กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
L8060 อำเภอพระนครศรีอยุธยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองอโยธยา
L7074 อำเภอพระนครศรีอยุธยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเรียน
L3139 อำเภอพระนครศรีอยุธยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองตะเคียน
L3140 อำเภอพระนครศรีอยุธยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองสระบัว
L3141 อำเภอพระนครศรีอยุธยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านเกาะ
L3142 อำเภอพระนครศรีอยุธยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านป้อม
L3143 อำเภอพระนครศรีอยุธยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านใหม่
L3144 อำเภอพระนครศรีอยุธยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากกราน
L3145 อำเภอพระนครศรีอยุธยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ภูเขาทอง
L3146 อำเภอพระนครศรีอยุธยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุมพลี
L3147 อำเภอพระนครศรีอยุธยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดตูม
L8634 อำเภอพระนครศรีอยุธยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สวนพริก
L3149 อำเภอพระนครศรีอยุธยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สำเภาล่ม
L3150 อำเภอพระนครศรีอยุธยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หันตรา
L9352 อำเภอพระนครศรีอยุธยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าเรือ
L7013 อำเภอท่าเรือ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าหลวง
L7897 อำเภอท่าเรือ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จำปา
L3072 อำเภอท่าเรือ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าเจ้าสนุก
L3073 อำเภอท่าเรือ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าหลวง
L8626 อำเภอท่าเรือ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านร่อม
L3075 อำเภอท่าเรือ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากท่า
L3076 อำเภอท่าเรือ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพธิ์เอน
L3077 อำเภอท่าเรือ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังแดง
L3078 อำเภอท่าเรือ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศาลาลอย
L3079 อำเภอท่าเรือ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองขนาก
L3080 อำเภอท่าเรือ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนครหลวง
L7015 อำเภอนครหลวง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอรัญญิก
L3526 อำเภอนครหลวง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองสะแก
L3081 อำเภอนครหลวง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อโพง
L3082 อำเภอนครหลวง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านชุ้ง
L3083 อำเภอนครหลวง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากจั่น
L8627 อำเภอนครหลวง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ลา
L3085 อำเภอนครหลวง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปลิง
L3086 อำเภอนครหลวง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางไทร
L7029 อำเภอบางไทร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลราชคราม
L7033 อำเภอบางไทร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระแชง
L3091 อำเภอบางไทร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกช้าง
L3092 อำเภอบางไทร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางยี่โท
L8629 อำเภอบางไทร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลึง
L3094 อำเภอบางไทร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านม้า
L3095 อำเภอบางไทร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไผ่พระ
L3096 อำเภอบางไทร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพแตง
L3097 อำเภอบางไทร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้ตรา
L3098 อำเภอบางไทร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สนามชัย
L3099 อำเภอบางไทร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางบาล
L7039 อำเภอบางบาล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์
L7044 อำเภอบางบาล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กบเจา
L3100 อำเภอบางบาล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำเต้า
L8630 อำเภอบางบาล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านคลัง
L3102 อำเภอบางบาล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พระขาว
L3103 อำเภอบางบาล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองจิก
L3115 อำเภอบางปะอิน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย
L3116 อำเภอบางปะอิน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ
L3117 อำเภอบางปะอิน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางกระสั้น
L3119 อำเภอบางปะอิน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปะอิน
L3125 อำเภอบางปะอิน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านกรด
L3121 อำเภอบางปะอิน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสร้าง
L7057 อำเภอบางปะอิน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปราสาททอง
L7540 อำเภอบางปะอิน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพระอินทราชา
L8061 อำเภอบางปะอิน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเกิด
L3114 อำเภอบางปะอิน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตลิ่งชัน
L9309 อำเภอบางปะอิน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางประแดง
L3120 อำเภอบางปะอิน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านแป้ง
L3122 อำเภอบางปะอิน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านพลับ
L3123 อำเภอบางปะอิน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโพ
L3124 อำเภอบางปะอิน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านหว้า
L3126 อำเภอบางปะอิน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดยม
L3127 อำเภอบางปะอิน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สามเรือน
L3128 อำเภอบางปะอิน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปะหัน
L3107 อำเภอบางปะหัน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตานิม
L3104 อำเภอบางปะหัน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทับน้ำ
L3105 อำเภอบางปะหัน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเดื่อ
L3106 อำเภอบางปะหัน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางปะหัน
L8062 อำเภอบางปะหัน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านขล้อ
L3108 อำเภอบางปะหัน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านลี่
L3109 อำเภอบางปะหัน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พุทเลา
L8631 อำเภอบางปะหัน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพธิ์สามต้น
L3111 อำเภอบางปะหัน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เสาธง
L3112 อำเภอบางปะหัน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หันสัง
L3113 อำเภอบางปะหัน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลาดชะโด
L7899 อำเภอผักไห่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองผักไห่
L7065 อำเภอผักไห่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุฎี
L3131 อำเภอผักไห่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนลาน
L3132 อำเภอผักไห่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าดินแดง
L3133 อำเภอผักไห่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาคู
L3134 อำเภอผักไห่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านแค
L3135 อำเภอผักไห่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลาดชิด
L3136 อำเภอผักไห่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลาดน้ำเค็ม
L3137 อำเภอผักไห่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หน้าโคก
L8633 อำเภอผักไห่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลภาชี
L7077 อำเภอภาชี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระจิว
L8635 อำเภอภาชี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกม่วง
L3153 อำเภอภาชี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนหญ้านาง
L3154 อำเภอภาชี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไผ่ล้อม
L3155 อำเภอภาชี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พระแก้ว
L3156 อำเภอภาชี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระโสม
L3157 อำเภอภาชี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองน้ำใส
L3158 อำเภอภาชี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
L8131 อำเภอลาดบัวหลวง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามเมือง
L3168 อำเภอลาดบัวหลวง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองพระยาบันลือ
L3164 อำเภอลาดบัวหลวง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คู้สลอด
L8636 อำเภอลาดบัวหลวง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พระยาบันลือ
L3166 อำเภอลาดบัวหลวง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลาดบัวหลวง
L3167 อำเภอลาดบัวหลวง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สิงหนาท
L3169 อำเภอลาดบัวหลวง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หลักชัย
L3170 อำเภอลาดบัวหลวง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองลำตาเสา
L7085 อำเภอวังน้อย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ข้าวงาม
L3171 อำเภอวังน้อย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชะแมบ
L3172 อำเภอวังน้อย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อตาโล่
L3173 อำเภอวังน้อย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พยอม
L3174 อำเภอวังน้อย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำไทร
L8637 อำเภอวังน้อย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังจุฬา
L3176 อำเภอวังน้อย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังน้อย
L3177 อำเภอวังน้อย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สนับทึบ
L3178 อำเภอวังน้อย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หันตะเภา
L3179 อำเภอวังน้อย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด
L7086 อำเภอเสนา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางนมโค
L8638 อำเภอเสนา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามกอ
L3189 อำเภอเสนา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวเวียง
L7091 อำเภอเสนา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเสนา
L7090 อำเภอเสนา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชายนา
L3180 อำเภอเสนา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนทอง
L3181 อำเภอเสนา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านแพน
L3183 อำเภอเสนา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโพธิ์
L3184 อำเภอเสนา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านหลวง
L3185 อำเภอเสนา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มารวิชัย
L3186 อำเภอเสนา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รางจรเข้
L3187 อำเภอเสนา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลาดงา
L3188 อำเภอเสนา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สามตุ่ม
L3190 อำเภอเสนา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางซ้าย
L7898 อำเภอบางซ้าย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เทพมงคล
L3087 อำเภอบางซ้าย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางซ้าย
L3088 อำเภอบางซ้าย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปลายกลัด
L3089 อำเภอบางซ้าย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังพัฒนา
L8628 อำเภอบางซ้าย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอุทัย
L7900 อำเภออุทัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ข้าวเม่า
L3191 อำเภออุทัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คานหาม
L8639 อำเภออุทัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธนู
L3193 อำเภออุทัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านช้าง
L3194 อำเภออุทัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านหีบ
L3195 อำเภออุทัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพสาวหาญ
L3196 อำเภออุทัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สามบัณฑิต
L3197 อำเภออุทัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เสนา
L3198 อำเภออุทัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองน้ำส้ม
L3199 อำเภออุทัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองไม้ซุง
L3200 อำเภออุทัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุทัย
L3201 อำเภออุทัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมหาราช
L7082 อำเภอมหาราช
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโรงช้าง
L7083 อำเภอมหาราช
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าตอ
L9295 อำเภอมหาราช
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางนา
L3160 อำเภอมหาราช
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านขวาง
L9294 อำเภอมหาราช
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านนา
L3162 อำเภอมหาราช
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านใหม่
L3163 อำเภอมหาราช
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแพรก
L7058 อำเภอบ้านแพรก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองน้อย
L8632 อำเภอบ้านแพรก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สำพะเนียง
L3130 อำเภอบ้านแพรก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
รวม 157 กองทุน 0 nan nan 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน