กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โตนด
L5596 อำเภอคีรีมาศ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านโตนด
L8149 อำเภอคีรีมาศ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งยางเมือง
L5597 อำเภอคีรีมาศ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
L7329 อำเภอคีรีมาศ
0 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาเชิงคีรี
L5598 อำเภอคีรีมาศ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านน้ำพุ
L5599 อำเภอคีรีมาศ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านป้อม
L5600 อำเภอคีรีมาศ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ศรีคีรีมาศ
L5601 อำเภอคีรีมาศ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สามพวง
L8941 อำเภอคีรีมาศ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองกระดิ่ง
L5603 อำเภอคีรีมาศ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองจิก
L5604 อำเภอคีรีมาศ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
รวม 11 กองทุน 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน