กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
L8234 อำเภอศรีมหาโพธิ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
L2965 อำเภอศรีมหาโพธิ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กรอกสมบูรณ์
L2961 อำเภอศรีมหาโพธิ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดงกระทงยาม
L2962 อำเภอศรีมหาโพธิ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าตูม
L2963 อำเภอศรีมหาโพธิ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านทาม
L2964 อำเภอศรีมหาโพธิ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศรีมหาโพธิ
L8303 อำเภอศรีมหาโพธิ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองโพรง
L2966 อำเภอศรีมหาโพธิ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวหว้า
L2967 อำเภอศรีมหาโพธิ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกมะกอก
L8232 อำเภอเมืองปราจีนบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ
L7839 อำเภอเมืองปราจีนบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
L6994 อำเภอเมืองปราจีนบุรี
17,373 0.00 0.00
(30%)
234,535.50
(inf%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกไม้ลาย
L2950 อำเภอเมืองปราจีนบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดงขี้เหล็ก
L2951 อำเภอเมืองปราจีนบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดงพระราม
L2952 อำเภอเมืองปราจีนบุรี
16,500 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่างาม
L2953 อำเภอเมืองปราจีนบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เนินหอม
L2954 อำเภอเมืองปราจีนบุรี
7,942 0.00 0.00
(40%)
142,956.00
(inf%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนห้อม
L2955 อำเภอเมืองปราจีนบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเดชะ
L2956 อำเภอเมืองปราจีนบุรี
3,358 0.00 0.00
(40%)
60,444.00
(inf%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านพระ
L2957 อำเภอเมืองปราจีนบุรี
15,869 0.00 0.00
(%)
350,000.00
(inf%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไม้เค็ด
L2958 อำเภอเมืองปราจีนบุรี
12,000 0.00 0.00
(%)
350,000.00
(inf%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รอบเมือง
L2959 อำเภอเมืองปราจีนบุรี
6,000 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดโบสถ์
L2960 อำเภอเมืองปราจีนบุรี
2,809 0.00 0.00
(%)
52,000.00
(inf%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกบินทร์
L7840 อำเภอกบินทร์บุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองเก่า
L9146 อำเภอกบินทร์บุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสระบัว
L8233 อำเภอกบินทร์บุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กบินทร์
L2914 อำเภอกบินทร์บุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาไม้แก้ว
L2915 อำเภอกบินทร์บุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นนทรี
L2916 อำเภอกบินทร์บุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาแขม
L2917 อำเภอกบินทร์บุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อทอง
L2918 อำเภอกบินทร์บุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านนา
L2919 อำเภอกบินทร์บุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมืองเก่า
L9147 อำเภอกบินทร์บุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ย่านรี
L2921 อำเภอกบินทร์บุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลาดตะเคียน
L2922 อำเภอกบินทร์บุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังดาล
L2923 อำเภอกบินทร์บุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังตะเคียน
L2924 อำเภอกบินทร์บุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังท่าช้าง
L2925 อำเภอกบินทร์บุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองกี่
L2926 อำเภอกบินทร์บุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หาดนางแก้ว
L2927 อำเภอกบินทร์บุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาดี
L2930 อำเภอนาดี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แก่งดินสอ
L2928 อำเภอนาดี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งโพธิ์
L2929 อำเภอนาดี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาดี
L8294 อำเภอนาดี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บุพราหมณ์
L2931 อำเภอนาดี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะพานหิน
L2932 อำเภอนาดี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สำพันตา
L2933 อำเภอนาดี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสร้าง
L8296 อำเภอบ้านสร้าง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางกระเบา
L2934 อำเภอบ้านสร้าง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเตย
L2935 อำเภอบ้านสร้าง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางแตน
L2936 อำเภอบ้านสร้าง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางปลาร้า
L2937 อำเภอบ้านสร้าง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางพลวง
L9101 อำเภอบ้านสร้าง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางยาง
L2939 อำเภอบ้านสร้าง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านสร้าง
L2940 อำเภอบ้านสร้าง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลประจันตคาม
L7446 อำเภอประจันตคาม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
L2947 อำเภอประจันตคาม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะลอย
L2941 อำเภอประจันตคาม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คำโตนด
L2942 อำเภอประจันตคาม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดงบัง
L9102 อำเภอประจันตคาม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านหอย
L2944 อำเภอประจันตคาม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บุฝ้าย
L2945 อำเภอประจันตคาม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประจันตคาม
L2946 อำเภอประจันตคาม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแก้ว
L2948 อำเภอประจันตคาม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแสง
L2949 อำเภอประจันตคาม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกปีบ
L8235 อำเภอศรีมโหสถ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกไทย
L2968 อำเภอศรีมโหสถ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกปีบ
L2969 อำเภอศรีมโหสถ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไผ่ชะเลือด
L2970 อำเภอศรีมโหสถ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
รวม 69 กองทุน 81,851 0.00 0.00 1,189,935.50 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน