กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลต้นธง
L8745 อำเภอเมืองลำพูน
0 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านกลาง
L8742 อำเภอเมืองลำพูน
0 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านแป้น
L7533 อำเภอเมืองลำพูน
0 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลป่าสัก
L8746 อำเภอเมืองลำพูน
0 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
L8743 อำเภอเมืองลำพูน
0 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองลำพูน
L7236 อำเภอเมืองลำพูน
12,180 0.00 0.00
(60%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลริมปิง
L7237 อำเภอเมืองลำพูน
0 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลศรีบัวบาน
L4731 อำเภอเมืองลำพูน
0 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเหมืองง่า
L8744 อำเภอเมืองลำพูน
0 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลอุโมงค์
L7238 อำเภอเมืองลำพูน
0 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าตุ้ม
L4719 อำเภอป่าซาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นครเจดีย์
L4720 อำเภอป่าซาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.น้ำดิบ
L4721 อำเภอป่าซาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านเรือน
L4722 อำเภอป่าซาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลป่าซาง
L7233 อำเภอป่าซาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลม่วงน้อย
L7234 อำเภอป่าซาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกอก
L4723 อำเภอป่าซาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลแม่แรง
L7235 อำเภอป่าซาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
รวม 18 กองทุน 12,180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน