กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

2.ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการกิจกรรมในหมู่บ้านตำบลบ้านกวาง

15 กรกฎาคม 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวางกองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวาง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการกิจกรรมในหมู่บ้านตำบลบ้านกวาง อาหารว่างและเครื่องดื่ม 25x50=1250.00

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สมาชิกอสม.เข้าร่วมกิจกรรม 50  คนร่วมการสรุป วิเคราะห์การทำงาน และจัดทำแผนการดำเนินในปีต่อไป

5.รณรงค์การออกกำลังกายในตำบลบ้านกวาง เนื่องในวันออกกำลังกายโลก

16 พ.ค. 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวางกองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวาง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

รณรงค์การออกกำลังกายในตำบลบ้านกวางเปิดงานโดยนายกอบต.บ้านกวางและการเต้นบาสโลปและเดินรณรงค์ร่วมกัน
1.ป้ายโครงการ 2 ผืนๆละ600 บาท เป็นเงิน 1200 บาท 2.อาหารว่าง/เครื่องดื่ม 130 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 3250 บาท

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม130 คน

4.มหกรรมเพื่อการมีสุขภาพดีตำบลบ้านกวาง

7 เมษายน 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวางกองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวาง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรมเพื่อการมีสุขภาพดีระดับตำบล /กิจกรรมเต้นบาสโลป/ปั่นจักรยาน/นิทรรศการหมู่บ้าน/เวทีเสวนาอาหารพื้นบ้านเฉพาะโรค ประโยชน์การออกกำลังกาย 1.อาหารว่างและเครื่องดื่ม 170 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 4250 2.ค่าใช้สอย 6 หมู่ๆละ 1200 บาท เป็นเงิน 7200 บาท

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้เข้าร่วมงาน 170  คน

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ กิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เรื่องเมนูอาหารพื้นบ้าน ป้องกันโรค การออกกำลังกาย ลดละเลิกบุหร่ สุรา ยาเสพติดเพื่อการสุขภาพที่ดี

5 มีนาคม 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวางกองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวาง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประเมินความรู้ก่อนและหลังการให้ความรู้ กิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เรื่องเมนูอาหารพื้นบ้าน ป้องกันโรค การออกกำลังกาย ลดละเลิกบุหร่ สุรา ยาเสพติดเพื่อการสุขภาพที่ดี 1.ค่าอาหาร/อาหาารว่าง/เครื่องดื่ม 78 คนๆละ 105 เป็นเงิน 8190 บาท 2.ป้ายโครงการ 1 ผืน 600 บาท 3.ค่าวิทยากร 4 ชั่วโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 1200 บาท 4.ค่าแบบทดสอบ 160 ชุดๆละ 3 บาท เป็นเงิน 480 บาท

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาชนทั่วไปวัยทำงานเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ระดับดีในการปฎิบัติตัวเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ75 เป็น 82

1.ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการ

19 มกราคม 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวางกองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวาง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมโครงการในหมู่บ้านตำบลบ้านกวาง อาหารว่าง 25x50=1250 บาท

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สมาชิกอสม.กิจกรรมหมู่ละ 5-6  คน