กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะลุวอ
L2490 อำเภอเมืองนราธิวาส
11,500 0.00 0.00
(40%)
260,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ
L2491 อำเภอเมืองนราธิวาส
17,471 0.00 0.00
(50%)
393,100.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกเคียน
L2492 อำเภอเมืองนราธิวาส
22,111 0.00 0.00
(40%)
497,497.50
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนราธิวาส
L7885 อำเภอเมืองนราธิวาส
41,779 0.00 0.00
(60%)
940,027.50
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางปอ
L2493 อำเภอเมืองนราธิวาส
11,166 0.00 0.00
(40%)
200,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะนังตายอ
L2494 อำเภอเมืองนราธิวาส
9,061 0.00 0.00
(40%)
200,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำภู
L2495 อำเภอเมืองนราธิวาส
13,239 0.00 0.00
(40%)
350,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะท้อน
L2481 อำเภอตากใบ
10,397 0.00 0.00
(40%)
300,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.โฆษิต
L2482 อำเภอตากใบ
7,103 0.00 0.00
(40%)
128,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองตากใบ
L7487 อำเภอตากใบ
19,525 0.00 0.00
(60%)
439,312.50
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นานาค
L2483 อำเภอตากใบ
4,851 0.00 0.00
(40%)
87,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางขุนทอง
L2484 อำเภอตากใบ
5,555 0.00 0.00
(40%)
99,540.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน
L2485 อำเภอตากใบ
6,077 0.00 0.00
(40%)
150,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพรวัน
L2486 อำเภอตากใบ
9,292 0.00 0.00
(40%)
170,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศาลาใหม่
L2487 อำเภอตากใบ
10,212 0.00 0.00
(40%)
183,816.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาเยาะมาตี
L6956 อำเภอบาเจาะ
7,203 0.00 0.00
(40%)
130,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลต้นไทร
L8011 อำเภอบาเจาะ
4,847 0.00 0.00
(50%)
218,115.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาเจาะ
L2488 อำเภอบาเจาะ
4,008 0.00 0.00
(40%)
72,144.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบาเจาะ
L8279 อำเภอบาเจาะ
9,575 0.00 0.00
(50%)
299,030.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาเระใต้
L6957 อำเภอบาเจาะ
7,271 0.00 0.00
(40%)
130,878.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาเระเหนือ
L2489 อำเภอบาเจาะ
6,568 0.00 0.00
(40%)
200,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุกาสาเมาะ
L6958 อำเภอบาเจาะ
8,115 0.00 0.00
(40%)
160,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะสาวอ
L6959 อำเภอบาเจาะ
7,254 0.00 0.00
(40%)
150,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จอเบาะ
L2496 อำเภอยี่งอ
8,815 0.00 0.00
(40%)
198,400.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะปอเยาะ
L2497 อำเภอยี่งอ
9,500 0.00 0.00
(40%)
171,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยี่งอ
L2498 อำเภอยี่งอ
6,930 0.00 0.00
(40%)
130,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลยี่งอ
L8012 อำเภอยี่งอ
3,108 0.00 0.00
(50%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละหาร
L2499 อำเภอยี่งอ
8,304 0.00 0.00
(40%)
186,840.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะบายะ
L2500 อำเภอยี่งอ
4,770 0.00 0.00
(40%)
85,860.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะบือซา
L2501 อำเภอยี่งอ
5,120 0.00 0.00
(40%)
150,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาลิซา
L2502 อำเภอระแงะ
14,354 0.00 0.00
(40%)
258,372.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เฉลิม
L2503 อำเภอระแงะ
10,987 0.00 0.00
(40%)
197,766.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตันหยงมัส
L2504 อำเภอระแงะ
12,526 0.00 0.00
(40%)
223,434.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส
L8014 อำเภอระแงะ
7,339 0.00 0.00
(50%)
165,128.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตันหยงลิมอ
50116 อำเภอระแงะ
7,871 0.00 0.00
(40%)
150,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บองอ
L2506 อำเภอระแงะ
15,588 0.00 0.00
(40%)
350,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโงสะโต
50113 อำเภอระแงะ
10,708 0.00 0.00
(40%)
241,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะรือโบตก
L2508 อำเภอระแงะ
4,770 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะรือโบตก
L8302 อำเภอระแงะ
8,385 0.00 0.00
(50%)
280,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกสะตอ
L2509 อำเภอรือเสาะ
6,683 0.00 0.00
(30%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาตง
L2510 อำเภอรือเสาะ
6,969 0.00 0.00
(40%)
240,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลรือเสาะ
L8013 อำเภอรือเสาะ
7,546 0.00 0.00
(50%)
300,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รือเสาะ
L2511 อำเภอรือเสาะ
9,575 0.00 0.00
(40%)
172,350.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รือเสาะออก
L2512 อำเภอรือเสาะ
5,699 0.00 0.00
(40%)
103,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เรียง
L2513 อำเภอรือเสาะ
6,476 0.00 0.00
(40%)
120,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลาโละ
L2514 อำเภอรือเสาะ
10,110 0.00 0.00
(40%)
200,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สามัคคี
L2515 อำเภอรือเสาะ
6,580 0.00 0.00
(40%)
118,440.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สาวอ
L2516 อำเภอรือเสาะ
4,957 0.00 0.00
(40%)
89,226.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุวารี
L2517 อำเภอรือเสาะ
8,077 0.00 0.00
(40%)
145,386.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาหลง
L2524 อำเภอศรีสาคร
3,115 0.00 0.00
(40%)
56,070.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เชิงคีรี
L2525 อำเภอศรีสาคร
5,897 0.00 0.00
(40%)
150,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ
L2526 อำเภอศรีสาคร
5,525 0.00 0.00
(40%)
99,450.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะมะยูง
L2527 อำเภอศรีสาคร
5,434 0.00 0.00
(40%)
97,900.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศรีบรรพต
L2528 อำเภอศรีสาคร
5,244 0.00 0.00
(40%)
95,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศรีสาคร
L2529 อำเภอศรีสาคร
10,159 0.00 0.00
(40%)
200,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลศรีสาคร
L8368 อำเภอศรีสาคร
5,040 0.00 0.00
(50%)
114,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูคละ
L2518 อำเภอแว้ง
8,061 0.00 0.00
(40%)
181,373.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฆอเลาะ
L2519 อำเภอแว้ง
7,142 0.00 0.00
(30%)
96,417.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา
L8280 อำเภอแว้ง
4,981 0.00 0.00
(50%)
140,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ดง
L2520 อำเภอแว้ง
7,042 0.00 0.00
(40%)
126,760.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด
50114 อำเภอแว้ง
7,566 0.00 0.00
(40%)
400,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแว้ง
L2522 อำเภอแว้ง
5,405 0.00 0.00
(50%)
243,225.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง
L8300 อำเภอแว้ง
8,545 0.00 0.00
(30%)
240,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เอราวัณ
L2523 อำเภอแว้ง
4,639 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกียร์
L2530 อำเภอสุคิริน
3,656 0.00 0.00
(40%)
82,260.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ภูเขาทอง
L2531 อำเภอสุคิริน
2,631 0.00 0.00
(40%)
47,358.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มาโมง
L2532 อำเภอสุคิริน
6,248 0.00 0.00
(40%)
112,464.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ร่มไทร
L2533 อำเภอสุคิริน
5,394 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุคิริน
L8281 อำเภอสุคิริน
5,078 0.00 0.00
(40%)
92,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุคิริน
L2534 อำเภอสุคิริน
3,486 0.00 0.00
(50%)
78,500.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปาเสมัส
L2535 อำเภอสุไหง-โกลก
20,177 0.00 0.00
(50%)
453,982.50
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูโยะ
L2536 อำเภอสุไหง-โกลก
6,793 0.00 0.00
(40%)
120,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มูโนะ
L2537 อำเภอสุไหง-โกลก
10,157 0.00 0.00
(40%)
182,900.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
L6961 อำเภอสุไหง-โกลก
41,605 0.00 0.00
(60%)
936,112.50
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาวะ
50115 อำเภอสุไหงปาดี
5,405 0.00 0.00
(40%)
200,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โต๊ะเด็ง
L2539 อำเภอสุไหงปาดี
7,340 0.00 0.00
(40%)
132,120.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศตำบลปะลุรู
L8369 อำเภอสุไหงปาดี
8,199 0.00 0.00
(50%)
184,478.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู
L2540 อำเภอสุไหงปาดี
9,777 0.00 0.00
(40%)
200,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ริโก๋
L2541 อำเภอสุไหงปาดี
7,019 0.00 0.00
(40%)
125,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สากอ
L2542 อำเภอสุไหงปาดี
11,192 0.00 0.00
(40%)
200,160.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สุไหงปาดี
L2543 อำเภอสุไหงปาดี
8,087 0.00 0.00
(40%)
150,000.00
(0%)
- - 1
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะแนะ
L2474 อำเภอจะแนะ
13,899 0.00 0.00
(40%)
290,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช้างเผือก
L2475 อำเภอจะแนะ
8,074 0.00 0.00
(40%)
165,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดุซงญอ
L2476 อำเภอจะแนะ
10,354 0.00 0.00
(40%)
500,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ผดุงมาตร
L2477 อำเภอจะแนะ
6,586 0.00 0.00
(40%)
120,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จวบ
50112 อำเภอเจาะไอร้อง
11,833 0.00 0.00
(40%)
217,242.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต
L2479 อำเภอเจาะไอร้อง
18,660 0.00 0.00
(40%)
420,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลมะรือโบออก
L2480 อำเภอเจาะไอร้อง
9,865 0.00 0.00
(40%)
180,000.00
(0%)
- - -
รวม 88 กองทุน 801,237 0.00 0.00 17,964,434.50 0.00 0.00 1

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน