กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
L6797 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
L9008 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคำม่วง
L9324 อำเภอคำม่วง
3,949 0.00 0.00
(50%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดินจี่
L0330 อำเภอคำม่วง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งคลอง
L9005 อำเภอคำม่วง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลนาทัน
L0332 อำเภอคำม่วง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาบอน
L0333 อำเภอคำม่วง
0 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เนินยาง
L0334 อำเภอคำม่วง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโพน
L7783 อำเภอคำม่วง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โพน
L0335 อำเภอคำม่วง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
รวม 10 กองทุน 3,949 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน