กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.คอนสวรรค์
L0992 อำเภอคอนสวรรค์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคอนสวรรค์
L7675 อำเภอคอนสวรรค์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โคกมั่งงอย
L0993 อำเภอคอนสวรรค์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ช่องสามหมอ
L0994 อำเภอคอนสวรรค์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โนนสะอาด
L8803 อำเภอคอนสวรรค์
0 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านโสก
L0996 อำเภอคอนสวรรค์
0 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางหวาย
L0997 อำเภอคอนสวรรค์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ศรีสำราญ
L0998 อำเภอคอนสวรรค์
0 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองขาม
L0999 อำเภอคอนสวรรค์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ห้วยไร่
L1000 อำเภอคอนสวรรค์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
รวม 10 กองทุน 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน