กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคอนสวรรค์
L7675 อำเภอคอนสวรรค์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คอนสวรรค์
L0992 อำเภอคอนสวรรค์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกมั่งงอย
L0993 อำเภอคอนสวรรค์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช่องสามหมอ
L0994 อำเภอคอนสวรรค์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนสะอาด
L8803 อำเภอคอนสวรรค์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโสก
L0996 อำเภอคอนสวรรค์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางหวาย
L0997 อำเภอคอนสวรรค์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศรีสำราญ
L0998 อำเภอคอนสวรรค์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองขาม
L0999 อำเภอคอนสวรรค์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยไร่
L1000 อำเภอคอนสวรรค์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์
L7543 อำเภอเกษตรสมบูรณ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
L7674 อำเภอแก้งคร้อ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคอนสาร
L7544 อำเภอคอนสาร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกสะอาด
L8816 อำเภอหนองบัวระเหว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกสูง
L1064 อำเภอเมืองชัยภูมิ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจัตุรัส
L7545 อำเภอจัตุรัส
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชีลอง
L1065 อำเภอเมืองชัยภูมิ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตลาดแร้ง
L1031 อำเภอบ้านเขว้า
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งทอง
L8808 อำเภอบ้านเขว้า
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
L1006 อำเภอคอนสาร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเทพสถิต
L7677 อำเภอเทพสถิต
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
L7678 อำเภอแก้งคร้อ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
L1056 อำเภอภูเขียว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
L7676 อำเภอบ้านเขว้า
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
L7548 อำเภอเมืองชัยภูมิ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
L8800 อำเภอเกษตรสมบูรณ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเต่า
L1036 อำเภอบ้านแท่น
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแท่น
L7682 อำเภอบ้านแท่น
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเป้า
L8178 อำเภอเกษตรสมบูรณ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
L1058 อำเภอภูเขียว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเพชร
L7553 อำเภอบำเหน็จณรงค์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์
L7549 อำเภอบำเหน็จณรงค์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลภูเขียว
L1059 อำเภอภูเขียว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลาดใหญ่
L7679 อำเภอเมืองชัยภูมิ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลุ่มลำชี
L1035 อำเภอบ้านเขว้า
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวโคก
L7680 อำเภอจัตุรัส
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวแดง
L7554 อำเภอหนองบัวแดง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว
L6859 อำเภอหนองบัวระเหว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
L8806 อำเภอจัตุรัส
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองสังข์
L0990 อำเภอแก้งคร้อ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหลวงศิริ
L1087 อำเภอหนองบัวแดง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยยาง
L1008 อำเภอคอนสาร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยแย้
L1092 อำเภอหนองบัวระเหว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองชัยภูมิ
L6858 อำเภอเมืองชัยภูมิ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กวางโจน
L1052 อำเภอภูเขียว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะฮาด
L8807 อำเภอเนินสง่า
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุดชุมแสง
L8815 อำเภอหนองบัวแดง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุดตุ้ม
L1063 อำเภอเมืองชัยภูมิ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุดน้ำใส
L1009 อำเภอจัตุรัส
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุดยม
L1053 อำเภอภูเขียว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุดเลาะ
L0971 อำเภอเกษตรสมบูรณ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เก่าย่าดี
L0982 อำเภอแก้งคร้อ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะมะนาว
L1041 อำเภอบำเหน็จณรงค์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คอนสาร
L1001 อำเภอคอนสาร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คูเมือง
L1082 อำเภอหนองบัวแดง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกกุง
L0983 อำเภอแก้งคร้อ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกเพชรพัฒนา
L1042 อำเภอบำเหน็จณรงค์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกเริงรมย์
L1043 อำเภอบำเหน็จณรงค์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกสะอาด
L1054 อำเภอภูเขียว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เจาทอง
L1048 อำเภอภักดีชุมพล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช่องสามหมอ
L0984 อำเภอแก้งคร้อ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชีบน
L1030 อำเภอบ้านเขว้า
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซับสีทอง
L1066 อำเภอเมืองชัยภูมิ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซับใหญ่
L8798 อำเภอซับใหญ่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดงกลาง
L8804 อำเภอคอนสาร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดงบัง
L1003 อำเภอคอนสาร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโกทอง
L1019 อำเภอซับใหญ่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาเนิน
L1027 อำเภอเนินสง่า
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ถ้ำวัวแดง
L1083 อำเภอหนองบัวแดง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่ากูบ
L1020 อำเภอซับใหญ่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่ามะไฟหวาน
L0985 อำเภอแก้งคร้อ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าหินโงม
L9043 อำเภอเมืองชัยภูมิ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าใหญ่
L1084 อำเภอหนองบัวแดง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนาเลา
L1004 อำเภอคอนสาร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งพระ
L1005 อำเภอคอนสาร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธาตุทอง
L8812 อำเภอภูเขียว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นางแดด
L1085 อำเภอหนองบัวแดง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาฝาย
L1068 อำเภอเมืองชัยภูมิ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นายางกลัก
L1021 อำเภอเทพสถิต
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาเสียว
L1069 อำเภอเมืองชัยภูมิ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหนองทุ่ม
L0986 อำเภอแก้งคร้อ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนกอก
L0972 อำเภอเกษตรสมบูรณ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนคูณ
L1007 อำเภอคอนสาร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนแดง
L1032 อำเภอบ้านเขว้า
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนทอง
L8799 อำเภอเกษตรสมบูรณ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนสำราญ
L1070 อำเภอเมืองชัยภูมิ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกอก
L1010 อำเภอจัตุรัส
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านแก้ง
L0987 อำเภอแก้งคร้อ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านขาม
L9046 อำเภอจัตุรัส
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านค่าย
L1071 อำเภอเมืองชัยภูมิ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านเจียง
L1049 อำเภอภักดีชุมพล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านชวน
L8810 อำเภอบำเหน็จณรงค์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านดอน
L1057 อำเภอภูเขียว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านตาล
L1045 อำเภอบำเหน็จณรงค์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านแท่น
L1037 อำเภอบ้านแท่น
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านบัว
L8801 อำเภอเกษตรสมบูรณ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านเป้า
L0976 อำเภอเกษตรสมบูรณ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านเพชร
L1046 อำเภอบำเหน็จณรงค์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านเพชร
L7684 อำเภอภูเขียว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านยาง
L8802 อำเภอเกษตรสมบูรณ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านไร่
L1022 อำเภอเทพสถิต
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านเล่า
L8814 อำเภอเมืองชัยภูมิ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านหัน
L0978 อำเภอเกษตรสมบูรณ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บุ่งคล้า
L1073 อำเภอเมืองชัยภูมิ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โป่งนก
L9044 อำเภอเทพสถิต
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ผักปัง
L7683 อำเภอภูเขียว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพนทอง
L8813 อำเภอเมืองชัยภูมิ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ภูแลนคา
L1034 อำเภอบ้านเขว้า
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รอบเมือง
L1075 อำเภอเมืองชัยภูมิ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รังงาม
L9045 อำเภอเนินสง่า
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละหาน
L1012 อำเภอจัตุรัส
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลาดใหญ่
L1076 อำเภอเมืองชัยภูมิ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วะตะแบก
L1024 อำเภอเทพสถิต
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังชมภู
L1086 อำเภอหนองบัวแดง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังตะเฆ่
L1090 อำเภอหนองบัวระเหว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังทอง
L1050 อำเภอภักดีชุมพล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ส้มป่อย
L1013 อำเภอจัตุรัส
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สระพัง
L1038 อำเภอบ้านแท่น
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สระโพนทอง
L0979 อำเภอเกษตรสมบูรณ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สามสวน
L8809 อำเภอบ้านแท่น
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โสกปลาดุก
L1091 อำเภอหนองบัวระเหว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองข่า
L0980 อำเภอเกษตรสมบูรณ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองขาม
L0988 อำเภอแก้งคร้อ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองคอนไทย
L1060 อำเภอภูเขียว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองคู
L1040 อำเภอบ้านแท่น
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองฉิม
L1029 อำเภอเนินสง่า
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองโดน
L8805 อำเภอจัตุรัส
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองตูม
L1061 อำเภอภูเขียว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองนาแซง
L1077 อำเภอเมืองชัยภูมิ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบัวโคก
L1015 อำเภอจัตุรัส
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบัวบาน
L1016 อำเภอจัตุรัส
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองไผ่
L1078 อำเภอเมืองชัยภูมิ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองไผ่
L0989 อำเภอแก้งคร้อ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองโพนงาม
L0981 อำเภอเกษตรสมบูรณ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแวง
L1088 อำเภอหนองบัวแดง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หลุบคา
L0991 อำเภอแก้งคร้อ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยต้อน
L1079 อำเภอเมืองชัยภูมิ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยบง
L1080 อำเภอเมืองชัยภูมิ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยยายจิ๋ว
L1025 อำเภอเทพสถิต
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวทะเล
L8811 อำเภอบำเหน็จณรงค์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แหลมทอง
L1051 อำเภอภักดีชุมพล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โอโล
L1062 อำเภอภูเขียว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
รวม 142 กองทุน 0 nan nan 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน