กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งทราย
L0460 อำเภอทรายทองวัฒนา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ถาวรวัฒนา
L8471 อำเภอทรายทองวัฒนา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งทอง
L0461 อำเภอทรายทองวัฒนา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
L7964 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเทพนคร
L8475 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนครชุม
L7963 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
L0495 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากดง
L8118 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
L7478 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองหนองปลิง
L0499 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คณฑี
L0486 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองแม่ลาย
L0487 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไตรตรึงษ์
L0488 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทรงธรรม
L0489 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าขุนราม
L8477 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธำมรงค์
L0492 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นครชุม
L0493 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาบ่อคำ
L0494 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลานดอกไม้
L0496 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังทอง
L0497 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สระแก้ว
L0498 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อ่างทอง
L0500 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไทรงาม
L0462 อำเภอไทรงาม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไทรงาม
L8236 อำเภอไทรงาม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พานทอง
L8491 อำเภอไทรงาม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มหาชัย
L0464 อำเภอไทรงาม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองคล้า
L0465 อำเภอไทรงาม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองทอง
L0466 อำเภอไทรงาม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแม่แตง
L0467 อำเภอไทรงาม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองไม้กอง
L8472 อำเภอไทรงาม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
L0456 อำเภอคลองลาน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองน้ำไหล
L8470 อำเภอคลองลาน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โป่งน้ำร้อน
L0457 อำเภอคลองลาน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สักงาม
L0458 อำเภอคลองลาน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
L8117 อำเภอขาณุวรลักษบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสลกบาตร
L7437 อำเภอขาณุวรลักษบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองปางมะค่า
L0438 อำเภอขาณุวรลักษบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะตาล
L0434 อำเภอขาณุวรลักษบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โค้งไผ่
L8468 อำเภอขาณุวรลักษบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนแตง
L0436 อำเภอขาณุวรลักษบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อถ้ำ
L0437 อำเภอขาณุวรลักษบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าพุทรา
L0439 อำเภอขาณุวรลักษบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางสูง
L0440 อำเภอขาณุวรลักษบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังชะพลู
L0441 อำเภอขาณุวรลักษบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังหามแห
L0442 อำเภอขาณุวรลักษบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สลกบาตร
L0443 อำเภอขาณุวรลักษบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แสนตอ
L0444 อำเภอขาณุวรลักษบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองขลุง
L7955 อำเภอคลองขลุง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าพุทรา
L8297 อำเภอคลองขลุง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่ามะเขือ
L8237 อำเภอคลองขลุง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังยาง
L0453 อำเภอคลองขลุง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองขลุง
L0445 อำเภอคลองขลุง
10,993 0.00 0.00
(50%)
247,342.50
(inf%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองสมบูรณ์
L0446 อำเภอคลองขลุง
4,271 0.00 0.00
(%)
75,000.00
(inf%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าพุทรา
L0447 อำเภอคลองขลุง
2,612 0.00 0.00
(40%)
50,000.00
(inf%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่ามะเขือ
L0448 อำเภอคลองขลุง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ลาด
L0449 อำเภอคลองขลุง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังแขม
L8469 อำเภอคลองขลุง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังไทร
L0451 อำเภอคลองขลุง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังบัว
L0452 อำเภอคลองขลุง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวถนน
L0454 อำเภอคลองขลุง
4,689 0.00 0.00
(40%)
84,402.00
(inf%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาคีรีส
L0476 อำเภอพรานกระต่าย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองพิไกร
L0477 อำเภอพรานกระต่าย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพราน
L8175 อำเภอพรานกระต่าย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
L0481 อำเภอพรานกระต่าย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คุยบ้านโอง
L0478 อำเภอพรานกระต่าย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ถ้ำกระต่ายทอง
L0479 อำเภอพรานกระต่าย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าไม้
L0480 อำเภอพรานกระต่าย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังควง
L0482 อำเภอพรานกระต่าย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังตะแบก
L0483 อำเภอพรานกระต่าย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองหัววัว
L0484 อำเภอพรานกระต่าย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยยั้ง
L8474 อำเภอพรานกระต่าย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลช่องลม
L6805 อำเภอลานกระบือ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
L0504 อำเภอลานกระบือ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลานกระบือ
L0505 อำเภอลานกระบือ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จันทิมา
L0501 อำเภอลานกระบือ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนพลวง
L0502 อำเภอลานกระบือ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บึงทับแรต
L0503 อำเภอลานกระบือ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลานกระบือ
L7965 อำเภอลานกระบือ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองหลวงกำแพงเพชร
L8476 อำเภอลานกระบือ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปางตาไว
L0473 อำเภอปางศิลาทอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพธิ์ทอง
L8473 อำเภอปางศิลาทอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หินดาต
L0475 อำเภอปางศิลาทอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลระหาน
L0471 อำเภอบึงสามัคคี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เทพนิมิต
L8467 อำเภอบึงสามัคคี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บึงสามัคคี
L0470 อำเภอบึงสามัคคี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังชะโอน
L0472 อำเภอบึงสามัคคี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โกสัมพี
L0431 อำเภอโกสัมพีนคร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เพชรชมภู
L0432 อำเภอโกสัมพีนคร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลานดอกไม้ตก
L8466 อำเภอโกสัมพีนคร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
รวม 89 กองทุน 22,565 0.00 0.00 456,744.50 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน