กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าม่วง
L8162 อำเภอท่าม่วง
10,422 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าล้อ
L8591 อำเภอท่าม่วง
9,063 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านใหม่
L0228 อำเภอท่าม่วง
7,509 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลม่วงชุม
L0230 อำเภอท่าม่วง
5,788 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลวังขนาย
L0232 อำเภอท่าม่วง
8,413 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลหนองตากยา
L0235 อำเภอท่าม่วง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งสมอ
L0266 อำเภอพนมทวน
3,113 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พนมทวน
L0267 อำเภอพนมทวน
0 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพนมทวน
L8163 อำเภอพนมทวน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลรางหวาย
L0269 อำเภอพนมทวน
7,309 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง
L0270 อำเภอพนมทวน
6,735 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
รวม 11 กองทุน 58,352 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน