กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกก่อง
L6066 อำเภอเมืองบึงกาฬ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไคสี
L6067 อำเภอเมืองบึงกาฬ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนสว่าง
L6074 อำเภอเมืองบึงกาฬ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบึงกาฬ
L7803 อำเภอเมืองบึงกาฬ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวิศิษฐ์
L6073 อำเภอเมืองบึงกาฬ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองเลิง
L6075 อำเภอเมืองบึงกาฬ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหอคำ
L6076 อำเภอเมืองบึงกาฬ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คำนาดี
L6065 อำเภอเมืองบึงกาฬ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชัยพร
L6068 อำเภอเมืองบึงกาฬ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาสวรรค์
L6069 อำเภอเมืองบึงกาฬ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนสมบูรณ์
L6070 อำเภอเมืองบึงกาฬ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บึงกาฬ
L6071 อำเภอเมืองบึงกาฬ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โป่งเปือย
L6072 อำเภอเมืองบึงกาฬ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง
L7361 อำเภอพรเจริญ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพรเจริญ
L7362 อำเภอพรเจริญ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีสำราญ
L6098 อำเภอพรเจริญ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแฝก
L6095 อำเภอพรเจริญ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังชมภู
L6096 อำเภอพรเจริญ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศรีชมภู
L6097 อำเภอพรเจริญ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองหัวช้าง
L9232 อำเภอพรเจริญ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโซ่พิสัย
L7809 อำเภอโซ่พิสัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คำแก้ว
L6048 อำเภอโซ่พิสัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โซ่
L6049 อำเภอโซ่พิสัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ถ้ำเจริญ
L6050 อำเภอโซ่พิสัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บัวตูม
L6051 อำเภอโซ่พิสัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศรีชมภู
L6052 อำเภอโซ่พิสัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองพันทา
L6053 อำเภอโซ่พิสัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เหล่าทอง
L6054 อำเภอโซ่พิสัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลซาง
L6039 อำเภอเซกา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าสะอาด
L6042 อำเภอเซกา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีพนา
L7805 อำเภอเซกา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เซกา
L9226 อำเภอเซกา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่ากกแดง
L6041 อำเภอเซกา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าสะอาด
L7811 อำเภอเซกา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำจั้น
L6043 อำเภอเซกา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านต้อง
L6044 อำเภอเซกา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่งไฮ
L6045 อำเภอเซกา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โสกก่าม
L6046 อำเภอเซกา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองทุ่ม
L6047 อำเภอเซกา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากคาด
L7807 อำเภอปากคาด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นากั้ง
L6084 อำเภอปากคาด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาดง
L9231 อำเภอปากคาด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนศิลา
L6086 อำเภอปากคาด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากคาด
L6087 อำเภอปากคาด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สมสนุก
L6088 อำเภอปากคาด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองยอง
L6089 อำเภอปากคาด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
L7467 อำเภอบึงโขงหลง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบึงงาม
L6079 อำเภอบึงโขงหลง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดงบัง
L9229 อำเภอบึงโขงหลง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าดอกคำ
L6078 อำเภอบึงโขงหลง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพธิ์หมากแข้ง
L6080 อำเภอบึงโขงหลง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีวิไล
L7365 อำเภอศรีวิไล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชุมภูพร
L6137 อำเภอศรีวิไล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาสะแบง
L6138 อำเภอศรีวิไล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาสิงห์
L6139 อำเภอศรีวิไล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาแสง
L9237 อำเภอศรีวิไล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกกว้าง
L6081 อำเภอบุ่งคล้า
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บุ่งคล้า
L9230 อำเภอบุ่งคล้า
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองเดิ่น
L6083 อำเภอบุ่งคล้า
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
รวม 59 กองทุน 0 nan nan 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน