กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.กลางแดด
L2395 อำเภอเมืองนครสวรรค์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลนครนครสวรรค์
L6939 อำเภอเมืองนครสวรรค์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นครสวรรค์ออก
L2400 อำเภอเมืองนครสวรรค์
0 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บางม่วง
L2402 อำเภอเมืองนครสวรรค์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านมะเกลือ
L2404 อำเภอเมืองนครสวรรค์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระนอน
L2406 อำเภอเมืองนครสวรรค์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.วัดไทรย์
L2407 อำเภอเมืองนครสวรรค์
19,051 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองกรด
L2408 อำเภอเมืองนครสวรรค์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองกระโดน
L2409 อำเภอเมืองนครสวรรค์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองปลิง
L2410 อำเภอเมืองนครสวรรค์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองชุมแสง
L6936 อำเภอชุมแสง
0 0.00 0.00
(60%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทับกฤช
L2330 อำเภอชุมแสง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าไม้
L2332 อำเภอชุมแสง
0 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเคียน
L2333 อำเภอชุมแสง
4,180 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พิกุล
L2336 อำเภอชุมแสง
0 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ตาขีด
L8435 อำเภอบรรพตพิสัย
0 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ตาสัง
L2368 อำเภอบรรพตพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่างิ้ว
L2369 อำเภอบรรพตพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บางตาหงาย
L2371 อำเภอบรรพตพิสัย
0 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หูกวาง
L2376 อำเภอบรรพตพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.อ่างทอง
L2377 อำเภอบรรพตพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
L6934 อำเภอเก้าเลี้ยว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เขาดิน
L8442 อำเภอเก้าเลี้ยว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.มหาโพธิ
L2314 อำเภอเก้าเลี้ยว
0 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองเต่า
L2315 อำเภอเก้าเลี้ยว
6,796 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หัวดง
L2316 อำเภอเก้าเลี้ยว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
รวม 26 กองทุน 30,027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน