กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชัยนาท
L0931 อำเภอเมืองชัยนาท
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธรรมามูล
L8648 อำเภอเมืองชัยนาท
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนางลือ
L0934 อำเภอเมืองชัยนาท
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
L0935 อำเภอเมืองชัยนาท
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเสือโฮก
L0936 อำเภอเมืองชัยนาท
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
L0937 อำเภอเมืองชัยนาท
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองชัยนาท
L7438 อำเภอเมืองชัยนาท
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาท่าพระ
L0930 อำเภอเมืองชัยนาท
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าชัย
L0932 อำเภอเมืองชัยนาท
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
L7439 อำเภอมโนรมย์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมโนรมย์
L0924 อำเภอมโนรมย์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศิลาดาน
L0928 อำเภอมโนรมย์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
L6855 อำเภอมโนรมย์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าฉนวน
L0925 อำเภอมโนรมย์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไร่พัฒนา
L8647 อำเภอมโนรมย์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดโคก
L0927 อำเภอมโนรมย์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อู่ตะเภา
L0929 อำเภอมโนรมย์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวัดสิงห์
L6857 อำเภอวัดสิงห์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองขุ่น
L0941 อำเภอวัดสิงห์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองน้อย
L0942 อำเภอวัดสิงห์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อแร่
L0938 อำเภอวัดสิงห์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะขามเฒ่า
L0939 อำเภอวัดสิงห์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังหมัน
L9313 อำเภอวัดสิงห์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบัว
L0943 อำเภอวัดสิงห์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจ้าพระยา
L0957 อำเภอสรรพยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตลุก
L0953 อำเภอสรรพยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางหลวง
L0954 อำเภอสรรพยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
L7480 อำเภอสรรพยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพนางดำตก
L0955 อำเภอสรรพยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพนางดำออก
L0956 อำเภอสรรพยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสรรพยา
L7440 อำเภอสรรพยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหาดอาษา
L9314 อำเภอสรรพยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาแก้ว
L0952 อำเภอสรรพยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงคอน
L0944 อำเภอสรรคบุรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนกำ
L0945 อำเภอสรรคบุรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางขุด
L0947 อำเภอสรรคบุรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา
L0948 อำเภอสรรคบุรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพงาม
L0949 อำเภอสรรคบุรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสรรคบุรี
L7502 อำเภอสรรคบุรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - 1
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา
L0951 อำเภอสรรคบุรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยกรด
L9299 อำเภอสรรคบุรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เที่ยงแท้
L0946 อำเภอสรรคบุรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน
L0964 อำเภอหันคา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
L7441 อำเภอหันคา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
L0967 อำเภอหันคา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองแซง
L8649 อำเภอหันคา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยงู
L0969 อำเภอหันคา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหันคา
L7442 อำเภอหันคา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เด่นใหญ่
L0963 อำเภอหันคา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพรนกยูง
L0965 อำเภอหันคา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังไก่เถื่อน
L0966 อำเภอหันคา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หันคา
L0970 อำเภอหันคา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังตะเคียน
L9312 อำเภอหนองมะโมง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองมะโมง
L0962 อำเภอหนองมะโมง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุดจอก
L0959 อำเภอหนองมะโมง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะพานหิน
L0961 อำเภอหนองมะโมง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเนินขาม
L8646 อำเภอเนินขาม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระบกเตี้ย
L0921 อำเภอเนินขาม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุขเดือนห้า
L0923 อำเภอเนินขาม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
รวม 59 กองทุน 0 nan nan 0.00 0.00 0.00 1

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน