กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขามใหญ่
L8665 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กลางใหญ่
L6590 อำเภอเขื่องใน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยเรือ
L6592 อำเภอเขื่องใน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ก่อเอ้
L6591 อำเภอเขื่องใน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขื่องใน
L7692 อำเภอเขื่องใน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ค้อทอง
L6593 อำเภอเขื่องใน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชีทวน
L6594 อำเภอเขื่องใน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แดงหม้อ
L6595 อำเภอเขื่องใน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าไห
L6596 อำเภอเขื่องใน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธาตุน้อย
L6597 อำเภอเขื่องใน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาคำใหญ่
L6598 อำเภอเขื่องใน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนรัง
L6599 อำเภอเขื่องใน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านกอก
L6600 อำเภอเขื่องใน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านไทย
L6601 อำเภอเขื่องใน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางขี้นก
L6602 อำเภอเขื่องใน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศรีสุข
L6603 อำเภอเขื่องใน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สร้างถ่อ
L6604 อำเภอเขื่องใน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สหธาตุ
L6605 อำเภอเขื่องใน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองเหล่า
L6606 อำเภอเขื่องใน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวดอน
L6607 อำเภอเขื่องใน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ
L6741 อำเภอวารินชำราบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คูเมือง
L6742 อำเภอวารินชำราบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองศรีไค
L6750 อำเภอวารินชำราบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
L8499 อำเภอพิบูลมังสาหาร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น
L7694 อำเภอกุดข้าวปุ้น
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดชมภู
L6696 อำเภอพิบูลมังสาหาร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดประทาย
L6618 อำเภอเดชอุดม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขามป้อม
L6582 อำเภอเขมราฐ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขี้เหล็ก
L6732 อำเภอน้ำขุ่น
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขมราฐ
L7698 อำเภอเขมราฐ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคอแลน
L6688 อำเภอบุณฑริก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำขวาง
L6740 อำเภอวารินชำราบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลช่องเม็ก
L7477 อำเภอสิรินธร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโซง
L6682 อำเภอน้ำยืน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตระการพืชผล
L7693 อำเภอตระการพืชผล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตาลสุม
L7697 อำเภอตาลสุม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง
L9028 อำเภอสว่างวีระวงศ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเทพวงศา
L9029 อำเภอเขมราฐ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธาตุ
L6744 อำเภอวารินชำราบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาจะหลวย
L6664 อำเภอนาจะหลวย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาจาน
L8661 อำเภอนาเยีย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาโพธิ์
L6689 อำเภอบุณฑริก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาเยีย
L7539 อำเภอนาเยีย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาเรือง
L6676 อำเภอนาเยีย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาส่วง
L6626 อำเภอเดชอุดม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำยืน
L7688 อำเภอน้ำยืน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
L6781 อำเภอสิรินธร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบัวงาม
L7699 อำเภอเดชอุดม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม
L7689 อำเภอโขงเจียม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง
L6767 อำเภอสว่างวีระวงศ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุ่งไหม
L6748 อำเภอวารินชำราบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุณฑริก
L7687 อำเภอบุณฑริก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปทุม
L6734 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
L6709 อำเภอโพธิ์ไทร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี
L6704 อำเภอพิบูลมังสาหาร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพนงาม
L6630 อำเภอเดชอุดม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลภูจองนายอย
L8005 อำเภอนาจะหลวย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
L6720 อำเภอม่วงสามสิบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่
L7690 อำเภอศรีเมืองใหม่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสว่าง
L6768 อำเภอสว่างวีระวงศ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสีวิเชียร
L8498 อำเภอน้ำยืน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแสนสุข
L7426 อำเภอวารินชำราบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองนกทา
L6586 อำเภอเขมราฐ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองผือ
L6587 อำเภอเขมราฐ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยขะยุง
L7686 อำเภอวารินชำราบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวนา
L6589 อำเภอเขมราฐ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก
L6787 อำเภอเหล่าเสือโก้ก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอ่างศิลา
L7566 อำเภอพิบูลมังสาหาร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอุบล
L7685 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครอุบลราชธานี
L7424 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองแจระแม
L6733 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเดชอุดม
L7565 อำเภอเดชอุดม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
L7423 อำเภอพิบูลมังสาหาร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองวารินชำราบ
L7425 อำเภอวารินชำราบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระเดียน
L6632 อำเภอตระการพืชผล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระโสบ
L6729 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กลาง
L6617 อำเภอเดชอุดม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กองโพน
L6670 อำเภอนาตาล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาบิน
L6576 อำเภอกุดข้าวปุ้น
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุดยาลวน
L6633 อำเภอตระการพืชผล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุดเรือ
L6659 อำเภอทุ่งศรีอุดม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุดลาด
L6730 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุศกร
L6634 อำเภอตระการพืชผล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกษม
L8497 อำเภอตระการพืชผล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เก่าขาม
L6681 อำเภอน้ำยืน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แก้งกอก
L6754 อำเภอศรีเมืองใหม่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แก่งเค็ง
L6577 อำเภอกุดข้าวปุ้น
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แก่งโดม
L6765 อำเภอสว่างวีระวงศ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แก้งเหนือ
L6581 อำเภอเขมราฐ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แก้ง
L6619 อำเภอเดชอุดม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขามป้อม
L6769 อำเภอสำโรง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขามเปี้ย
L6636 อำเภอตระการพืชผล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ข้าวปุ้น
L6578 อำเภอกุดข้าวปุ้น
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขี้เหล็ก
L9027 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โขงเจียม
L6608 อำเภอโขงเจียม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คอนสาย
L6637 อำเภอตระการพืชผล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ค้อน้อย
L6770 อำเภอสำโรง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คันไร่
L6778 อำเภอสิรินธร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คำเขื่อนแก้ว
L9302 อำเภอสิรินธร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คำครั่ง
L6620 อำเภอเดชอุดม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คำเจริญ
L6638 อำเภอตระการพืชผล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คำหว้า
L6653 อำเภอตาลสุม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คำไหล
L8664 อำเภอศรีเมืองใหม่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คำไฮใหญ่
L6613 อำเภอดอนมดแดง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกก่อง
L6771 อำเภอสำโรง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกจาน
L6639 อำเภอตระการพืชผล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกชำแระ
L6660 อำเภอทุ่งศรีอุดม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกสว่าง
L6772 อำเภอสำโรง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกสะอาด
L6678 อำเภอน้ำขุ่น
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จิกเทิง
L6654 อำเภอตาลสุม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เจียด
L6584 อำเภอเขมราฐ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช่องเม็ก
L6780 อำเภอสิรินธร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เซเป็ด
L6640 อำเภอตระการพืชผล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนจิก
L6697 อำเภอพิบูลมังสาหาร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนมดแดง
L6614 อำเภอดอนมดแดง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนใหญ่
L6756 อำเภอศรีเมืองใหม่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดุมใหญ่
L6715 อำเภอม่วงสามสิบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โดมประดิษฐ์
L6683 อำเภอน้ำยืน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตบหู
L6621 อำเภอเดชอุดม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตระการ
L6641 อำเภอตระการพืชผล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะบ่าย
L6757 อำเภอศรีเมืองใหม่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตากแดด
L6642 อำเภอตระการพืชผล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาเกา
L6679 อำเภอน้ำขุ่น
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาลสุม
L6655 อำเภอตาลสุม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เตย
L6716 อำเภอม่วงสามสิบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ถ้ำแข้
L6643 อำเภอตระการพืชผล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทรายมูล
L6698 อำเภอพิบูลมังสาหาร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าโพธิ์ศรี
L6622 อำเภอเดชอุดม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าเมือง
L6615 อำเภอดอนมดแดง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าลาด
L6743 อำเภอวารินชำราบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าหลวง
L6644 อำเภอตระการพืชผล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งเทิง
L6623 อำเภอเดชอุดม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นากระแซง
L6624 อำเภอเดชอุดม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาเกษม
L8660 อำเภอทุ่งศรีอุดม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาคาย
L8659 อำเภอตาลสุม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาคำ
L6758 อำเภอศรีเมืองใหม่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาเจริญ
L6625 อำเภอเดชอุดม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาดี
L6674 อำเภอนาเยีย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาตาล
L9151 อำเภอนาตาล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาพิน
L6645 อำเภอตระการพืชผล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาโพธิ์กลาง
L6609 อำเภอโขงเจียม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาโพธิ์
L6699 อำเภอพิบูลมังสาหาร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาเลิง
L6717 อำเภอม่วงสามสิบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาเลิน
L6759 อำเภอศรีเมืองใหม่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาแวง
L6585 อำเภอเขมราฐ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาส่วง
L7476 อำเภอเดชอุดม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาสะไม
L6646 อำเภอตระการพืชผล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาห่อม
L6662 อำเภอทุ่งศรีอุดม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนกลาง
L6773 อำเภอสำโรง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนกลาง
L6700 อำเภอพิบูลมังสาหาร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนก่อ
L9033 อำเภอสิรินธร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนกาเล็น
L8501 อำเภอสำโรง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนกาหลง
L6701 อำเภอพิบูลมังสาหาร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนกุง
L6647 อำเภอตระการพืชผล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนค้อ
L6690 อำเภอบุณฑริก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนผึ้ง
L6745 อำเภอวารินชำราบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนสมบูรณ์
L9032 อำเภอนาจะหลวย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนสมบูรณ์
L6627 อำเภอเดชอุดม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนสวรรค์
L6666 อำเภอนาจะหลวย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนสวาง
L6579 อำเภอกุดข้าวปุ้น
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนโหนน
L6746 อำเภอวารินชำราบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บอน
L6775 อำเภอสำโรง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บัวงาม
L6628 อำเภอเดชอุดม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บัวงาม
L8884 อำเภอบุณฑริก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านแขม
L6702 อำเภอพิบูลมังสาหาร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านแดง
L6648 อำเภอตระการพืชผล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านตูม
L6667 อำเภอนาจะหลวย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านแมด
L6692 อำเภอบุณฑริก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บุ่งหวาย
L8663 อำเภอวารินชำราบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บุเปือย
L6684 อำเภอน้ำยืน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะอาว
L6735 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าโมง
L6629 อำเภอเดชอุดม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เป้า
L6649 อำเภอตระการพืชผล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไผ่ใหญ่
L6718 อำเภอม่วงสามสิบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฝางคำ
L6783 อำเภอสิรินธร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พรสวรรค์
L6668 อำเภอนาจะหลวย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พะลาน
L6672 อำเภอนาตาล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พังเคน
L6673 อำเภอนาตาล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แพงใหญ่
L6784 อำเภอเหล่าเสือโก้ก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพธิ์ไทร
L8189 อำเภอโพธิ์ไทร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพธิ์ใหญ่
L6749 อำเภอวารินชำราบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพนงาม
L6693 อำเภอบุณฑริก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพนแพง
L6719 อำเภอม่วงสามสิบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพนเมือง
L6785 อำเภอเหล่าเสือโก้ก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพบูลย์
L6680 อำเภอน้ำขุ่น
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ม่วงสามสิบ
L7691 อำเภอม่วงสามสิบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ม่วงใหญ่
L6710 อำเภอโพธิ์ไทร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมืองเดช
L8496 อำเภอเดชอุดม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยาง
L6685 อำเภอน้ำยืน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางโยภาพ
L6721 อำเภอม่วงสามสิบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม
L8500 อำเภอม่วงสามสิบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางใหญ่
L6686 อำเภอน้ำยืน
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระเว
L6705 อำเภอพิบูลมังสาหาร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไร่ใต้
L6706 อำเภอพิบูลมังสาหาร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไร่น้อย
L8885 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลาดควาย
L6760 อำเภอศรีเมืองใหม่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วาริน
L6761 อำเภอศรีเมืองใหม่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สงยาง
L6762 อำเภอศรีเมืองใหม่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สมสะอาด
L6631 อำเภอเดชอุดม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สระสมิง
L6751 อำเภอวารินชำราบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สองคอน
L8662 อำเภอโพธิ์ไทร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะพือ
L6650 อำเภอตระการพืชผล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สารภี
L6712 อำเภอโพธิ์ไทร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สำโรง
L6657 อำเภอตาลสุม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สำโรง
L6776 อำเภอสำโรง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สำโรง
L6713 อำเภอโพธิ์ไทร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โสกแสง
L6669 อำเภอนาจะหลวย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองกินเพล
L6752 อำเภอวารินชำราบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองกุง
L6658 อำเภอตาลสุม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองขอน
L6737 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองไข่นก
L6723 อำเภอม่วงสามสิบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองช้างใหญ่
L6724 อำเภอม่วงสามสิบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองเต่า
L7422 อำเภอตระการพืชผล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองทันน้ำ
L9152 อำเภอกุดข้าวปุ้น
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบก
L8495 อำเภอเหล่าเสือโก้ก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบ่อ
L6738 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบัวฮี
L6707 อำเภอพิบูลมังสาหาร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองเมือง
L6725 อำเภอม่วงสามสิบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองสะโน
L6694 อำเภอบุณฑริก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองสิม
L6588 อำเภอเขมราฐ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแสงใหญ่
L6610 อำเภอโขงเจียม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองเหล่า
L6726 อำเภอม่วงสามสิบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองอ้ม
L6663 อำเภอทุ่งศรีอุดม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองฮาง
L6727 อำเภอม่วงสามสิบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองไฮ
L9301 อำเภอสำโรง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนามแท่ง
L6763 อำเภอศรีเมืองใหม่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยขะยุง
L6753 อำเภอวารินชำราบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยข่า
L6695 อำเภอบุณฑริก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยไผ่
L9030 อำเภอโขงเจียม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา
L6651 อำเภอตระการพืชผล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยยาง
L6612 อำเภอโขงเจียม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวเรือ
L6739 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เหล่างาม
L6714 อำเภอโพธิ์ไทร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เหล่าแดง
L9031 อำเภอดอนมดแดง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เหล่าบก
L6728 อำเภอม่วงสามสิบ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไหล่ทุ่ง
L6652 อำเภอตระการพืชผล
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อ่างศิลา
L6708 อำเภอพิบูลมังสาหาร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เอือดใหญ่
L6764 อำเภอศรีเมืองใหม่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
รวม 238 กองทุน 0 nan nan 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน