กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดงเสือเหลือง
L8458 อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งใหญ่
L3416 อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินสว่าง
L3417 อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ไผ่ท่าโพ
L3418 อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลไผ่รอบ
L3419 อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง
L8123 อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โพธิ์ประทับช้าง
L8457 อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกำแพงดิน
L8124 อำเภอสามง่าม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.กำแพงดิน
L3450 อำเภอสามง่าม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเนินปอ
L8462 อำเภอสามง่าม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.รังนก
L3452 อำเภอสามง่าม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สามง่าม
L3453 อำเภอสามง่าม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสามง่าม
L7449 อำเภอสามง่าม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองโสน
L3454 อำเภอสามง่าม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บางลาย
L8451 อำเภอบึงนาราง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บึงนาราง
L3400 อำเภอบึงนาราง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โพธิ์ไทรงาม
L3401 อำเภอบึงนาราง
5,138 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ห้วยแก้ว
L3402 อำเภอบึงนาราง
4,770 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.แหลมรัง
L3403 อำเภอบึงนาราง
8,785 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
รวม 19 กองทุน 18,693 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน