กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกวนวัน
L6114 อำเภอเมืองหนองคาย
4,116 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองหนองคาย
L7801 อำเภอเมืองหนองคาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ค่ายบกหวาน
L9239 อำเภอเมืองหนองคาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
L6116 อำเภอเมืองหนองคาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปะโค
L6117 อำเภอเมืองหนองคาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระธาตุบังพวน
L6118 อำเภอเมืองหนองคาย
0 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
L9282 อำเภอเมืองหนองคาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โพนสว่าง
L6123 อำเภอเมืองหนองคาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เมืองหมี
L6120 อำเภอเมืองหนองคาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลวัดธาตุ
L6121 อำเภอเมืองหนองคาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเวียงคุก
L6122 อำเภอเมืองหนองคาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลหนองสองห้อง
L7538 อำเภอเมืองหนองคาย
5,372 0.00 0.00
(50%)
241,740.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สีกาย
L6124 อำเภอเมืองหนองคาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองกอมเกาะ
L6125 อำเภอเมืองหนองคาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลหาดคำ
L7812 อำเภอเมืองหนองคาย
0 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หินโงม
L6436 อำเภอเมืองหนองคาย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
รวม 16 กองทุน 9,488 0.00 0.00 241,740.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน