กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านโตนด
L8149 อำเภอคีรีมาศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โตนด
L5596 อำเภอคีรีมาศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งยางเมือง
L5597 อำเภอคีรีมาศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
L7329 อำเภอคีรีมาศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาเชิงคีรี
L5598 อำเภอคีรีมาศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านน้ำพุ
L5599 อำเภอคีรีมาศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านป้อม
L5600 อำเภอคีรีมาศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศรีคีรีมาศ
L5601 อำเภอคีรีมาศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สามพวง
L8941 อำเภอคีรีมาศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองกระดิ่ง
L5603 อำเภอคีรีมาศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองจิก
L5604 อำเภอคีรีมาศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
L8385 อำเภอกงไกรลาศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกลางดง
L8942 อำเภอทุ่งเสลี่ยม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
L5606 อำเภอทุ่งเสลี่ยม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองยาง
L5652 อำเภอสวรรคโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตลิ่งชัน
L5610 อำเภอบ้านด่านลานหอย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม
L5607 อำเภอทุ่งเสลี่ยม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลในเมือง
L8961 อำเภอสวรรคโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
L5618 อำเภอเมืองสุโขทัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสวน
L7956 อำเภอเมืองสุโขทัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
L5657 อำเภอสวรรคโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองเก่า
L8151 อำเภอเมืองสุโขทัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
L5658 อำเภอสวรรคโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลานหอย
L7957 อำเภอบ้านด่านลานหอย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย
L7332 อำเภอศรีสัชนาลัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีสำโรง
L7958 อำเภอศรีสำโรง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
L7333 อำเภอศรีสัชนาลัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสวรรคโลก
L7335 อำเภอสวรรคโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
L7330 อำเภอเมืองสุโขทัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กกแรต
L5586 อำเภอกงไกรลาศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กง
L5587 อำเภอกงไกรลาศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะตาเลี้ยง
L5639 อำเภอศรีสำโรง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไกรกลาง
L5588 อำเภอกงไกรลาศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไกรนอก
L5589 อำเภอกงไกรลาศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไกรใน
L5590 อำเภอกงไกรลาศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองกระจง
L5651 อำเภอสวรรคโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองมะพลับ
L5626 อำเภอศรีนคร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดงคู่
L5631 อำเภอศรีสัชนาลัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดงเดือย
L8940 อำเภอกงไกรลาศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาลเตี้ย
L8944 อำเภอเมืองสุโขทัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทับผึ้ง
L8947 อำเภอศรีสำโรง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าฉนวน
L5592 อำเภอกงไกรลาศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าทอง
L5653 อำเภอสวรรคโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งเสลี่ยม
L8150 อำเภอทุ่งเสลี่ยม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไทยชนะศึก
L5608 อำเภอทุ่งเสลี่ยม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นครเดิฐ
L5627 อำเภอศรีนคร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาขุนไกร
L5641 อำเภอศรีสำโรง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาทุ่ง
L5654 อำเภอสวรรคโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำขุม
L5628 อำเภอศรีนคร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านแก่ง
L5632 อำเภอศรีสัชนาลัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านซ่าน
L5642 อำเภอศรีสำโรง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านด่าน
L5611 อำเภอบ้านด่านลานหอย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านตึก
L5633 อำเภอศรีสัชนาลัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านนา
L5643 อำเภอศรีสำโรง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านไร่
L5644 อำเภอศรีสำโรง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านสวน
L5619 อำเภอเมืองสุโขทัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านหลุม
L5620 อำเภอเมืองสุโขทัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล
L5609 อำเภอทุ่งเสลี่ยม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านใหม่สุขเกษม
L5593 อำเภอกงไกรลาศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากแคว
L5621 อำเภอเมืองสุโขทัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากน้ำ
L5656 อำเภอสวรรคโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่างิ้ว
L8946 อำเภอศรีสัชนาลัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแฝก
L5594 อำเภอกงไกรลาศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมืองเก่า
L5623 อำเภอเมืองสุโขทัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมืองบางยม
L5659 อำเภอสวรรคโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่สำ
L5635 อำเภอศรีสัชนาลัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่สิน
L5636 อำเภอศรีสัชนาลัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางซ้าย
L5624 อำเภอเมืองสุโขทัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ย่านยาว
L5660 อำเภอสวรรคโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ราวต้นจันทร์
L5645 อำเภอศรีสำโรง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลานหอย
L5612 อำเภอบ้านด่านลานหอย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังตะคร้อ
L5613 อำเภอบ้านด่านลานหอย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังทอง
L5646 อำเภอศรีสำโรง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังทองแดง
L5625 อำเภอเมืองสุโขทัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังน้ำขาว
L8943 อำเภอบ้านด่านลานหอย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังไม้ขอน
L5661 อำเภอสวรรคโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังลึก
L5647 อำเภอศรีสำโรง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังลึก
L5615 อำเภอบ้านด่านลานหอย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังใหญ่
L5648 อำเภอศรีสำโรง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดเกาะ
L5649 อำเภอศรีสำโรง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศรีนคร
L5629 อำเภอศรีนคร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สามเรือน
L5650 อำเภอศรีสำโรง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สารจิตร
L5637 อำเภอศรีสัชนาลัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองกลับ
L5662 อำเภอสวรรคโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองตูม
L5595 อำเภอกงไกรลาศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบัว
L8945 อำเภอศรีนคร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองหญ้าปล้อง
L5616 อำเภอบ้านด่านลานหอย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองอ้อ
L5638 อำเภอศรีสัชนาลัย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
รวม 88 กองทุน 0 nan nan 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน