กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังเจ้า
L8213 อำเภอวังเจ้า
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เชียงทอง
L1621 อำเภอวังเจ้า
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาโบสถ์
L1622 อำเภอวังเจ้า
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประดาง
L8920 อำเภอวังเจ้า
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไม้งาม
L8923 อำเภอเมืองตาก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวใต้
L8924 อำเภอเมืองตาก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตลุกกลางทุ่ง
L1596 อำเภอเมืองตาก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำรึม
L1597 อำเภอเมืองตาก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่ามะม่วง
L1598 อำเภอเมืองตาก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โป่งแดง
L1599 อำเภอเมืองตาก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ท้อ
L1600 อำเภอเมืองตาก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังประจบ
L1602 อำเภอเมืองตาก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังหิน
L1603 อำเภอเมืองตาก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบัวเหนือ
L1605 อำเภอเมืองตาก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
L6901 อำเภอบ้านตาก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านตาก
L7484 อำเภอบ้านตาก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะตะเภา
L1585 อำเภอบ้านตาก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตากตก
L1586 อำเภอบ้านตาก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตากออก
L1587 อำเภอบ้านตาก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท้องฟ้า
L1588 อำเภอบ้านตาก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่สลิด
L8922 อำเภอบ้านตาก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สมอโคน
L1590 อำเภอบ้านตาก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามเงา
L1629 อำเภอสามเงา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านนา
L1624 อำเภอสามเงา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยกกระบัตร
L1625 อำเภอสามเงา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ย่านรี
L1626 อำเภอสามเงา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังจันทร์
L1627 อำเภอสามเงา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังหมัน
L8927 อำเภอสามเงา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สามเงา
L8265 อำเภอสามเงา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
L8925 อำเภอแม่ระมาด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่จะเรา
L7520 อำเภอแม่ระมาด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ระมาด
L8143 อำเภอแม่ระมาด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขะเนจื้อ
L1606 อำเภอแม่ระมาด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พระธาตุ
L1607 อำเภอแม่ระมาด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ตื่น
L1609 อำเภอแม่ระมาด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ระมาด
L1610 อำเภอแม่ระมาด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สามหมื่น
L1611 อำเภอแม่ระมาด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ต้าน
L7443 อำเภอท่าสองยาง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าสองยาง
L1579 อำเภอท่าสองยาง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ต้าน
L1580 อำเภอท่าสองยาง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่วะหลวง
L1581 อำเภอท่าสองยาง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่สอง
L1582 อำเภอท่าสองยาง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่หละ
L1583 อำเภอท่าสองยาง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่อุสุ
L8921 อำเภอท่าสองยาง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าสายลวด
L7567 อำเภอแม่สอด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่กุ
L7568 อำเภอแม่สอด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ตาว
L1619 อำเภอแม่สอด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครแม่สอด
L6906 อำเภอแม่สอด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ด่านแม่ละเมา
L1612 อำเภอแม่สอด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าสายลวด
L1613 อำเภอแม่สอด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พระธาตุผาแดง
L1614 อำเภอแม่สอด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พะวอ
L1615 อำเภอแม่สอด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มหาวัน
L1616 อำเภอแม่สอด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่กาษา
L1617 อำเภอแม่สอด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่กุ
L1618 อำเภอแม่สอด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ปะ
L8926 อำเภอแม่สอด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพบพระ
L8142 อำเภอพบพระ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คีรีราษฎร์
L1591 อำเภอพบพระ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช่องแคบ
L8959 อำเภอพบพระ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พบพระ
L1593 อำเภอพบพระ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รวมไทยพัฒนา
L1594 อำเภอพบพระ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่กลอง
L1630 อำเภออุ้มผาง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่จัน
L1631 อำเภออุ้มผาง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอุ้มผาง
L8144 อำเภออุ้มผาง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โมโกร
L8928 อำเภออุ้มผาง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุ้มผาง
L1633 อำเภออุ้มผาง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
รวม 66 กองทุน 0 nan nan 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน