กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะลุวอ
L2490 อำเภอเมืองนราธิวาส
11,571 501,934.00 250,967.00
(50%)
260,500.00
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ
L2491 อำเภอเมืองนราธิวาส
17,471 757,868.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกเคียน
L2492 อำเภอเมืองนราธิวาส
22,216 963,700.00 481,850.00
(50%)
499,860.00
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองนราธิวาส
L7885 อำเภอเมืองนราธิวาส
41,982 1,821,122.00 910,561.00
(50%)
944,595.00
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางปอ
L2493 อำเภอเมืองนราธิวาส
11,166 484,366.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะนังตายอ
L2494 อำเภอเมืองนราธิวาส
9,061 393,054.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำภู
L2495 อำเภอเมืองนราธิวาส
13,249 574,724.00 287,362.00
(50%)
298,102.50
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะท้อน
L2481 อำเภอตากใบ
10,495 455,259.00 227,630.00
(50%)
300,000.00
(66%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต
L2482 อำเภอตากใบ
7,136 309,550.00 123,820.00
(40%)
130,000.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองตากใบ
L7487 อำเภอตากใบ
19,666 853,084.00 426,542.00
(50%)
442,485.00
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นานาค
L2483 อำเภอตากใบ
4,872 211,341.00 84,536.00
(40%)
87,696.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางขุนทอง
L2484 อำเภอตากใบ
5,609 243,311.00 97,324.00
(40%)
100,962.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน
L2485 อำเภอตากใบ
6,082 263,829.00 105,532.00
(40%)
160,000.00
(61%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพรวัน
L2486 อำเภอตากใบ
9,330 404,723.00 161,889.00
(40%)
170,000.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศาลาใหม่
L2487 อำเภอตากใบ
10,343 448,665.00 224,333.00
(50%)
232,717.50
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาเยาะมาตี
L6956 อำเภอบาเจาะ
7,280 315,797.00 126,319.00
(40%)
160,000.00
(51%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลต้นไทร
L8011 อำเภอบาเจาะ
4,876 211,514.00 0.00
(%)
100,000.00
(47%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาเจาะ
L2488 อำเภอบาเจาะ
4,046 175,510.00 70,204.00
(40%)
72,828.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบาเจาะ
L8279 อำเภอบาเจาะ
9,636 417,997.00 208,999.00
(50%)
216,810.00
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาเระใต้
L6957 อำเภอบาเจาะ
7,352 318,920.00 0.00
(%)
132,336.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาเระเหนือ
L2489 อำเภอบาเจาะ
6,619 287,123.00 114,849.00
(40%)
200,000.00
(70%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุกาสาเมาะ
L6958 อำเภอบาเจาะ
8,198 355,618.00 142,247.00
(40%)
147,564.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะสาวอ
L6959 อำเภอบาเจาะ
7,254 314,669.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จอเบาะ
L2496 อำเภอยี่งอ
8,909 386,460.00 193,230.00
(50%)
200,452.50
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะปอเยาะ
L2497 อำเภอยี่งอ
9,531 413,442.00 165,377.00
(40%)
171,558.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยี่งอ
L2498 อำเภอยี่งอ
6,985 303,000.00 121,200.00
(40%)
125,730.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยี่งอ
L8012 อำเภอยี่งอ
3,108 134,821.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละหาร
L2499 อำเภอยี่งอ
8,352 362,298.00 0.00
(%)
187,920.00
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะบายะ
L2500 อำเภอยี่งอ
4,773 207,046.00 82,818.00
(40%)
85,914.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะบือซา
L2501 อำเภอยี่งอ
5,153 223,530.00 89,412.00
(40%)
92,754.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาลิซา
L2502 อำเภอระแงะ
14,354 622,657.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เฉลิม
L2503 อำเภอระแงะ
11,094 481,243.00 192,497.00
(40%)
199,692.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตันหยงมัส
L2504 อำเภอระแงะ
12,630 547,872.00 273,936.00
(50%)
284,175.00
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส
L8014 อำเภอระแงะ
7,263 315,059.00 0.00
(%)
163,418.00
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตันหยงลิมอ
50116 อำเภอระแงะ
7,966 345,554.00 138,222.00
(40%)
150,000.00
(43%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บองอ
L2506 อำเภอระแงะ
15,747 683,084.00 341,542.00
(50%)
400,000.00
(59%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโงสะโต
50113 อำเภอระแงะ
10,786 467,882.00 233,941.00
(50%)
242,685.00
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะรือโบตก
L2508 อำเภอระแงะ
4,782 207,437.00 82,975.00
(40%)
100,000.00
(48%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะรือโบตก
L8302 อำเภอระแงะ
8,419 365,205.00 182,603.00
(50%)
300,000.00
(82%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกสะตอ
L2509 อำเภอรือเสาะ
6,822 295,929.00 118,372.00
(40%)
122,796.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาตง
L2510 อำเภอรือเสาะ
6,969 302,306.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรือเสาะ
L8013 อำเภอรือเสาะ
7,560 327,943.00 163,972.00
(50%)
170,100.00
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รือเสาะ
L2511 อำเภอรือเสาะ
9,598 416,348.00 166,539.00
(40%)
172,764.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รือเสาะออก
L2512 อำเภอรือเสาะ
5,786 250,989.00 75,297.00
(30%)
103,000.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เรียง
L2513 อำเภอรือเสาะ
6,564 284,737.00 113,895.00
(40%)
118,152.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลาโละ
L2514 อำเภอรือเสาะ
10,210 442,896.00 177,158.00
(40%)
183,780.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สามัคคี
L2515 อำเภอรือเสาะ
6,580 285,431.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สาวอ
L2516 อำเภอรือเสาะ
4,981 216,069.00 86,428.00
(40%)
90,000.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุวารี
L2517 อำเภอรือเสาะ
8,077 350,369.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาหลง
L2524 อำเภอศรีสาคร
3,103 134,604.00 53,842.00
(40%)
55,854.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เชิงคีรี
L2525 อำเภอศรีสาคร
6,020 261,139.00 104,456.00
(40%)
150,000.00
(57%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซากอ
L2526 อำเภอศรีสาคร
5,561 241,229.00 96,492.00
(40%)
100,098.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะมะยูง
L2527 อำเภอศรีสาคร
5,481 237,758.00 0.00
(%)
98,658.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศรีบรรพต
L2528 อำเภอศรีสาคร
5,345 231,859.00 92,744.00
(40%)
96,210.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีสาคร
L8368 อำเภอศรีสาคร
5,072 220,016.00 110,008.00
(50%)
114,120.00
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศรีสาคร
L2529 อำเภอศรีสาคร
10,315 447,451.00 223,726.00
(50%)
232,087.50
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูคละ
L2518 อำเภอแว้ง
8,130 352,668.00 176,334.00
(50%)
182,925.00
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฆอเลาะ
L2519 อำเภอแว้ง
7,218 313,107.00 125,243.00
(40%)
129,924.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา
L8280 อำเภอแว้ง
5,032 218,281.00 109,141.00
(50%)
150,000.00
(69%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ดง
L2520 อำเภอแว้ง
7,102 308,075.00 123,230.00
(40%)
127,900.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โละจูด
50114 อำเภอแว้ง
7,623 330,675.00 132,270.00
(40%)
300,000.00
(91%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แว้ง
L8300 อำเภอแว้ง
8,637 374,661.00 187,331.00
(50%)
240,000.00
(64%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแว้ง
L2522 อำเภอแว้ง
5,384 233,551.00 116,776.00
(50%)
242,280.00
(104%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เอราวัณ
L2523 อำเภอแว้ง
4,639 201,234.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกียร์
L2530 อำเภอสุคิริน
3,688 159,980.00 79,990.00
(50%)
82,980.00
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ภูเขาทอง
L2531 อำเภอสุคิริน
2,595 112,568.00 45,027.00
(40%)
46,710.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มาโมง
L2532 อำเภอสุคิริน
6,354 275,628.00 110,251.00
(40%)
114,372.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ร่มไทร
L2533 อำเภอสุคิริน
5,441 236,023.00 94,409.00
(40%)
100,000.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสุคิริน
L2534 อำเภอสุคิริน
3,486 151,218.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุคิริน
L8281 อำเภอสุคิริน
4,798 208,131.00 83,252.00
(40%)
86,364.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปาเสมัส
L2535 อำเภอสุไหง-โกลก
20,335 882,105.00 441,053.00
(50%)
457,537.50
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูโยะ
L2536 อำเภอสุไหง-โกลก
6,822 295,929.00 118,372.00
(40%)
122,796.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มูโนะ
L2537 อำเภอสุไหง-โกลก
10,234 443,937.00 221,969.00
(50%)
230,265.00
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
L6961 อำเภอสุไหง-โกลก
41,449 1,798,001.00 899,001.00
(50%)
932,602.50
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาวะ
50115 อำเภอสุไหงปาดี
5,405 234,462.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โต๊ะเด็ง
L2539 อำเภอสุไหงปาดี
7,426 322,130.00 128,852.00
(40%)
133,668.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะลุรู
L2540 อำเภอสุไหงปาดี
9,861 427,757.00 213,879.00
(50%)
221,872.50
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปะลุรู
L8369 อำเภอสุไหงปาดี
8,169 354,360.00 0.00
(%)
183,802.50
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ริโก๋
L2541 อำเภอสุไหงปาดี
7,019 304,475.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สากอ
L2542 อำเภอสุไหงปาดี
11,192 485,494.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุไหงปาดี
L2543 อำเภอสุไหงปาดี
8,118 352,148.00 140,859.00
(40%)
146,124.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะแนะ
L2474 อำเภอจะแนะ
13,899 602,920.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช้างเผือก
L2475 อำเภอจะแนะ
8,126 352,495.00 140,998.00
(40%)
170,000.00
(48%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดุซงญอ
L2476 อำเภอจะแนะ
10,419 451,962.00 225,981.00
(50%)
234,427.50
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ผดุงมาตร
L2477 อำเภอจะแนะ
6,625 287,384.00 114,954.00
(40%)
120,000.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จวบ
50112 อำเภอเจาะไอร้อง
12,265 532,039.00 266,020.00
(50%)
266,243.00
(50%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต
L2479 อำเภอเจาะไอร้อง
18,809 815,909.00 407,955.00
(50%)
423,202.50
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะรือโบออก
L2480 อำเภอเจาะไอร้อง
9,898 429,362.00 171,745.00
(40%)
230,000.00
(54%)
- - -
รวม 88 กองทุน 805,604 34,946,010.00 12,600,538.00 14,844,370.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน