กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะขนุน
L7852 อำเภอพนมสารคาม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะขนุน
L0817 อำเภอพนมสารคาม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน
L7854 อำเภอพนมสารคาม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาหินซ้อน
L0818 อำเภอพนมสารคาม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าถ่าน
L0819 อำเภอพนมสารคาม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านซ่อง
L0820 อำเภอพนมสารคาม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พนมสารคาม
L0821 อำเภอพนมสารคาม
3,345 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพนมสารคาม
L7569 อำเภอพนมสารคาม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมืองเก่า
L0822 อำเภอพนมสารคาม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองยาว
L9091 อำเภอพนมสารคาม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแหน
L9090 อำเภอพนมสารคาม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ
L9099 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
L0778 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี
L8349 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าข้าม
L6829 อำเภอบางปะกง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน
L8231 อำเภอบางปะกง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา
L8180 อำเภอแปลงยาว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเทพราช
L8230 อำเภอบ้านโพธิ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต
L8229 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางขนาก
L8249 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางคล้า
L6827 อำเภอบางคล้า
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว
L7853 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปะกง
L8172 อำเภอบางปะกง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
L8378 อำเภอบางปะกง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางผึ้ง
L0792 อำเภอบางปะกง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางวัว
L0793 อำเภอบางปะกง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
L8350 อำเภอบางปะกง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางสมัคร
L0794 อำเภอบางปะกง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
L6832 อำเภอบ้านโพธิ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากน้ำ
L6828 อำเภอบางคล้า
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแปลงยาว
L7855 อำเภอแปลงยาว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพิมพา
L0795 อำเภอบางปะกง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลาดขวาง
L0806 อำเภอบ้านโพธิ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังเย็น
L0814 อำเภอแปลงยาว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศาลาแดง
L7856 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสนามชัยเขต
L8181 อำเภอสนามชัยเขต
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแสนภูดาษ
L0809 อำเภอบ้านโพธิ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหอมศีล
L8185 อำเภอบางปะกง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวสำโรง
L7518 อำเภอแปลงยาว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
L7799 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ก้อนแก้ว
L0764 อำเภอคลองเขื่อน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะไร่
L0799 อำเภอบ้านโพธิ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาดิน
L0788 อำเภอบางปะกง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองขุด
L0800 อำเภอบ้านโพธิ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเขื่อน
L0765 อำเภอคลองเขื่อน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองจุกกระเฌอ
L9089 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองตะเกรา
L0769 อำเภอท่าตะเกียบ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองนครเนื่องเขต
L0826 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองนา
L0827 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองบ้านโพธิ์
L0801 อำเภอบ้านโพธิ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองประเวศ
L0802 อำเภอบ้านโพธิ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเปรง
L0828 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองหลวงแพ่ง
L0829 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองอุดมชลจร
L0830 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คู้ยายหมี
L0846 อำเภอสนามชัยเขต
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดงน้อย
L9092 อำเภอราชสาส์น
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนฉิมพลี
L0779 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนทราย
L0803 อำเภอบ้านโพธิ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่ากระดาน
L0847 อำเภอสนามชัยเขต
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าไข่
L0831 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าตะเกียบ
L9094 อำเภอท่าตะเกียบ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าทองหลาง
L0771 อำเภอบางคล้า
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าสะอ้าน
L0789 อำเภอบางปะกง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งพระยา
L9100 อำเภอสนามชัยเขต
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เทพราช
L0804 อำเภอบ้านโพธิ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางกระเจ็ด
L0772 อำเภอบางคล้า
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางกรูด
L0805 อำเภอบ้านโพธิ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางกะไห
L0832 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเกลือ
L0790 อำเภอบางปะกง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางแก้ว
L0833 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางขวัญ
L0834 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางคา
L0844 อำเภอราชสาส์น
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางตลาด
L0766 อำเภอคลองเขื่อน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางตีนเป็ด
L0835 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเตย
L0836 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางน้ำเปรี้ยว
L0781 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางไผ่
L0837 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางพระ
L9088 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางโรง
L9095 อำเภอคลองเขื่อน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเล่า
L0768 อำเภอคลองเขื่อน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางสวน
L0773 อำเภอบางคล้า
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านใหม่
L0839 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บึงน้ำรักษ์
L0782 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แปลงยาว
L0813 อำเภอแปลงยาว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพรงอากาศ
L0783 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมืองใหม่
L0845 อำเภอราชสาส์น
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โยธะกา
L0784 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลาดกระทิง
L0849 อำเภอสนามชัยเขต
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังตะเคียน
L0840 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศาลาแดง
L0785 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สนามจันทร์
L0807 อำเภอบ้านโพธิ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สองคลอง
L9096 อำเภอบางปะกง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สาวชะโงก
L0774 อำเภอบางคล้า
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สิงโตทอง
L0786 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สิบเอ็ดศอก
L9097 อำเภอบ้านโพธิ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เสม็ดใต้
L0775 อำเภอบางคล้า
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เสม็ดเหนือ
L0776 อำเภอบางคล้า
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โสธร
L0841 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองจอก
L0797 อำเภอบางปะกง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองตีนนก
L0810 อำเภอบ้านโพธิ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบัว
L0811 อำเภอบ้านโพธิ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองไม้แก่น
L0815 อำเภอแปลงยาว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนามแดง
L0842 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หมอนทอง
L0787 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หอมศีล
L0798 อำเภอบางปะกง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวไทร
L9098 อำเภอบางคล้า
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวสำโรง
L9093 อำเภอแปลงยาว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แหลมประดู่
L0812 อำเภอบ้านโพธิ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
รวม 108 กองทุน 3,345 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน