กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมวัยเรียนสูงดีสมส่วน วัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานเหล้า , แผนงานบุหรี่ , แผนงานสารเสพติด , แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ รพสต.ร่องกาศ
วันที่อนุมัติ 5 มกราคม 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 19 มกราคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 20,605.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุวรีย์ ปินคำและคณะ
พี่เลี้ยงโครงการ สายันห์ วงค์ขันแก้ว
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ละติจูด-ลองจิจูด 18.096,100.126
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 19 ม.ค. 2561 31 ส.ค. 2561 20,605.00
รวมงบประมาณ 20,605.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 49

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 กำลังคนและเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน(คน)
18.00
2 ร้อยละของเด็ก 6-14 ปีที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง
12.00
3 จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายที่ทำงานเรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน(คน)
18.00
4 จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายคนทำงาน เพื่อการจัดการควบคุมยาสูบ (คน)
18.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเพิ่มกำลังคนและเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน

กำลังคนและเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน เพิ่มขึ้นเป็น(คน)

18.00 30.00
2 เพื่อลด เด็ก 6-14 ปีที่มีภาวะน้ำหนักเกินภาวะอ้วนลงพุง

ร้อยละของเด็ก 6-14 ปีที่มีน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง

12.00 10.00
3 เพื่อเพิ่มจำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายที่ทำงานเรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน

จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายที่ทำงานเรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนเพิ่มขึ้น(คน)

18.00 30.00
4 เพื่อเพิ่มจำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายคนทำงานเพื่อการจัดการควบคุมยาสูบในชุมชน

จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายคนทำงานเพื่อการจัดการควบคุมยาสูบ เพิ่มขึ้นเป็น(คน)

18.00 30.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 เม.ย. 61 2.การส่งเสริมสุขภาพแกนนำวัยรุ่นเรื่องการสื่อสารการดำเนินชีวิต เพศศึกษาเชิงบวก การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและยาเสพติด - -
28 พ.ค. 61 1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้เด็ก ผู้ปกครอง ครูอนามัยและผู้ประกอบอาหารในโรงเรียน แกนนำในเรื่องลดเลี่ยงเสี่ยงอ้วน - -
4 ม.ค. 62 3.ปช.เชิงปฎิบัติการฟื้นฟูความรู้ให้แก่ตัวแทนผู้ปกครองวัยเรียน วัยรุ่นและนำเสนอโภชนาการเด็ก ลดเสี่ยงอ้วน การสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวก ป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น - -
รวม 0 - 3 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ายแกนนำเฝ้าระวังเกิดเครือข่ายด้านสุขภาพในชุมชน

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ร่องกาศ กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ร่องกาศ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 21:57 น.