กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเขาเจียก
50107 อำเภอเมืองพัทลุง
5,249 216,260.00 108,130.00
(50%)
118,102.50
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนมะพร้าว
L3350 อำเภอเมืองพัทลุง
11,399 469,641.00 187,856.00
(40%)
205,182.00
(44%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย
L3351 อำเภอเมืองพัทลุง
5,193 213,952.00 64,186.00
(30%)
400,000.00
(187%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชัยบุรี
L3352 อำเภอเมืองพัทลุง
8,531 351,478.00 175,739.00
(50%)
200,000.00
(57%)
- - -
กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลตำนาน
L3353 อำเภอเมืองพัทลุง
8,242 339,572.00 0.00
(%)
185,445.00
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าแค
L3354 อำเภอเมืองพัทลุง
7,798 321,279.00 0.00
(%)
250,000.00
(78%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่ามิหรำ
L3355 อำเภอเมืองพัทลุง
5,362 220,915.00 110,458.00
(50%)
120,645.00
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาท่อม
L3356 อำเภอเมืองพัทลุง
4,850 199,821.00 79,928.00
(40%)
120,000.00
(60%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาโหนด
L3357 อำเภอเมืองพัทลุง
8,436 347,564.00 173,782.00
(50%)
200,000.00
(58%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปรางหมู่
L3358 อำเภอเมืองพัทลุง
5,215 214,859.00 107,430.00
(50%)
117,337.50
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพญาขัน
L3359 อำเภอเมืองพัทลุง
6,110 251,733.00 100,693.00
(40%)
109,980.00
(44%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพัทลุง
L7572 อำเภอเมืองพัทลุง
35,537 1,464,130.00 732,065.00
(50%)
799,582.50
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลร่มเมือง
L3360 อำเภอเมืองพัทลุง
5,295 218,155.00 87,262.00
(40%)
100,000.00
(46%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำปำ
L3361 อำเภอเมืองพัทลุง
6,449 265,700.00 106,280.00
(40%)
116,082.00
(44%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกงหรา
50104 อำเภอกงหรา
4,135 170,363.00 0.00
(%)
85,000.00
(50%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเฉลิม
L3306 อำเภอกงหรา
13,755 566,708.00 283,354.00
(50%)
309,487.50
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองทรายขาว
L3307 อำเภอกงหรา
6,793 279,873.00 111,949.00
(40%)
305,685.00
(109%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชะรัด
L3308 อำเภอกงหรา
7,317 301,461.00 0.00
(%)
170,000.00
(56%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสมหวัง
L3309 อำเภอกงหรา
4,596 189,356.00 75,742.00
(40%)
82,728.00
(44%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาชัยสน
L7576 อำเภอเขาชัยสน
3,588 147,826.00 0.00
(%)
81,000.00
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาชัยสน
L3310 อำเภอเขาชัยสน
10,249 422,260.00 211,130.00
(50%)
230,602.50
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนขนุน
L3311 อำเภอเขาชัยสน
8,420 346,905.00 0.00
(%)
189,450.00
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง
L3312 อำเภอเขาชัยสน
10,333 425,721.00 212,861.00
(50%)
232,493.00
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจองถนน
L3313 อำเภอเขาชัยสน
3,722 153,347.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หานโพธิ์
L3314 อำเภอเขาชัยสน
8,505 350,407.00 175,204.00
(50%)
191,362.50
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
L3328 อำเภอตะโหมด
7,091 292,150.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองใหญ่
L3327 อำเภอตะโหมด
6,703 276,165.00 138,083.00
(50%)
150,817.50
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนเสาธง
L3329 อำเภอตะโหมด
7,626 314,192.00 157,096.00
(50%)
171,585.00
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตะโหมด
L7577 อำเภอตะโหมด
4,395 181,075.00 0.00
(%)
98,887.00
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ขรี
L7575 อำเภอตะโหมด
6,240 257,089.00 0.00
(%)
140,400.00
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนขนุน
L7573 อำเภอควนขนุน
2,060 84,872.00 0.00
(%)
50,000.00
(59%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชะมวง
50105 อำเภอควนขนุน
8,535 351,643.00 175,822.00
(50%)
192,037.50
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนทราย
L3317 อำเภอควนขนุน
5,635 232,163.00 116,082.00
(50%)
200,000.00
(86%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโตนดด้วน
L3318 อำเภอควนขนุน
6,189 254,988.00 127,494.00
(50%)
139,252.50
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทะเลน้อย
L3319 อำเภอควนขนุน
6,592 271,591.00 108,636.00
(40%)
118,656.00
(44%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาขยาด
L3320 อำเภอควนขนุน
8,181 337,058.00 168,529.00
(50%)
184,072.50
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสวน
L3325 อำเภอควนขนุน
5,223 215,188.00 86,075.00
(40%)
94,014.00
(44%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปันแต
L3321 อำเภอควนขนุน
6,154 253,546.00 101,418.00
(40%)
120,000.00
(47%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พนมวังก์
L3322 อำเภอควนขนุน
6,216 256,100.00 128,050.00
(50%)
139,860.00
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพนางตุง
L3323 อำเภอควนขนุน
10,032 413,320.00 206,660.00
(50%)
225,720.00
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแพรกหา
L3324 อำเภอควนขนุน
5,907 243,369.00 0.00
(%)
200,000.00
(82%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
L7574 อำเภอควนขนุน
2,197 90,517.00 45,259.00
(50%)
55,000.00
(61%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองพ้อ
L3315 อำเภอควนขนุน
6,294 259,314.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพ เทศบาลตำบลแหลมโตนด
L3326 อำเภอควนขนุน
4,957 204,229.00 81,692.00
(40%)
89,226.00
(44%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
L3333 อำเภอปากพะยูน
5,687 234,305.00 0.00
(%)
127,958.00
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะหมาก
L3334 อำเภอปากพะยูน
7,543 310,773.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนทราย
L3335 อำเภอปากพะยูน
2,339 96,367.00 0.00
(%)
42,102.00
(44%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนประดู่
L3336 อำเภอปากพะยูน
6,370 262,445.00 131,223.00
(50%)
143,325.00
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากพะยูน
L7579 อำเภอปากพะยูน
3,438 141,646.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฝาละมี
L3338 อำเภอปากพะยูน
10,767 443,602.00 221,801.00
(50%)
242,257.50
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหารเทา
L3339 อำเภอปากพะยูน
10,019 412,784.00 206,392.00
(50%)
225,427.50
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
L3337 อำเภอปากพะยูน
4,634 190,921.00 95,461.00
(50%)
104,265.00
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาปู่
L3366 อำเภอศรีบรรพต
5,800 238,961.00 95,584.00
(40%)
107,000.00
(45%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาย่า
L3367 อำเภอศรีบรรพต
6,921 285,146.00 114,058.00
(40%)
124,578.00
(44%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะแพน
L3368 อำเภอศรีบรรพต
5,234 215,642.00 86,257.00
(40%)
94,212.00
(44%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกทราย
L3340 อำเภอป่าบอน
10,402 428,564.00 214,282.00
(50%)
234,045.00
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนารี
L3341 อำเภอป่าบอน
10,127 417,234.00 0.00
(%)
22,800.00
(5%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าบอน
L7578 อำเภอป่าบอน
3,989 164,347.00 0.00
(%)
90,000.00
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าบอน
L3342 อำเภอป่าบอน
8,525 351,231.00 175,616.00
(50%)
191,850.00
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังใหม่
L3343 อำเภอป่าบอน
6,202 255,523.00 127,762.00
(50%)
139,545.00
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองธง
L3344 อำเภอป่าบอน
8,635 355,763.00 142,305.00
(40%)
155,430.00
(44%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกสัก
L3330 อำเภอบางแก้ว
7,538 310,567.00 155,284.00
(50%)
169,605.00
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ
L3331 อำเภอบางแก้ว
4,247 174,977.00 87,489.00
(50%)
95,557.50
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาปะขอ
L3332 อำเภอบางแก้ว
10,399 428,440.00 214,220.00
(50%)
233,977.50
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางแก้ว
L7571 อำเภอบางแก้ว
3,811 157,014.00 62,806.00
(40%)
68,598.00
(44%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเต่า
L3345 อำเภอป่าพะยอม
12,305 506,968.00 253,484.00
(50%)
276,862.50
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
L3346 อำเภอป่าพะยอม
8,910 367,093.00 183,547.00
(50%)
400,950.00
(109%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าพะยอม
50106 อำเภอป่าพะยอม
6,196 255,276.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลานข่อย
L3348 อำเภอป่าพะยอม
8,620 355,145.00 177,573.00
(50%)
193,950.00
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชุมพล
L3362 อำเภอศรีนครินทร์
8,841 364,251.00 182,126.00
(50%)
198,922.50
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านนา
L3363 อำเภอศรีนครินทร์
7,528 310,155.00 155,078.00
(50%)
220,194.00
(71%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำสินธุ์
L3364 อำเภอศรีนครินทร์
6,026 248,272.00 99,309.00
(40%)
108,468.00
(44%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอ่างทอง
L3365 อำเภอศรีนครินทร์
4,363 179,756.00 0.00
(%)
98,500.00
(55%)
- - -
รวม 73 กองทุน 526,722 21,701,023.00 7,926,602.00 11,400,073.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน