กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองปราบ
L5830 อำเภอบ้านนาสาร
0 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนศรี
L5831 อำเภอบ้านนาสาร
5,052 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ควนสุบรรณ
L5832 อำเภอบ้านนาสาร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าชี
L5833 อำเภอบ้านนาสาร
4,969 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งเตาใหม่
L5835 อำเภอบ้านนาสาร
6,570 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งเตา
L5834 อำเภอบ้านนาสาร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองนาสาร
L7353 อำเภอบ้านนาสาร
19,806 0.00 0.00
(60%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำพุ
L5836 อำเภอบ้านนาสาร
5,697 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพรุพี
L5837 อำเภอบ้านนาสาร
5,682 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เพิ่มพูนทรัพย์
L8522 อำเภอบ้านนาสาร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ลำพูน
L5839 อำเภอบ้านนาสาร
0 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
รวม 11 กองทุน 47,776 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน