กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2563 โครงการยาหม่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 20,000.00 0.00
2563 โครงการสบู่สมุนไพรเพื่นสุขภาพ 15,000.00 0.00
2563 โครงการชาเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ 20,000.00 0.00
2563 โครงการ การทำยาดมสมุนไพร ในกลุ่มแม่บ้านทำขนมอิสลามบ้านใหม่ ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2563 15,000.00 0.00
2563 โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ตำบลกาหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 40,000.00 0.00
2563 โครงการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัย ตำบลกาหลงอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 20,000.00 0.00
2563 โครงการตรวจหาสารเคมีในเลือดกลุ่มเกษตรกร ตำบลกาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 10,000.00 0.00
2563 โครงการฟันสวย ยิ้มสดใสในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 10,000.00 0.00
2563 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๐ – ๒ ปี ๒๕๖๓ 10,000.00 0.00
2563 โครงการแกนนำสุขภาพดี ชีวีมีสุขปี ๒๕๖๓ 14,000.00 0.00
2563 โครงการอบรมให้ความรู้การใช้ยาสมุนไพรและการผลิตยาสมุนไพร ในชุมชนตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๖๓ 11,000.00 0.00
2563 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2563 13,000.00 0.00
2563 ภัยพิบัติ โรคระบาด 30,000.00 4,608.00
2563 การส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัย 20,000.00 0.00
2563 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากฟันดี 20,000.00 0.00
2563 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย ตำบลกาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ปีงบประมาณ 2563 20,000.00 0.00
2563 ป่าไผ่ล้อมรั้ว ห่างไกลยาเสพติด 27,810.00 0.00
2563 เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 15,000.00 0.00
2563 ส่งเสริมการออกกำลังกาย 16,000.00 0.00
2563 โครงการอาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุบ้านสันคีรี ประจำปี 2563 15,000.00 0.00
2563 โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในตำบลกาหลง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 13,000.00 0.00
2563 โครงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กาหลง 29,491.00 20,441.00
2562 โครงการยาหม่องน้ำมันนวดสมุนไพร 15,000.00 0.00
2562 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตำบลกาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2562 15,000.00 0.00
2562 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ตำบลกาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ปีงบประมาณ 2562 10,000.00 0.00
2562 โครงการควบคุมโรคมาลาเรียในชุมชนตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2562 10,000.00 0.00
2562 บาสโลบ เต้นเพื่อสุขภาพ 15,000.00 0.00
2562 อาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุบ้านสันคีรี ประจำปี 2562 15,000.00 0.00
2562 สมุนไพรเพื่อสุขภาพในครัวเรือน 15,000.00 0.00
2562 โครงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ 79,749.00 55,909.00
2562 ป่าไผ่ล้อมรั้ว​ ห่างไกลยาเสพติด 30,100.00 0.00
2561 เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติตำบลกาหลง 0.00 0.00
รวม 609,150.00 80,958.00

จำนวน 32 โครงการ โครงการทั้งหมด

โครงการ 32/61 โครงการ
งบประมาณ 609,150.00/1,063,194.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2560 7 150664.00
2561 13 162630.00
2562 19 345599.00
2563 22 404301.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาหลง
เขต 12 สงขลา จังหวัดนราธิวาส อำเภอศรีสาคร ตำบลกาหลง
ที่อยู่ : ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210
โทรศัพท์ : 0-7353-0673 โทรสาร: 0-7355-1688
อีเมล์ : supenkae.b@hotmil.com
ประเภท : อบต.ขนาดกลาง
พื้นที่รับผิดชอบ : 1 ตำบล 4 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2554
จำนวนประชากร : 3,103 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 6.213,101.414 room

รายละเอียดกองทุน LTC

ชื่อผู้ประสานงาน : นางสาวศุเพ็ญแข สมบัติ
โทรศัพท์ : 0843759141 โทรสาร: 0-7353-0673
อีเมล์ : supenkae.b@hotmail.com
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2561

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ศรีสาคร
ชื่อบัญชี : กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กาหลง อ.ศรีสาคร
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 201,941.34 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
นพ พ่วงแจงงาม ประธานกรรมการ
ประมวล ทองอินทราช ที่ปรึกษา
ประเสริฐ บือสาแม ที่ปรึกษา
ฮุสนา ซาเม๊าะ ที่ปรึกษา
สมชาย แก้วเขียว กรรมการ

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2564 3,103
2563 3,115
2562 3,135
2561 3,121
2560 3,120

จำนวนประชากรแต่ละปี

2560 3,120
2561 3,121
2562 3,135
2563 3,115
2564 3,103
  • photo เอกสารประชากรประจำปี
  • photo เอกสารประชากรประจำปี
  • photo เอกสารประชากรประจำปี

เจ้าหน้าที่กองทุน

ชื่อกองทุนตำบลกาหลง ชื่อกองทุนตำบลกาหลง ADMIN
abdulrofid abdulrofid TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน