กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
L8552 อำเภอเมืองกระบี่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกระบี่
L7872 อำเภอเมืองกระบี่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาคราม
L8551 อำเภอเมืองกระบี่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาทอง
L0025 อำเภอเมืองกระบี่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองประสงค์
L0026 อำเภอเมืองกระบี่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทับปริก
L0027 อำเภอเมืองกระบี่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไสไทย
L0028 อำเภอเมืองกระบี่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองทะเล
L0029 อำเภอเมืองกระบี่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อ่าวนาง
L8550 อำเภอเมืองกระบี่
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาพนม
L8271 อำเภอเขาพนม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาดิน
L0006 อำเภอเขาพนม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาพนม
L0007 อำเภอเขาพนม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกหาร
L0008 อำเภอเขาพนม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พรุเตียว
L0009 อำเภอเขาพนม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สินปุน
L0010 อำเภอเขาพนม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หน้าเขา
L0011 อำเภอเขาพนม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่
L7873 อำเภอเกาะลันตา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะกลาง
L8549 อำเภอเกาะลันตา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะลันตาน้อย
L0002 อำเภอเกาะลันตา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะลันตาใหญ่
L0003 อำเภอเกาะลันตา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองยาง
L0004 อำเภอเกาะลันตา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศาลาด่าน
L0005 อำเภอเกาะลันตา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้
L8110 อำเภอคลองท่อม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองพน
L8345 อำเภอคลองท่อม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
L0014 อำเภอคลองท่อม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทรายขาว
L0015 อำเภอคลองท่อม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองท่อมใต้
L0012 อำเภอคลองท่อม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองท่อมเหนือ
L0013 อำเภอคลองท่อม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พรุดินนา
L0016 อำเภอคลองท่อม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เพหลา
L0017 อำเภอคลองท่อม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยน้ำขาว
L0018 อำเภอคลองท่อม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแหลมสัก
L8112 อำเภออ่าวลึก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
L8111 อำเภออ่าวลึก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาใหญ่
L0043 อำเภออ่าวลึก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองยา
L0044 อำเภออ่าวลึก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองหิน
L0045 อำเภออ่าวลึก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาเหนือ
L0046 อำเภออ่าวลึก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง
L0047 อำเภออ่าวลึก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แหลมสัก
L0048 อำเภออ่าวลึก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อ่าวลึกใต้
L0049 อำเภออ่าวลึก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อ่าวลึกน้อย
L0050 อำเภออ่าวลึก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อ่าวลึกเหนือ
L8555 อำเภออ่าวลึก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปลายพระยา
L0022 อำเภอปลายพระยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาเขน
L0019 อำเภอปลายพระยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาต่อ
L0020 อำเภอปลายพระยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คีรีวง
L0021 อำเภอปลายพระยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปลายพระยา
L8207 อำเภอปลายพระยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำทับ
L8208 อำเภอลำทับ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดินแดง
L0031 อำเภอลำทับ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดินอุดม
L0032 อำเภอลำทับ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งไทรทอง
L0033 อำเภอลำทับ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำทับ
L0034 อำเภอลำทับ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเหนือคลอง
L8343 อำเภอเหนือคลอง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะศรีบอยา
L0035 อำเภอเหนือคลอง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองขนาน
L8554 อำเภอเหนือคลอง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเขม้า
L0037 อำเภอเหนือคลอง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกยาง
L8556 อำเภอเหนือคลอง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตลิ่งชัน
L0039 อำเภอเหนือคลอง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปกาสัย
L0040 อำเภอเหนือคลอง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยยูง
L8557 อำเภอเหนือคลอง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เหนือคลอง
L8553 อำเภอเหนือคลอง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
รวม 61 กองทุน 0 nan nan 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน