กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาทับไฮ
L6128 อำเภอรัตนวาปี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านต้อน
L6129 อำเภอรัตนวาปี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พระบาทนาสิงห์
L6130 อำเภอรัตนวาปี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพนแพง
L9224 อำเภอรัตนวาปี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รัตนวาปี
L9225 อำเภอรัตนวาปี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกวนวัน
L6114 อำเภอเมืองหนองคาย
4,116 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองหนองคาย
L7801 อำเภอเมืองหนองคาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ค่ายบกหวาน
L9239 อำเภอเมืองหนองคาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
L6116 อำเภอเมืองหนองคาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปะโค
L6117 อำเภอเมืองหนองคาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พระธาตุบังพวน
L6118 อำเภอเมืองหนองคาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
L9282 อำเภอเมืองหนองคาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพนสว่าง
L6123 อำเภอเมืองหนองคาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมืองหมี
L6120 อำเภอเมืองหนองคาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวัดธาตุ
L6121 อำเภอเมืองหนองคาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงคุก
L6122 อำเภอเมืองหนองคาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองสองห้อง
L7538 อำเภอเมืองหนองคาย
5,372 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สีกาย
L6124 อำเภอเมืองหนองคาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองกอมเกาะ
L6125 อำเภอเมืองหนองคาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหาดคำ
L7812 อำเภอเมืองหนองคาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หินโงม
L6436 อำเภอเมืองหนองคาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกองนาง
L6055 อำเภอท่าบ่อ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านถ่อน
L6061 อำเภอท่าบ่อ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเฝ้าไร่
L9222 อำเภอเฝ้าไร่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพนพิสัย
L7802 อำเภอโพนพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพนสา
L7806 อำเภอท่าบ่อ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่
L7804 อำเภอศรีเชียงใหม่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสร้างนางขาว
L6112 อำเภอโพนพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสังคม
L7808 อำเภอสังคม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองปลาปาก
L8102 อำเภอศรีเชียงใหม่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเทศบาลเมืองท่าบ่อ
L9228 อำเภอท่าบ่อ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุดบง
L6103 อำเภอโพนพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แก้งไก่
L9238 อำเภอสังคม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คอกช้าง
L6141 อำเภอสระใคร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกคอน
L6056 อำเภอท่าบ่อ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จุมพล
L9233 อำเภอโพนพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชุมช้าง
L6105 อำเภอโพนพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เซิม
L6106 อำเภอโพนพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ด่านศรีสุข
L9218 อำเภอโพธิ์ตาก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบ่อ
L7813 อำเภอท่าบ่อ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหลวง
L6107 อำเภอโพนพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาข่า
L6058 อำเภอท่าบ่อ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นางิ้ว
L6145 อำเภอสังคม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาดี
L9223 อำเภอเฝ้าไร่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหนัง
L6108 อำเภอโพนพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำโมง
L6059 อำเภอท่าบ่อ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านเดื่อ
L6060 อำเภอท่าบ่อ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านผือ
L6109 อำเภอโพนพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านฝาง
L6142 อำเภอสระใคร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโพธิ์
L9234 อำเภอโพนพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านม่วง
L6146 อำเภอสังคม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านว่าน
L6062 อำเภอท่าบ่อ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านหม้อ
L6133 อำเภอศรีเชียงใหม่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ผาตั้ง
L6147 อำเภอสังคม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พระพุทธบาท
L6134 อำเภอศรีเชียงใหม่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พานพร้าว
L9236 อำเภอศรีเชียงใหม่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพธิ์ตาก
L6101 อำเภอโพธิ์ตาก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพนทอง
L6102 อำเภอโพธิ์ตาก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพนสา
L9227 อำเภอท่าบ่อ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังหลวง
L9219 อำเภอเฝ้าไร่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดหลวง
L9235 อำเภอโพนพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สระใคร
L6143 อำเภอสระใคร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สังคม
L6148 อำเภอสังคม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองนาง
L6064 อำเภอท่าบ่อ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองหลวง
L9221 อำเภอเฝ้าไร่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เหล่าต่างคำ
L6113 อำเภอโพนพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุดมพร
L9220 อำเภอเฝ้าไร่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
รวม 67 กองทุน 9,488 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน