กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
รหัสโครงการ 62 L5229-105
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานโรคเรื้อรัง
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกวางข้อง
วันที่อนุมัติ 19 มีนาคม 2562
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ - 30 กันยายน 2562
กำหนดวันส่งรายงาน 30 สิงหาคม 2562
งบประมาณ 21,225.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจตุพร บัวดำ
พี่เลี้ยงโครงการ นางเครือฟ้า พูนทอง
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.087,100.287
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 22 มี.ค. 2562 30 ส.ค. 2562 0.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (21,225.00 บาท)

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ประชาชนมีการแข่งขันสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวนิยมวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้นจึงทำให้วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การเร่งรีบกับการทำงาน บริโภคอาหารดดยไม่คำนึงถึงคุรค่าทางโภชนาการมีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง ขาดการออกกำลังกาย เครียด ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัยทางด้านสาธารณสุข เป็นกลุ่มโรคที่มีปัจจัยสาเหตุการนำสู่ดรคจากปัจจัยเสี่ยงร่วมและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ่งโรคนี้สามารถป้องกันได้ดดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม จากการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสุงในกลุ่มประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป
  ปี2561 จากการคัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกวางข้อง พบว่า มีผู้ได้รับคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 1,399 คน ผลการคัดกรอง กลุ่มเสี่ยง148 คน คิดเป็นร้อยละ 10.58 กลุ่มปกติ 1,251 คน คิดเป็นร้อยละ 89.42 ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน จำนวน 1,603 คน ผลการคัดกรอง กลุ่มเสี่ยง 109 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80 กลุ่มปกติ 1,494 คน คิดเป็นร้อยละ 93.20 ดังนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกวางข้อง ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว และตระหนักถึงภาวะสุขภาพของประชาชนในกลุ่มดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการเกิดโรคเรื้อรังและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อค้นหาผุ้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในพื้นที่ และส่งต่อผู้ป่วยรับการรักษาโดบยการพบแพทย์ทุกราย

 

0.00
2 2.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีความรู้ด้านสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

 

0.00
3 3.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสุง มีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด/ความดันโลหิตได้

 

0.00
4 4.เพื่อลดการป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยง

 

0.00
5 5.เพื่อให้เกิดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทุกหมู่บ้าน และมีหมู่บ้านต้นแบบอย่างน้อย 1 หมู่บ้าน

 

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.ประชุมวางแผนและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 2.ประชาสัมพันธ์โครงการ 3.ดำเนินกิจกรรม ได้แก่ 3.1กิจกรรมคัดกรองค้นหาผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสุง 3.2จัดกิจกรรมสัญจรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3.3ส่งต่อพบแพทย์ในกลุุ่มเสี่ยงที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินเกณฑ์/ระดับความดันโลหิตสุงเกินเกณฑ์ทุกราย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมาตรฐานตามเกณฑ์ 2.กลุ่มเสียงได้รับการเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส. และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 3.อัตราการเกิดผุ้ป่วยรายใหม่ในโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานลดลง

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์โครงการฉบับสมบูรณ์ (.pdf) กองทุนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
2 ไฟล์โครงการ (ส่วนที่ 3) (.pdf) กองทุนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา กองทุนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 14:01 น.