กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดงเสือเหลือง
L8458 อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งใหญ่
L3416 อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เนินสว่าง
L3417 อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไผ่ท่าโพ
L3418 อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไผ่รอบ
L3419 อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง
L8123 อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพธิ์ประทับช้าง
L8457 อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพงดิน
L8124 อำเภอสามง่าม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพงดิน
L3450 อำเภอสามง่าม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเนินปอ
L8462 อำเภอสามง่าม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รังนก
L3452 อำเภอสามง่าม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สามง่าม
L3453 อำเภอสามง่าม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามง่าม
L7449 อำเภอสามง่าม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองโสน
L3454 อำเภอสามง่าม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางลาย
L8451 อำเภอบึงนาราง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บึงนาราง
L3400 อำเภอบึงนาราง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพธิ์ไทรงาม
L3401 อำเภอบึงนาราง
5,138 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยแก้ว
L3402 อำเภอบึงนาราง
4,770 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แหลมรัง
L3403 อำเภอบึงนาราง
8,785 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาทราย
L8125 อำเภอทับคล้อ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงป่าคำ
L3425 อำเภอเมืองพิจิตร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทับคล้อ
L7447 อำเภอทับคล้อ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าเสา
L7524 อำเภอโพทะเล
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าฬ่อ
L8122 อำเภอเมืองพิจิตร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งน้อย
L3410 อำเภอโพทะเล
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเนินมะกอก
L8455 อำเภอบางมูลนาก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางคลาน
L3411 อำเภอโพทะเล
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางไผ่
L7968 อำเภอบางมูลนาก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพทะเล
L7448 อำเภอโพทะเล
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังกรด
L7504 อำเภอเมืองพิจิตร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังตะกู
L8126 อำเภอบางมูลนาก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังทรายพูน
L7526 อำเภอวังทรายพูน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังบงค์
L8450 อำเภอดงเจริญ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสากเหล็ก
L8200 อำเภอสากเหล็ก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
L8201 อำเภอดงเจริญ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองปล้อง
L3442 อำเภอวังทรายพูน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองพยอม
L8453 อำเภอตะพานหิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหอไกร
L3398 อำเภอบางมูลนาก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวดง
L7525 อำเภอเมืองพิจิตร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองตะพานหิน
L7106 อำเภอตะพานหิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบางมูลนาก
L7107 อำเภอบางมูลนาก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพิจิตร
L8299 อำเภอเมืองพิจิตร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาเจ็ดลูก
L3386 อำเภอทับคล้อ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาทราย
L3387 อำเภอทับคล้อ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองคะเชนทร์
L3422 อำเภอเมืองพิจิตร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองคูณ
L3374 อำเภอตะพานหิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองทราย
L3445 อำเภอสากเหล็ก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฆะมัง
L3423 อำเภอเมืองพิจิตร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.งิ้วราย
L3375 อำเภอตะพานหิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดงกลาง
L3424 อำเภอเมืองพิจิตร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดงตะขบ
L3376 อำเภอตะพานหิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทะนง
L3404 อำเภอโพทะเล
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทับคล้อ
L3388 อำเภอทับคล้อ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทับหมัน
L3377 อำเภอตะพานหิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าขมิ้น
L3405 อำเภอโพทะเล
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่านั่ง
L3406 อำเภอโพทะเล
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบัว
L3407 อำเภอโพทะเล
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท้ายทุ่ง
L8454 อำเภอทับคล้อ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท้ายน้ำ
L3408 อำเภอโพทะเล
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าเยี่ยม
L8452 อำเภอสากเหล็ก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าเสา
L8456 อำเภอโพทะเล
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าหลวง
L3426 อำเภอเมืองพิจิตร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าฬ่อ
L3427 อำเภอเมืองพิจิตร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งโพธิ์
L3378 อำเภอตะพานหิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางไผ่
L3391 อำเภอบางมูลนาก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านน้อย
L3474 อำเภอโพทะเล
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านนา
L3437 อำเภอวชิรบารมี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านบุ่ง
L3428 อำเภอเมืองพิจิตร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บึงบัว
L8460 อำเภอวชิรบารมี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากทาง
L3429 อำเภอเมืองพิจิตร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่ามะคาบ
L8463 อำเภอเมืองพิจิตร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไผ่ขวาง
L3431 อำเภอเมืองพิจิตร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไผ่หลวง
L3379 อำเภอตะพานหิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพทะเล
L3413 อำเภอโพทะเล
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ภูมิ
L3392 อำเภอบางมูลนาก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมืองเก่า
L3432 อำเภอเมืองพิจิตร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ย่านยาว
L3433 อำเภอเมืองพิจิตร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โรงช้างพิจิตร
L8465 อำเภอเมืองพิจิตร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำประดา
L3393 อำเภอบางมูลนาก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังกรด
L8464 อำเภอบางมูลนาก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังงิ้วใต้
L3370 อำเภอดงเจริญ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังงิ้ว
L3369 อำเภอดงเจริญ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังตะกู
L3395 อำเภอบางมูลนาก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังทรายพูน
L8461 อำเภอวังทรายพูน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังทับไทร
L3447 อำเภอสากเหล็ก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังโมกข์
L3439 อำเภอวชิรบารมี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังสำโรง
L3396 อำเภอบางมูลนาก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังสำโรง
L3381 อำเภอตะพานหิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังหลุม
L3382 อำเภอตะพานหิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังหว้า
L3383 อำเภอตะพานหิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดขวาง
L3414 อำเภอโพทะเล
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สากเหล็ก
L3448 อำเภอสากเหล็ก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สายคำโห้
L3435 อำเภอเมืองพิจิตร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปลาไหล
L3443 อำเภอวังทรายพูน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองพระ
L3444 อำเภอวังทรายพูน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองหญ้าไทร
L3449 อำเภอสากเหล็ก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองหลุม
L3440 อำเภอวชิรบารมี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยเกตุ
L3385 อำเภอตะพานหิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยพุก
L3372 อำเภอดงเจริญ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยร่วม
L3373 อำเภอดงเจริญ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวดง
L8459 อำเภอเมืองพิจิตร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
รวม 101 กองทุน 18,693 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน