กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลด่านสำโรง
L7501 อำเภอเมืองสมุทรปราการ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปู
L7273 อำเภอเมืองสมุทรปราการ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางเมือง
L5344 อำเภอเมืองสมุทรปราการ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแพรกษา
L7462 อำเภอเมืองสมุทรปราการ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
L7277 อำเภอเมืองสมุทรปราการ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสมุทรปราการ
L7276 อำเภอเมืองสมุทรปราการ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เทพารักษ์
L5341 อำเภอเมืองสมุทรปราการ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางด้วน
L5342 อำเภอเมืองสมุทรปราการ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางโปรง
L5343 อำเภอเมืองสมุทรปราการ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แพรกษา
L5345 อำเภอเมืองสมุทรปราการ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แพรกษาใหม่
L5346 อำเภอเมืองสมุทรปราการ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองด่าน
L7461 อำเภอบางบ่อ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองสวน
L7260 อำเภอบางบ่อ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางบ่อ
L7460 อำเภอบางบ่อ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
L5318 อำเภอบางบ่อ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองด่าน
L5315 อำเภอบางบ่อ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองนิยมยาตรา
L5316 อำเภอบางบ่อ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางบ่อ
L5317 อำเภอบางบ่อ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเพรียง
L5319 อำเภอบางบ่อ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านระกาศ
L5320 อำเภอบางบ่อ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปร็ง
L5321 อำเภอบางบ่อ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางพลี
L7500 อำเภอบางพลี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางแก้ว
L5322 อำเภอบางพลี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางโฉลง
L5323 อำเภอบางพลี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางปลา
L5324 อำเภอบางพลี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางพลีใหญ่
L5325 อำเภอบางพลี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ราชาเทวะ
L5326 อำเภอบางพลี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
L8222 อำเภอพระประแดง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพระประแดง
L7261 อำเภอพระประแดง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองลัดหลวง
L7508 อำเภอพระประแดง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทรงคนอง
L5331 อำเภอพระประแดง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางกระสอบ
L5332 อำเภอพระประแดง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางกอบัว
L5333 อำเภอพระประแดง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางกะเจ้า
L5334 อำเภอพระประแดง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางน้ำผึ้ง
L9143 อำเภอพระประแดง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางยอ
L5336 อำเภอพระประแดง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์
L7509 อำเภอพระสมุทรเจดีย์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
L7535 อำเภอพระสมุทรเจดีย์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาเกลือ
L5337 อำเภอพระสมุทรเจดีย์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ในคลองบางปลากด
L5338 อำเภอพระสมุทรเจดีย์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านคลองสวน
L5339 อำเภอพระสมุทรเจดีย์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แหลมฟ้าผ่า
L9144 อำเภอพระสมุทรเจดีย์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางเสาธง
L5328 อำเภอบางเสาธง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศีรษะจรเข้น้อย
L5329 อำเภอบางเสาธง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่
L5330 อำเภอบางเสาธง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
รวม 45 กองทุน 0 nan nan 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน