กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
รหัสโครงการ 61-l3038-4-01
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ สำนักงานเลขาฯกองทุน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลตอหลัง
วันที่อนุมัติ 8 กันยายน 2560
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 31,700.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพีระพงษ์ศรียะพันธ์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลตอหลัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.802,101.448

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] 15

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] :

ระบุ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา13(3) มาตรา 18(4) (8) (9) และมาตรา 47 ได้บัญญัติให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุน ประสาน และกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการ เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน รวมถึงสนับสนุนและกำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน และภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร ดำเนินงาน และบริหารจัดการเงินทุนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ตามข้อ 7(4) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ

เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนฯ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว และมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และการจัดประชุม/อบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานกองทุนฯ เพราะเป็นกลไกสำคัญต่อความสำเร็จของการดำเนินงานกองทุนฯ การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน ที่จะทำให้เกิดการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน ฯ และร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งกายและจิต ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อมและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ดังนั้น สำนักงานเลขาฯกองทุน จึงได้จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

2 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และแกนนำสุขภาพ

คณะกรรมการกองทุนคณะอนุกรรมการคณะทำงานและแกนนำสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน

3 เพื่อจัดทำแผนงานกองทุน ปีงบประมาณ 2562

มีแผนงานกองทุน ปีงบประมาณ 2562

4 เพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่

มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่จำเป็นและเพียงพอต่อการทำงาน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน

- ร่วมกันประชุมวางแผน กำหนดร่างวาระในการประชุม คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน
- กำหนดวันประชุมตลอดปีงบประมาณ

 1. ขั้นตอนการดำเนินงาน

  • ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อกำหนดนัด หมาย
  • จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการดำเนินงาน
  • จัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการประชุม เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
  • จัดเตรียมสถานที่ในการประชุม และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลตอหลัง
  • จัดทำแผนงานกองทุน ปีงบประมาณ 2562
 2. ดำเนินการจัดประชุมตามแผนงานและวาระที่กำหนด

  • จัดประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา อย่างน้อย4ครั้ง/ปี
  • จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน/คณะทำงาน อย่างน้อย4ครั้ง/ปี
  • สรุปผลการประชุมและมติคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
 2. การรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
 3. คณะกรรมการกองทุนคณะอนุกรรมการคณะทำงานและแกนนำสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
 4. จัดทำแผนงานกองทุน ปีงบประมาณ 2562
 5. มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่จำเป็นและเพียงพอต่อการทำงาน

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนฯตำบลตอหลัง กองทุนฯตำบลตอหลัง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 13:42 น.