กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลช่อแฮ
L7139 อำเภอเมืองแพร่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งกวาว
L3735 อำเภอเมืองแพร่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
L7140 อำเภอเมืองแพร่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านถิ่น
L3737 อำเภอเมืองแพร่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าแมต
L3739 อำเภอเมืองแพร่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่คำมี
L3740 อำเภอเมืองแพร่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่หล่าย
L7143 อำเภอเมืองแพร่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังหงษ์
L3744 อำเภอเมืองแพร่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสวนเขื่อน
L8731 อำเภอเมืองแพร่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองแพร่
L7935 อำเภอเมืองแพร่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาญจนา
L3733 อำเภอเมืองแพร่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าข้าม
L3734 อำเภอเมืองแพร่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาจักร
L3736 อำเภอเมืองแพร่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแดง
L3738 อำเภอเมืองแพร่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ยม
L3741 อำเภอเมืองแพร่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ร่องฟอง
L3742 อำเภอเมืองแพร่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังธง
L3743 อำเภอเมืองแพร่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยม้า
L3746 อำเภอเมืองแพร่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เหมืองหม้อ
L3747 อำเภอเมืองแพร่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านเวียง
L3749 อำเภอร้องกวาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลร้องกวาง
L7941 อำเภอร้องกวาง
12,555 0.00 0.00
(50%)
282,487.50
(inf%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำเลา
L3748 อำเภอร้องกวาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไผ่โทน
L3750 อำเภอร้องกวาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ทราย
L3752 อำเภอร้องกวาง
2,857 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ยางตาล
L7145 อำเภอร้องกวาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ยางร้อง
L3753 อำเภอร้องกวาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ยางฮ่อ
L3754 อำเภอร้องกวาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ร้องกวาง
L3755 อำเภอร้องกวาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยโรง
L3756 อำเภอร้องกวาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านปิน
L3760 อำเภอลอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปากกาง
L3761 อำเภอลอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ปาน
L3762 อำเภอลอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ลานนา
L8088 อำเภอลอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเวียงต้า
L3763 อำเภอลอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยอ้อ
L3764 อำเภอลอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ต้าผามอก
L3757 อำเภอลอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งแล้ง
L3758 อำเภอลอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อเหล็กลอง
L3759 อำเภอลอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านปิน
L8251 อำเภอลอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวทุ่ง
L3765 อำเภอลอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนมูล
L3781 อำเภอสูงเม่น
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำชำ
L3782 อำเภอสูงเม่น
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกวาง
L3783 อำเภอสูงเม่น
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกาศ
L3784 อำเภอสูงเม่น
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านปง
L3785 อำเภอสูงเม่น
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านเหล่า
L3786 อำเภอสูงเม่น
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พระหลวง
L3787 อำเภอสูงเม่น
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ร่องกาศ
L3788 อำเภอสูงเม่น
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เวียงทอง
L3789 อำเภอสูงเม่น
9,533 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สบสาย
L3790 อำเภอสูงเม่น
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสูงเม่น
L7934 อำเภอสูงเม่น
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สูงเม่น
L3791 อำเภอสูงเม่น
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวฝาย
L3792 อำเภอสูงเม่น
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเด่นชัย
L7937 อำเภอเด่นชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปงป่าหวาย
L3730 อำเภอเด่นชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
L3731 อำเภอเด่นชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เด่นชัย
L3728 อำเภอเด่นชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไทรย้อย
L3729 อำเภอเด่นชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่จั๊วะ
L7938 อำเภอเด่นชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยไร่
L3732 อำเภอเด่นชัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสอง
L7942 อำเภอสอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยหม้าย
L3779 อำเภอสอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แดนชุมพล
L3773 อำเภอสอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เตาปูน
L3774 อำเภอสอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งน้าว
L3775 อำเภอสอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง
L3776 อำเภอสอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านหนุน
L3777 อำเภอสอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะเอียบ
L3778 อำเภอสอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวเมือง
L3780 อำเภอสอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังชิ้น
L7936 อำเภอวังชิ้น
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาพูน
L3766 อำเภอวังชิ้น
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าสัก
L3767 อำเภอวังชิ้น
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่เกิ๋ง
L3768 อำเภอวังชิ้น
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ป้าก
L3769 อำเภอวังชิ้น
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่พุง
L3770 อำเภอวังชิ้น
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังชิ้น
L3771 อำเภอวังชิ้น
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สรอย
L3772 อำเภอวังชิ้น
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่
L7147 อำเภอหนองม่วงไข่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตำหนักธรรม
L3793 อำเภอหนองม่วงไข่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งแค้ว
L3794 อำเภอหนองม่วงไข่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำรัด
L3795 อำเภอหนองม่วงไข่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่คำมี
L3796 อำเภอหนองม่วงไข่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังหลวง
L3797 อำเภอหนองม่วงไข่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
รวม 83 กองทุน 24,945 0.00 0.00 282,487.50 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน