กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาเซะ
L4132 อำเภอเมืองยะลา
5,947 0.00 0.00
(40%)
107,046.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าสาป
50102 อำเภอเมืองยะลา
8,047 0.00 0.00
(50%)
190,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
L7452 อำเภอเมืองยะลา
61,175 0.00 0.00
(60%)
1,654,290.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บันนังสาเรง
L4134 อำเภอเมืองยะลา
7,809 0.00 0.00
(40%)
160,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุดี
L4135 อำเภอเมืองยะลา
11,255 0.00 0.00
(50%)
260,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง
L4136 อำเภอเมืองยะลา
5,443 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน
L4137 อำเภอเมืองยะลา
5,460 0.00 0.00
(40%)
200,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะลา
L4138 อำเภอเมืองยะลา
3,673 0.00 0.00
(40%)
120,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลยุโป
L4139 อำเภอเมืองยะลา
6,953 0.00 0.00
(50%)
180,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำพะยา
L4140 อำเภอเมืองยะลา
5,067 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำใหม่
L4141 อำเภอเมืองยะลา
6,170 0.00 0.00
(40%)
120,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลลำใหม่
L7929 อำเภอเมืองยะลา
1,062 0.00 0.00
(50%)
50,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิดล
L4142 อำเภอเมืองยะลา
6,053 0.00 0.00
(40%)
275,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเตงนอก
L4143 อำเภอเมืองยะลา
32,476 0.00 0.00
(60%)
650,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หน้าถ้ำ
L4144 อำเภอเมืองยะลา
3,322 0.00 0.00
(40%)
59,796.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาเนาะแมเราะ
L4128 อำเภอเบตง
9,305 0.00 0.00
(40%)
170,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
L4129 อำเภอเบตง
4,469 0.00 0.00
(50%)
135,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง
L7161 อำเภอเบตง
26,628 0.00 0.00
(60%)
599,130.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะรม
L4130 อำเภอเบตง
10,126 0.00 0.00
(40%)
182,268.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อัยเยอร์เวง
L4131 อำเภอเบตง
11,814 0.00 0.00
(40%)
220,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
L4122 อำเภอบันนังสตา
4,423 0.00 0.00
(50%)
99,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตลิ่งชัน
L4123 อำเภอบันนังสตา
14,630 0.00 0.00
(40%)
270,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลตาเนาะปูเต๊ะ
L8411 อำเภอบันนังสตา
10,265 0.00 0.00
(40%)
200,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ถ้ำทะลุ
L4125 อำเภอบันนังสตา
3,510 0.00 0.00
(40%)
70,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบันนังสตา
L4126 อำเภอบันนังสตา
2,717 0.00 0.00
(50%)
75,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บันนังสตา
L8278 อำเภอบันนังสตา
17,222 0.00 0.00
(40%)
387,495.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บาเจาะ
L4127 อำเภอบันนังสตา
9,110 0.00 0.00
(40%)
200,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคอกช้าง
L8277 อำเภอธารโต
1,546 0.00 0.00
(50%)
27,828.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คีรีเขต
L4118 อำเภอธารโต
2,982 0.00 0.00
(40%)
70,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธารโต
L4119 อำเภอธารโต
5,198 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านแหร
L4120 อำเภอธารโต
7,711 0.00 0.00
(40%)
138,798.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่หวาด
L4121 อำเภอธารโต
7,773 0.00 0.00
(30%)
139,914.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาตอง
L4145 อำเภอยะหา
8,940 0.00 0.00
(40%)
241,380.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาชี
L4146 อำเภอยะหา
2,078 0.00 0.00
(40%)
45,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโงยซิแน
L4147 อำเภอยะหา
8,172 0.00 0.00
(40%)
150,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโร๊ะ
L4148 อำเภอยะหา
10,307 0.00 0.00
(40%)
200,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปะแต
L4149 อำเภอยะหา
13,670 0.00 0.00
(50%)
308,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา
L4150 อำเภอยะหา
12,579 0.00 0.00
(40%)
283,027.50
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะหา
L7928 อำเภอยะหา
2,623 0.00 0.00
(50%)
59,017.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละแอ
L4151 อำเภอยะหา
4,668 0.00 0.00
(40%)
105,030.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กอตอตือร๊ะ
L4152 อำเภอรามัน
5,709 0.00 0.00
(40%)
102,762.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูบอเกาะ
L4153 อำเภอรามัน
4,594 0.00 0.00
(40%)
82,692.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาลอ
L4154 อำเภอรามัน
3,353 0.00 0.00
(40%)
60,354.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาลูปัง
L4155 อำเภอรามัน
3,071 0.00 0.00
(40%)
55,278.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกะรอ
L4156 อำเภอรามัน
7,514 0.00 0.00
(40%)
135,252.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโกตาบารู
L7163 อำเภอรามัน
5,696 0.00 0.00
(50%)
128,160.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะกว๊ะ
L4157 อำเภอรามัน
6,520 0.00 0.00
(40%)
117,360.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลตะโล๊ะหะลอ
L4158 อำเภอรามัน
6,644 0.00 0.00
(40%)
119,592.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าธง
L4159 อำเภอรามัน
7,250 0.00 0.00
(40%)
130,500.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เนินงาม
L4160 อำเภอรามัน
6,900 0.00 0.00
(40%)
130,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโงย
L4161 อำเภอรามัน
2,913 0.00 0.00
(40%)
131,085.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบาลอ
50103 อำเภอรามัน
5,611 0.00 0.00
(50%)
126,247.50
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บือมัง
L4163 อำเภอรามัน
6,149 0.00 0.00
(40%)
110,682.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
L8305 อำเภอรามัน
5,123 0.00 0.00
(60%)
120,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะต๊ะ
L4164 อำเภอรามัน
5,733 0.00 0.00
(40%)
110,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังพญา
L4165 อำเภอรามัน
7,818 0.00 0.00
(40%)
140,724.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อาซ่อง
L4166 อำเภอรามัน
5,610 0.00 0.00
(40%)
105,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาบัง
L4116 อำเภอกาบัง
14,394 0.00 0.00
(40%)
259,092.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาละ
L4117 อำเภอกาบัง
10,164 0.00 0.00
(40%)
200,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กรงปินัง
50098 อำเภอกรงปินัง
10,806 0.00 0.00
(40%)
243,135.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุโรง
L4113 อำเภอกรงปินัง
5,384 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะเอะ
L4114 อำเภอกรงปินัง
8,082 0.00 0.00
(40%)
150,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยกระทิง
L4115 อำเภอกรงปินัง
4,788 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
รวม 63 กองทุน 532,204 0.00 0.00 11,659,935.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน