กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนยายหอม
L7972 อำเภอเมืองนครปฐม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธรรมศาลา
L7971 อำเภอเมืองนครปฐม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อพลับ
L1743 อำเภอเมืองนครปฐม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ
L8356 อำเภอเมืองนครปฐม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมาบแค
L1748 อำเภอเมืองนครปฐม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครนครปฐม
L8379 อำเภอเมืองนครปฐม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองนครปฐม
L1742 อำเภอเมืองนครปฐม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนยายหอม
L1736 อำเภอเมืองนครปฐม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาก้อง
L1737 อำเภอเมืองนครปฐม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ถนนขาด
L1738 อำเภอเมืองนครปฐม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทัพหลวง
L8587 อำเภอเมืองนครปฐม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งน้อย
L1740 อำเภอเมืองนครปฐม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธรรมศาลา
L1741 อำเภอเมืองนครปฐม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางแขม
L1744 อำเภอเมืองนครปฐม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านยาง
L1745 อำเภอเมืองนครปฐม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พระประโทน
L1746 อำเภอเมืองนครปฐม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพรงมะเดื่อ
L1747 อำเภอเมืองนครปฐม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำพยา
L1749 อำเภอเมืองนครปฐม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังตะกู
L1750 อำเภอเมืองนครปฐม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังเย็น
L1751 อำเภอเมืองนครปฐม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สนามจันทร์
L1752 อำเภอเมืองนครปฐม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สระกะเทียม
L1753 อำเภอเมืองนครปฐม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สวนป่าน
L1754 อำเภอเมืองนครปฐม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สามควายเผือก
L1755 อำเภอเมืองนครปฐม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองงูเหลือม
L1756 อำเภอเมืองนครปฐม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองดินแดง
L1757 อำเภอเมืองนครปฐม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปากโลง
L1758 อำเภอเมืองนครปฐม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยจรเข้
L1759 อำเภอเมืองนครปฐม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพงแสน
L8155 อำเภอกำแพงแสน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระตีบ
L1674 อำเภอกำแพงแสน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพงแสน
L1675 อำเภอกำแพงแสน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนข่อย
L1676 อำเภอกำแพงแสน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งกระพังโหม
L1677 อำเภอกำแพงแสน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งขวาง
L8589 อำเภอกำแพงแสน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งบัว
L1679 อำเภอกำแพงแสน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งลูกนก
L1680 อำเภอกำแพงแสน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รางพิกุล
L1681 อำเภอกำแพงแสน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังน้ำเขียว
L1682 อำเภอกำแพงแสน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สระพัฒนา
L1683 อำเภอกำแพงแสน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สระสี่มุม
L1684 อำเภอกำแพงแสน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองกระทุ่ม
L1685 อำเภอกำแพงแสน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยขวาง
L1686 อำเภอกำแพงแสน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยม่วง
L1687 อำเภอกำแพงแสน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยหมอนทอง
L1688 อำเภอกำแพงแสน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขุนแก้ว
L1695 อำเภอนครชัยศรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนครชัยศรี
L8380 อำเภอนครชัยศรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยพลู
L8311 อำเภอนครชัยศรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกพระเจดีย์
L1696 อำเภอนครชัยศรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.งิ้วราย
L1697 อำเภอนครชัยศรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนแฝก
L1698 อำเภอนครชัยศรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่ากระชับ
L1699 อำเภอนครชัยศรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าตำหนัก
L1700 อำเภอนครชัยศรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าพระยา
L1701 อำเภอนครชัยศรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไทยาวาส
L1702 อำเภอนครชัยศรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นครชัยศรี
L1703 อำเภอนครชัยศรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางแก้วฟ้า
L1705 อำเภอนครชัยศรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางแก้ว
L1704 อำเภอนครชัยศรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางพระ
L1706 อำเภอนครชัยศรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางระกำ
L8878 อำเภอนครชัยศรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เพนียด
L1708 อำเภอนครชัยศรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลานตากฟ้า
L1709 อำเภอนครชัยศรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดแค
L1710 อำเภอนครชัยศรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดละมุด
L1711 อำเภอนครชัยศรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดสำโรง
L1712 อำเภอนครชัยศรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศรีมหาโพธิ์
L1713 อำเภอนครชัยศรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศีรษะทอง
L1714 อำเภอนครชัยศรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สัมปทวน
L1715 อำเภอนครชัยศรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยพลู
L1716 อำเภอนครชัยศรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แหลมบัว
L1717 อำเภอนครชัยศรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามง่าม
L6911 อำเภอดอนตูม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนพุทรา
L1689 อำเภอดอนตูม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนรวก
L1690 อำเภอดอนตูม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านหลวง
L1691 อำเภอดอนตูม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำเหย
L1692 อำเภอดอนตูม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยด้วน
L1693 อำเภอดอนตูม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยพระ
L8590 อำเภอดอนตูม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางเลน
L8432 อำเภอบางเลน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางหลวง
L8313 อำเภอบางเลน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม
L8312 อำเภอบางเลน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำพญา
L8156 อำเภอบางเลน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองนกกระทุง
L1718 อำเภอบางเลน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนตูม
L1719 อำเภอบางเลน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไทรงาม
L1720 อำเภอบางเลน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นราภิรมย์
L8876 อำเภอบางเลน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นิลเพชร
L1722 อำเภอบางเลน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บัวปากท่า
L1723 อำเภอบางเลน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางไทรป่า
L1724 อำเภอบางเลน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางปลา
L1725 อำเภอบางเลน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางภาษี
L1726 อำเภอบางเลน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางระกำ
L1727 อำเภอบางเลน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเลน
L8357 อำเภอบางเลน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางหลวง
L1729 อำเภอบางเลน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไผ่หูช้าง
L1730 อำเภอบางเลน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำพญา
L8585 อำเภอบางเลน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หินมูล
L1732 อำเภอบางเลน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางกระทึก
L1767 อำเภอสามพราน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
L6914 อำเภอสามพราน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม
L1760 อำเภอสามพราน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเทศบาลเมืองไร่ขิง
L8588 อำเภอสามพราน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสามพราน
L7973 อำเภอสามพราน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองจินดา
L8877 อำเภอสามพราน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองใหม่
L1762 อำเภอสามพราน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตลาดจินดา
L1763 อำเภอสามพราน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทรงคนอง
L1764 อำเภอสามพราน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าข้าม
L1765 อำเภอสามพราน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าตลาด
L1766 อำเภอสามพราน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางช้าง
L1768 อำเภอสามพราน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเตย
L1769 อำเภอสามพราน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านใหม่
L1770 อำเภอสามพราน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยายชา
L1771 อำเภอสามพราน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สามพราน
L1773 อำเภอสามพราน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หอมเกร็ด
L1774 อำเภอสามพราน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองโยง
L1733 อำเภอพุทธมณฑล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศาลายา
L8391 อำเภอพุทธมณฑล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มหาสวัสดิ์
L8586 อำเภอพุทธมณฑล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศาลายา
L1735 อำเภอพุทธมณฑล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
รวม 116 กองทุน 0 nan nan 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน