กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไทรม้า
L6951 อำเภอเมืองนนทบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครนนทบุรี
L8065 อำเภอเมืองนนทบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางกร่าง
L2470 อำเภอเมืองนนทบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางไผ่
L2471 อำเภอเมืองนนทบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางรักน้อย
L9310 อำเภอเมืองนนทบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางสีทอง
L9311 อำเภอบางกรวย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปลายบาง
L6942 อำเภอบางกรวย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศาลากลาง
L2448 อำเภอบางกรวย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบางกรวย
L6940 อำเภอบางกรวย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางขนุน
L2444 อำเภอบางกรวย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางขุนกอง
L2445 อำเภอบางกรวย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มหาสวัสดิ์
L2447 อำเภอบางกรวย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางม่วง
L8133 อำเภอบางใหญ่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางเลน
L2458 อำเภอบางใหญ่
15,650 0.00 0.00
(50%)
352,125.00
(inf%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางใหญ่
L7894 อำเภอบางใหญ่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง
L2456 อำเภอบางใหญ่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเสาธงหิน
L2461 อำเภอบางใหญ่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางแม่นาง
L2457 อำเภอบางใหญ่
43,704 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางใหญ่
L2459 อำเภอบางใหญ่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านใหม่
L8645 อำเภอบางใหญ่
8,003 0.00 0.00
(%)
360,135.00
(inf%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบางบัวทอง
L7893 อำเภอบางบัวทอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพิมลราช
L2453 อำเภอบางบัวทอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบางคูรัด
L2449 อำเภอบางบัวทอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางบัวทอง
L9347 อำเภอบางบัวทอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางรักพัฒนา
L2451 อำเภอบางบัวทอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางรักใหญ่
L2452 อำเภอบางบัวทอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละหาร
L2454 อำเภอบางบัวทอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำโพ
L9298 อำเภอบางบัวทอง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไทรน้อย
L8066 อำเภอไทรน้อย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขุนศรี
L2437 อำเภอไทรน้อย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองขวาง
L2438 อำเภอไทรน้อย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทวีวัฒนา
L2439 อำเภอไทรน้อย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไทรน้อย
L2440 อำเภอไทรน้อย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไทรใหญ่
L2441 อำเภอไทรน้อย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ราษฎร์นิยม
L2442 อำเภอไทรน้อย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองเพรางาย
L2443 อำเภอไทรน้อย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางพลับ
L2467 อำเภอปากเกร็ด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครปากเกร็ด
L6949 อำเภอปากเกร็ด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเกร็ด
L2462 อำเภอปากเกร็ด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองข่อย
L2463 อำเภอปากเกร็ด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองพระอุดม
L2464 อำเภอปากเกร็ด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าอิฐ
L2465 อำเภอปากเกร็ด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางตะไนย์
L2466 อำเภอปากเกร็ด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อ้อมเกร็ด
L9297 อำเภอปากเกร็ด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
รวม 44 กองทุน 67,357 0.00 0.00 712,260.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน