กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเขาเจียก
50107 อำเภอเมืองพัทลุง
5,122 0.00 0.00
(50%)
120,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนมะพร้าว
L3350 อำเภอเมืองพัทลุง
11,335 0.00 0.00
(40%)
256,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกชะงาย
L3351 อำเภอเมืองพัทลุง
5,208 0.00 0.00
(50%)
400,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชัยบุรี
L3352 อำเภอเมืองพัทลุง
8,543 0.00 0.00
(40%)
200,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตำนาน
L3353 อำเภอเมืองพัทลุง
8,125 0.00 0.00
(40%)
182,813.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าแค
L3354 อำเภอเมืองพัทลุง
7,767 0.00 0.00
(50%)
200,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่ามิหรำ
L3355 อำเภอเมืองพัทลุง
5,339 0.00 0.00
(50%)
240,255.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาท่อม
L3356 อำเภอเมืองพัทลุง
4,825 0.00 0.00
(50%)
120,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาโหนด
L3357 อำเภอเมืองพัทลุง
8,469 0.00 0.00
(50%)
200,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปรางหมู่
L3358 อำเภอเมืองพัทลุง
5,212 0.00 0.00
(50%)
120,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพญาขัน
L3359 อำเภอเมืองพัทลุง
6,076 0.00 0.00
(50%)
160,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองพัทลุง
L7572 อำเภอเมืองพัทลุง
33,594 0.00 0.00
(60%)
755,865.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลร่มเมือง
L3360 อำเภอเมืองพัทลุง
5,283 0.00 0.00
(50%)
120,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำปำ
L3361 อำเภอเมืองพัทลุง
6,479 0.00 0.00
(40%)
150,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกงหรา
50104 อำเภอกงหรา
4,156 0.00 0.00
(50%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเฉลิม
L3306 อำเภอกงหรา
13,692 0.00 0.00
(40%)
310,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองทรายขาว
L3307 อำเภอกงหรา
6,779 0.00 0.00
(50%)
305,055.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลชะรัด
L3308 อำเภอกงหรา
7,266 0.00 0.00
(50%)
170,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสมหวัง
L3309 อำเภอกงหรา
4,640 0.00 0.00
(50%)
110,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเขาชัยสน
L7576 อำเภอเขาชัยสน
3,596 0.00 0.00
(50%)
82,192.50
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาชัยสน
L3310 อำเภอเขาชัยสน
10,272 0.00 0.00
(40%)
231,120.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนขนุน
L3311 อำเภอเขาชัยสน
8,460 0.00 0.00
(40%)
190,350.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง
L3312 อำเภอเขาชัยสน
10,379 0.00 0.00
(50%)
234,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลจองถนน
L3313 อำเภอเขาชัยสน
3,722 0.00 0.00
(50%)
85,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หานโพธิ์
L3314 อำเภอเขาชัยสน
8,200 0.00 0.00
(40%)
155,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
L3328 อำเภอตะโหมด
7,091 0.00 0.00
(50%)
159,095.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองใหญ่
L3327 อำเภอตะโหมด
6,682 0.00 0.00
(50%)
150,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนเสาธง
L3329 อำเภอตะโหมด
7,502 0.00 0.00
(50%)
168,863.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลตะโหมด
L7577 อำเภอตะโหมด
4,396 0.00 0.00
(50%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลแม่ขรี
L7575 อำเภอตะโหมด
6,307 0.00 0.00
(50%)
141,908.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนขนุน
L7573 อำเภอควนขนุน
2,065 0.00 0.00
(40%)
50,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชะมวง
50105 อำเภอควนขนุน
8,562 0.00 0.00
(40%)
200,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลดอนทราย
L3317 อำเภอควนขนุน
5,641 0.00 0.00
(50%)
160,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโตนดด้วน
L3318 อำเภอควนขนุน
6,199 0.00 0.00
(50%)
140,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทะเลน้อย
L3319 อำเภอควนขนุน
6,585 0.00 0.00
(50%)
150,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาขยาด
L3320 อำเภอควนขนุน
8,210 0.00 0.00
(50%)
250,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านสวน
L3325 อำเภอควนขนุน
5,239 0.00 0.00
(50%)
127,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปันแต
L3321 อำเภอควนขนุน
6,145 0.00 0.00
(40%)
120,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พนมวังก์
L3322 อำเภอควนขนุน
6,229 0.00 0.00
(30%)
140,152.50
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพนางตุง
L3323 อำเภอควนขนุน
10,039 0.00 0.00
(50%)
180,702.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแพรกหา
L3324 อำเภอควนขนุน
5,940 0.00 0.00
(50%)
200,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
L7574 อำเภอควนขนุน
2,198 0.00 0.00
(50%)
55,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลหนองพ้อ
L3315 อำเภอควนขนุน
6,281 0.00 0.00
(50%)
150,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลแหลมโตนด
L3326 อำเภอควนขนุน
4,922 0.00 0.00
(50%)
120,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะนางคำ
L3333 อำเภอปากพะยูน
5,725 0.00 0.00
(50%)
128,813.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะหมาก
L3334 อำเภอปากพะยูน
7,543 0.00 0.00
(40%)
200,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลดอนทราย
L3335 อำเภอปากพะยูน
2,366 0.00 0.00
(50%)
42,600.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลดอนประดู่
L3336 อำเภอปากพะยูน
6,399 0.00 0.00
(50%)
150,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปากพะยูน
L7579 อำเภอปากพะยูน
3,438 0.00 0.00
(50%)
95,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฝาละมี
L3338 อำเภอปากพะยูน
10,796 0.00 0.00
(40%)
242,910.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลหารเทา
L3339 อำเภอปากพะยูน
10,000 0.00 0.00
(50%)
225,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
L3337 อำเภอปากพะยูน
4,644 0.00 0.00
(50%)
104,490.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาปู่
L3366 อำเภอศรีบรรพต
5,811 0.00 0.00
(40%)
107,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า
L3367 อำเภอศรีบรรพต
6,893 0.00 0.00
(40%)
130,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะแพน
L3368 อำเภอศรีบรรพต
5,256 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกทราย
L3340 อำเภอป่าบอน
10,377 0.00 0.00
(40%)
200,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนารี
L3341 อำเภอป่าบอน
10,113 0.00 0.00
(40%)
18,500.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าบอน
L3342 อำเภอป่าบอน
8,584 0.00 0.00
(40%)
193,500.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลป่าบอน
L7578 อำเภอป่าบอน
3,997 0.00 0.00
(50%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังใหม่
L3343 อำเภอป่าบอน
6,225 0.00 0.00
(40%)
112,050.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองธง
L3344 อำเภอป่าบอน
8,640 0.00 0.00
(40%)
160,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกสัก
L3330 อำเภอบางแก้ว
7,498 0.00 0.00
(40%)
150,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ
L3331 อำเภอบางแก้ว
4,233 0.00 0.00
(50%)
110,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาปะขอ
L3332 อำเภอบางแก้ว
10,412 0.00 0.00
(40%)
234,270.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบางแก้ว
L7571 อำเภอบางแก้ว
3,816 0.00 0.00
(50%)
90,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเต่า
L3345 อำเภอป่าพะยอม
12,274 0.00 0.00
(40%)
280,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านพร้าว
L3346 อำเภอป่าพะยอม
8,995 0.00 0.00
(50%)
404,775.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าพะยอม
50106 อำเภอป่าพะยอม
6,196 0.00 0.00
(40%)
120,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลานข่อย
L3348 อำเภอป่าพะยอม
8,575 0.00 0.00
(50%)
154,350.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชุมพล
L3362 อำเภอศรีนครินทร์
8,753 0.00 0.00
(50%)
285,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านนา
L3363 อำเภอศรีนครินทร์
7,480 0.00 0.00
(50%)
218,790.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลลำสินธุ์
L3364 อำเภอศรีนครินทร์
6,048 0.00 0.00
(50%)
150,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลอ่างทอง
L3365 อำเภอศรีนครินทร์
4,369 0.00 0.00
(50%)
98,500.00
(0%)
- - -
รวม 73 กองทุน 524,228 0.00 0.00 12,565,919.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน