กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กลัดหลวง
L3562 อำเภอท่ายาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าคอย
L3564 อำเภอท่ายาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าไม้รวก
L8577 อำเภอท่ายาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่ายาง
L7120 อำเภอท่ายาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขากระปุก
L3563 อำเภอท่ายาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าแลง
L3566 อำเภอท่ายาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านในดง
L3567 อำเภอท่ายาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปึกเตียน
L3568 อำเภอท่ายาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มาบปลาเค้า
L3569 อำเภอท่ายาง
4,014 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางหย่อง
L3570 อำเภอท่ายาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังไคร้
L3571 อำเภอท่ายาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองจอก
L3572 อำเภอท่ายาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลหนองจอก
L9430 อำเภอท่ายาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางเก่า
L3557 อำเภอชะอำ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านลาด
L7121 อำเภอบ้านลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแหลม
L3593 อำเภอบ้านแหลม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองขนาน
L8871 อำเภอเมืองเพชรบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวสะพาน
L7130 อำเภอเมืองเพชรบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
L7131 อำเภอเมืองเพชรบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองชะอำ
L7117 อำเภอชะอำ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แก่งกระจาน
L8576 อำเภอแก่งกระจาน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช่องสะแก
L8492 อำเภอเมืองเพชรบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนยาง
L3597 อำเภอเมืองเพชรบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ต้นมะพร้าว
L3598 อำเภอเมืองเพชรบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ต้นมะม่วง
L3599 อำเภอเมืองเพชรบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ถ้ำรงค์
L8578 อำเภอบ้านลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าช้าง
L3575 อำเภอบ้านลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าตะคร้อ
L8872 อำเภอหนองหญ้าปล้อง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าแร้ง
L3587 อำเภอบ้านแหลม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าแร้งออก
L3588 อำเภอบ้านแหลม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าเสน
L3576 อำเภอบ้านลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธงชัย
L3600 อำเภอเมืองเพชรบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาพันสาม
L3601 อำเภอเมืองเพชรบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาวุ้ง
L3602 อำเภอเมืองเพชรบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางแก้ว
L3589 อำเภอบ้านแหลม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางขุนไทร
L3590 อำเภอบ้านแหลม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางครก
L3591 อำเภอบ้านแหลม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางจาก
L3603 อำเภอเมืองเพชรบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางจาน
L3604 อำเภอเมืองเพชรบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางตะบูน
L3592 อำเภอบ้านแหลม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกุ่ม
L3605 อำเภอเมืองเพชรบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านทาน
L3577 อำเภอบ้านลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านหม้อ
L8870 อำเภอเมืองเพชรบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านหาด
L3578 อำเภอบ้านลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านแหลม
L8308 อำเภอบ้านแหลม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากทะเล
L3594 อำเภอบ้านแหลม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าเด็ง
L3545 อำเภอแก่งกระจาน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พุสวรรค์
L3546 อำเภอแก่งกระจาน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพพระ
L3607 อำเภอเมืองเพชรบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพไร่หวาน
L3608 อำเภอเมืองเพชรบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางน้ำกลัดใต้
L3615 อำเภอหนองหญ้าปล้อง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โรงเข้
L3579 อำเภอบ้านลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไร่โคก
L3580 อำเภอบ้านลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไร่มะขาม
L3581 อำเภอบ้านลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไร่ส้ม
L3609 อำเภอเมืองเพชรบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไร่สะท้อน
L3582 อำเภอบ้านลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไร่ใหม่พัฒนา
L3558 อำเภอชะอำ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังจันทร์
L3547 อำเภอแก่งกระจาน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สมอพลือ
L3583 อำเภอบ้านลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สองพี่น้อง
L3548 อำเภอแก่งกระจาน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สามพระยา
L3559 อำเภอชะอำ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สำมะโรง
L3610 อำเภอเมืองเพชรบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองกระเจ็ด
L3584 อำเภอบ้านลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองกะปุ
L3585 อำเภอบ้านลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองชุมพล
L3551 อำเภอเขาย้อย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองชุมพลเหนือ
L8868 อำเภอเขาย้อย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปรง
L3553 อำเภอเขาย้อย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปลาไหล
L3554 อำเภอเขาย้อย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองพลับ
L3612 อำเภอเมืองเพชรบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองศาลา
L3560 อำเภอชะอำ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองโสน
L3613 อำเภอเมืองเพชรบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองหญ้าปล้อง
L3616 อำเภอหนองหญ้าปล้อง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยทรายเหนือ
L8869 อำเภอชะอำ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยท่าช้าง
L3555 อำเภอเขาย้อย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยแม่เพรียง
L3549 อำเภอแก่งกระจาน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยโรง
L3556 อำเภอเขาย้อย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยลึก
L3586 อำเภอบ้านลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แหลมผักเบี้ย
L8579 อำเภอบ้านแหลม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
รวม 78 กองทุน 4,014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน