กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
L6797 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
L9008 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำม่วง
L9324 อำเภอคำม่วง
3,949 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดินจี่
L0330 อำเภอคำม่วง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งคลอง
L9005 อำเภอคำม่วง
4,786 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(inf%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทัน
L0332 อำเภอคำม่วง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาบอน
L0333 อำเภอคำม่วง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เนินยาง
L0334 อำเภอคำม่วง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพน
L7783 อำเภอคำม่วง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพน
L0335 อำเภอคำม่วง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกมลาไสย
L9323 อำเภอกมลาไสย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกลางหมื่น
L0361 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุงเก่า
L9330 อำเภอท่าคันโท
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดจิก
L0347 อำเภอท่าคันโท
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดสิม
L7776 อำเภอเขาวง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดหว้า
L7780 อำเภอกุฉินารายณ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขมิ้น
L0362 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาพระนอน
L0374 อำเภอยางตลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำก้าว
L0413 อำเภอหนองกุงศรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำบง
L9318 อำเภอห้วยผึ้ง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว
L0423 อำเภอห้วยเม็ก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำใหญ่
L0424 อำเภอห้วยเม็ก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกศรี
L7479 อำเภอยางตลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา
L0337 อำเภอฆ้องชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจุมจัง
L0315 อำเภอกุฉินารายณ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงเครือ
L0363 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแซงบาดาล
L0391 อำเภอสมเด็จ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงมูล
L0411 อำเภอหนองกุงศรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงลิง
L8996 อำเภอกมลาไสย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์
L0348 อำเภอท่าคันโท
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนจาน
L9349 อำเภอดอนจาน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าคันโท
L6796 อำเภอท่าคันโท
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง
L7933 อำเภอห้วยเม็ก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธัญญา
L9326 อำเภอกมลาไสย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาขาม
L9334 อำเภอกุฉินารายณ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาคู
L0351 อำเภอนาคู
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาจารย์
L6798 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาตาล
L0349 อำเภอท่าคันโท
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนามน
L7781 อำเภอนามน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนามะเขือ
L0399 อำเภอสหัสขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนิคม
L0400 อำเภอสหัสขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง
L0401 อำเภอสหัสขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนบุรี
L6802 อำเภอสหัสขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนศิลา
L0402 อำเภอสหัสขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนสูง
L0379 อำเภอยางตลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบัวบาน
L0380 อำเภอยางตลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบึงวิชัย
L0364 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไผ่
L0365 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพนทอง
L9007 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลภูดิน
L0367 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลภูปอ
L0368 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลภูสิงห์
L9013 อำเภอสหัสขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลม่วงนา
L9001 อำเภอดอนจาน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมหาไชย
L0393 อำเภอสมเด็จ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยางตลาด
L7774 อำเภอยางตลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลร่องคำ
L6801 อำเภอร่องคำ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำคลอง
L0369 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำพาน
L0370 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว
L0394 อำเภอสมเด็จ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสงเปลือย
L0358 อำเภอนามน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสมเด็จ
L0396 อำเภอสมเด็จ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสระพังทอง
L9331 อำเภอเขาวง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองกุงศรี
L7778 อำเภอหนองกุงศรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัว
L9014 อำเภอหนองกุงศรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองแปน
L9317 อำเภอกมลาไสย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองสรวง
L0415 อำเภอหนองกุงศรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองสอ
L7782 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหิน
L7435 อำเภอหนองกุงศรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองใหญ่
L0417 อำเภอหนองกุงศรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองอีบุตร
L9015 อำเภอห้วยผึ้ง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหลักเมือง
L0312 อำเภอกมลาไสย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหลุบ
L0372 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง
L7436 อำเภอห้วยผึ้ง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยเม็ก
L9328 อำเภอห้วยเม็ก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวนาคำ
L0386 อำเภอยางตลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเหนือ
L9270 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่
L0323 อำเภอกุฉินารายณ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอิตื้อ
L0387 อำเภอยางตลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอุ่มเม่า
L0388 อำเภอยางตลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบัวขาว
L9327 อำเภอกุฉินารายณ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กมลาไสย
L8092 อำเภอกมลาไสย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุดค้าว
L0313 อำเภอกุฉินารายณ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุดโดน
L9016 อำเภอห้วยเม็ก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุดสิมคุ้มใหม่
L9333 อำเภอเขาวง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุดหว้า
L0314 อำเภอกุฉินารายณ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองขาม
L0375 อำเภอยางตลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คำสร้างเที่ยง
L0406 อำเภอสามชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คำใหญ่
L7777 อำเภอห้วยเม็ก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คุ้มเก่า
L9004 อำเภอเขาวง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกเครือ
L0410 อำเภอหนองกุงศรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกสมบูรณ์
L0307 อำเภอกมลาไสย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกสะอาด
L0336 อำเภอฆ้องชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไค้นุ่น
L0419 อำเภอห้วยผึ้ง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เจ้าท่า
L0308 อำเภอกมลาไสย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แจนแลน
L0316 อำเภอกุฉินารายณ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดงพยุง
L0341 อำเภอดอนจาน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนสมบูรณ์
L9010 อำเภอยางตลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทรายทอง
L0425 อำเภอห้วยเม็ก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธัญญา
L8093 อำเภอกมลาไสย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาโก
L0317 อำเภอกุฉินารายณ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาคู
L7779 อำเภอนาคู
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาจำปา
L0343 อำเภอดอนจาน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาเชือก
L0377 อำเภอยางตลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาดี
L0378 อำเภอยางตลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นามน
L0356 อำเภอนามน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นิคมห้วยผึ้ง
L0420 อำเภอห้วยผึ้ง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนนาจาน
L8098 อำเภอนาคู
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนศิลาเลิง
L0338 อำเภอฆ้องชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนสะอาด
L0426 อำเภอห้วยเม็ก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนแหลมทอง
L9054 อำเภอสหัสขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อแก้ว
L8999 อำเภอนาคู
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บัวขาว
L9003 อำเภอกุฉินารายณ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บึงนาเรียง
L0427 อำเภอห้วยเม็ก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ผาเสวย
L0392 อำเภอสมเด็จ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิมูล
L0428 อำเภอห้วยเม็ก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพนงาม
L8997 อำเภอกมลาไสย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ภูแล่นช้าง
L0354 อำเภอนาคู
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยอดแกง
L9329 อำเภอนามน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางตลาด
L0381 อำเภอยางตลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางอู้ม
L0350 อำเภอท่าคันโท
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำชี
L8998 อำเภอฆ้องชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เว่อ
L0382 อำเภอยางตลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศรีสมเด็จ
L0395 อำเภอสมเด็จ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สงเปลือย
L0327 อำเภอเขาวง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สมเด็จ
L7775 อำเภอสมเด็จ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สมสะอาด
L0320 อำเภอกุฉินารายณ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สหัสขันธ์
L0405 อำเภอสหัสขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะอาดไชยศรี
L0345 อำเภอดอนจาน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สามขา
L0321 อำเภอกุฉินารายณ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สามัคคี
L9011 อำเภอร่องคำ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สายนาวัง
L9000 อำเภอนาคู
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สำราญ
L0407 อำเภอสามชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สำราญใต้
L0408 อำเภอสามชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เสาเล้า
L0412 อำเภอหนองกุงศรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองกุง
L0371 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองช้าง
L9002 อำเภอสามชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองตอกแป้น
L0383 อำเภอยางตลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบัว
L9006 อำเภอนามน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองผือ
L0329 อำเภอเขาวง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแวง
L0397 อำเภอสมเด็จ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองห้าง
L0322 อำเภอกุฉินารายณ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองหิน
L0416 อำเภอหนองกุงศรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองอีเฒ่า
L0384 อำเภอยางตลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หมูม่น
L9012 อำเภอสมเด็จ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หลักเหลี่ยม
L9319 อำเภอนามน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวงัว
L9009 อำเภอยางตลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวหิน
L9332 อำเภอห้วยเม็ก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เหล่ากลาง
L0340 อำเภอฆ้องชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เหล่าอ้อย
L0390 อำเภอร่องคำ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เหล่าไฮงาม
L0324 อำเภอกุฉินารายณ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
รวม 150 กองทุน 8,735 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน