กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลต้นธง
L8745 อำเภอเมืองลำพูน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง
L8748 อำเภอเมืองลำพูน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลประตูป่า
L4727 อำเภอเมืองลำพูน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงยอง
L8749 อำเภอเมืองลำพูน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองช้างคืน
L8750 อำเภอเมืองลำพูน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเหมืองจี้
L8751 อำเภอเมืองลำพูน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านกลาง
L8742 อำเภอเมืองลำพูน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแป้น
L7533 อำเภอเมืองลำพูน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าสัก
L8746 อำเภอเมืองลำพูน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะเขือแจ้
L8743 อำเภอเมืองลำพูน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองลำพูน
L7236 อำเภอเมืองลำพูน
12,180 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลริมปิง
L7237 อำเภอเมืองลำพูน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีบัวบาน
L4731 อำเภอเมืองลำพูน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเหมืองง่า
L8744 อำเภอเมืองลำพูน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองหนาม
L8747 อำเภอเมืองลำพูน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอุโมงค์
L7238 อำเภอเมืองลำพูน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทากาศ
L7456 อำเภอแม่ทา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทากาศเหนือ
L4736 อำเภอแม่ทา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทาขุมเงิน
L4737 อำเภอแม่ทา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
L4738 อำเภอแม่ทา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทาปลาดุก
L4739 อำเภอแม่ทา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทาสบชัย
L4741 อำเภอแม่ทา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทาสบเส้า
L7457 อำเภอแม่ทา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทาแม่ลอบ
L4740 อำเภอแม่ทา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง
L7927 อำเภอบ้านโฮ่ง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีเตี้ย
L4716 อำเภอบ้านโฮ่ง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าพลู
L4715 อำเภอบ้านโฮ่ง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เวียงกานต์
L8091 อำเภอบ้านโฮ่ง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปลาสะวาย
L4717 อำเภอบ้านโฮ่ง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เหล่ายาว
L4718 อำเภอบ้านโฮ่ง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลก้อ
L4742 อำเภอลี้
2,705 0.00 0.00
(30%)
36,517.50
(inf%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงดำ
L4743 อำเภอลี้
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าไผ่
L4745 อำเภอลี้
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ตืน
L7458 อำเภอลี้
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลี้
L4748 อำเภอลี้
10,492 0.00 0.00
(30%)
141,642.00
(inf%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังดิน
L7497 อำเภอลี้
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีวิชัย
L4749 อำเภอลี้
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาทราย
L4744 อำเภอลี้
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ลาน
L4747 อำเภอลี้
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เวียงแก้ว
L4746 อำเภอลี้
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
L7455 อำเภอทุ่งหัวช้าง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเคียนปม
L4710 อำเภอทุ่งหัวช้าง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหัวช้าง
L4711 อำเภอทุ่งหัวช้าง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านปวง
L4712 อำเภอทุ่งหัวช้าง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าตุ้ม
L4719 อำเภอป่าซาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นครเจดีย์
L4720 อำเภอป่าซาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำดิบ
L4721 อำเภอป่าซาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านเรือน
L4722 อำเภอป่าซาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าซาง
L7233 อำเภอป่าซาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลม่วงน้อย
L7234 อำเภอป่าซาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะกอก
L4723 อำเภอป่าซาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่แรง
L7235 อำเภอป่าซาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านธิ
L7231 อำเภอบ้านธิ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยยาบ
L4713 อำเภอบ้านธิ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังผาง
L7230 อำเภอเวียงหนองล่อง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองยวง
L4750 อำเภอเวียงหนองล่อง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองล่อง
L4751 อำเภอเวียงหนองล่อง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
รวม 57 กองทุน 25,377 0.00 0.00 178,159.50 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน