อ
L1471 อำเภอกันตัง
2,200 0.00 0.00
(40%)
50,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังวน
L1472 อำเภอกันตัง
4,171 0.00 0.00
(40%)
75,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเปียะ
L1503 อำเภอย่านตาขาว
6,759 0.00 0.00
(40%)
122,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนโพธิ์
L1509 อำเภอย่านตาขาว
3,833 0.00 0.00
(50%)
95,825.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ
L1504 อำเภอย่านตาขาว
8,455 0.00 0.00
(50%)
200,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งค่าย
L1505 อำเภอย่านตาขาว
9,359 0.00 0.00
(40%)
210,577.50
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต. นาชุมเห็ด
L1506 อำเภอย่านตาขาว
8,450 0.00 0.00
(40%)
190,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ในควน
L1507 อำเภอย่านตาขาว
8,618 0.00 0.00
(40%)
170,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพรงจระเข้
L1508 อำเภอย่านตาขาว
6,518 0.00 0.00
(40%)
120,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลย่านตาขาว
L8291 อำเภอย่านตาขาว
7,969 0.00 0.00
(50%)
180,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบ่อ
L1510 อำเภอย่านตาขาว
4,517 0.00 0.00
(40%)
82,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสุกร
L1479 อำเภอปะเหลียน
2,594 0.00 0.00
(40%)
44,493.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าข้าม
L7932 อำเภอปะเหลียน
1,458 0.00 0.00
(50%)
32,805.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าข้าม
L1480 อำเภอปะเหลียน
6,600 0.00 0.00
(40%)
148,500.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าพญา
L1481 อำเภอปะเหลียน
3,338 0.00 0.00
(50%)
80,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งยาว
L1482 อำเภอปะเหลียน
5,059 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งยาว
L8018 อำเภอปะเหลียน
2,500 0.00 0.00
(50%)
60,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางด้วน
L1483 อำเภอปะเหลียน
3,992 0.00 0.00
(40%)
72,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านนา
L1484 อำเภอปะเหลียน
9,848 0.00 0.00
(40%)
230,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเหลียน
L1485 อำเภอปะเหลียน
12,341 0.00 0.00
(40%)
222,500.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิพัง
L1486 อำเภอปะเหลียน
6,476 0.00 0.00
(40%)
117,110.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุโสะ
L1487 อำเภอปะเหลียน
6,781 0.00 0.00
(40%)
122,058.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนแหลมสอม
L1488 อำเภอปะเหลียน
5,930 0.00 0.00
(40%)
106,180.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะลาเส
L1521 อำเภอสิเกา
6,231 0.00 0.00
(40%)
112,158.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาไม้แก้ว
L1522 อำเภอสิเกา
6,612 0.00 0.00
(40%)
120,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนกุน
L8019 อำเภอสิเกา
2,165 0.00 0.00
(50%)
48,712.50
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร
L1523 อำเภอสิเกา
5,181 0.00 0.00
(50%)
116,600.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อหิน
50119 อำเภอสิเกา
7,129 0.00 0.00
(40%)
129,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ฝาด
L1525 อำเภอสิเกา
9,307 0.00 0.00
(40%)
167,526.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสิเกา
L7888 อำเภอสิเกา
1,483 0.00 0.00
(50%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขากอบ
L1526 อำเภอห้วยยอด
8,379 0.00 0.00
(40%)
150,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาขาว
L1527 อำเภอห้วยยอด
3,941 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาปูน
L1528 อำเภอห้วยยอด
4,327 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่างิ้ว
L1529 อำเภอห้วยยอด
4,961 0.00 0.00
(50%)
150,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งต่อ
L1530 อำเภอห้วยยอด
3,966 0.00 0.00
(40%)
90,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาวง
L1531 อำเภอห้วยยอด
4,948 0.00 0.00
(40%)
89,064.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาวง
L7931 อำเภอห้วยยอด
4,016 0.00 0.00
(50%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ในเตา
L1532 อำเภอห้วยยอด
3,056 0.00 0.00
(40%)
56,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางกุ้ง
L1533 อำเภอห้วยยอด
4,200 0.00 0.00
(40%)
80,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางดี
L1534 อำเภอห้วยยอด
8,296 0.00 0.00
(40%)
150,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากคม
L1535 อำเภอห้วยยอด
3,508 0.00 0.00
(40%)
65,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากแจ่ม
L1536 อำเภอห้วยยอด
5,184 0.00 0.00
(40%)
95,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำภูรา
50120 อำเภอห้วยยอด
2,391 0.00 0.00
(40%)
43,038.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลลำภูรา
L8330 อำเภอห้วยยอด
3,776 0.00 0.00
(50%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังคีรี
L1538 อำเภอห้วยยอด
4,209 0.00 0.00
(40%)
75,762.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองช้างแล่น
L1539 อำเภอห้วยยอด
8,586 0.00 0.00
(40%)
180,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลห้วยนาง
L1540 อำเภอห้วยยอด
6,119 0.00 0.00
(50%)
140,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยยอด
L1541 อำเภอห้วยยอด
2,468 0.00 0.00
(40%)
44,424.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลห้วยยอด
L8017 อำเภอห้วยยอด
8,492 0.00 0.00
(50%)
250,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาวิเศษ
L1516 อำเภอวังวิเศษ
12,587 0.00 0.00
(40%)
283,208.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าสะบ้า
L1517 อำเภอวังวิเศษ
5,381 0.00 0.00
(40%)
96,858.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังมะปราง
L1518 อำเภอวังวิเศษ
5,718 0.00 0.00
(40%)
110,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังมะปรางเหนือ
L1519 อำเภอวังวิเศษ
5,891 0.00 0.00
(40%)
106,038.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังวิเศษ
L7483 อำเภอวังวิเศษ
3,089 0.00 0.00
(50%)
72,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อ่าวตง
L1520 อำเภอวังวิเศษ
10,856 0.00 0.00
(40%)
195,408.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกสะบ้า
L1473 อำเภอนาโยง
7,213 0.00 0.00
(40%)
130,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช่อง
L1474 อำเภอนาโยง
4,754 0.00 0.00
(40%)
85,572.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาข้าวเสีย
L1475 อำเภอนาโยง
9,313 0.00 0.00
(40%)
209,600.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
L8290 อำเภอนาโยง
3,567 0.00 0.00
(50%)
90,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาโยงเหนือ
50117 อำเภอนาโยง
5,655 0.00 0.00
(40%)
150,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหมื่นศรี
L1477 อำเภอนาโยง
6,234 0.00 0.00
(40%)
112,212.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละมอ
L1478 อำเภอนาโยง
7,763 0.00 0.00
(40%)
139,734.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาไพร
L1511 อำเภอรัษฏา
3,023 0.00 0.00
(40%)
54,414.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองปาง
L1512 อำเภอรัษฏา
4,134 0.00 0.00
(40%)
75,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองปาง
L7887 อำเภอรัษฏา
2,264 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนเมา
L1513 อำเภอรัษฏา
7,061 0.00 0.00
(40%)
158,880.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบัว
L1514 อำเภอรัษฏา
5,355 0.00 0.00
(40%)
96,390.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปรือ
L1515 อำเภอรัษฏา
7,493 0.00 0.00
(40%)
168,592.50
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเสะ
L1542 อำเภอหาดสำราญ
4,731 0.00 0.00
(40%)
85,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้าหวี
L1543 อำเภอหาดสำราญ
3,362 0.00 0.00
(30%)
60,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หาดสำราญ
L1544 อำเภอหาดสำราญ
8,822 0.00 0.00
(40%)
160,000.00
(0%)
- - -
รวม 99 กองทุน 642,298 0.00 0.00 13,574,711.50 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน