กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2562 โครงการปลอดคุณแม่วัยใส 30,000.00 30,000.00
2562 โครงการส่งเสริมโภชนาการในวัยผู้สูงอายุตำบลกรงปินัง ประจำปีงบประมาณ 2562 27,100.00 27,100.00
2562 โครงการปลอดคุณแม่วัยใส 30,000.00 30,000.00
2562 โครงการหนูน้อยยิ้มสวย ฟันสวย 44,000.00 0.00
2562 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ประจำปี 2562 27,100.00 0.00
2562 โครงการเด็ก 0 -5 ปี โภชนาการดีนำสู่พัฒนาการสมวัย ประจำปี 2562 23,950.00 0.00
2562 โครงการผู้นำวัคซีนเข้มแข็งประจำปี2562 25,100.00 0.00
2562 โครงการเสริมสร้างสุขจิตในผู้สูงอายุและผู้พิการ ปีงบประมาณ 2562 16,600.00 0.00
2562 โครงการเยี่ยมแม่ ดูแลลูก เพื่อดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด ประจำปี 2562 15,100.00 0.00
2562 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 30,000.00 0.00
2562 โครงการปรับพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ตามวิถีชุมชน 18,700.00 0.00
2562 โครงการการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง 2562 25,750.00 0.00
2562 โครงการชมรมผู้สูงอายุสัมพันธ์ปันน้ำใจให้ชุมชน 42,500.00 0.00
2562 โครงการอสม.ร่วมใจติดตามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงติดตามกลุ่มป่วยเบาหวานความดันนอกระบบ ลดเสี่ยง ลดโรค ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ปี 2562 113,655.00 0.00
2562 โครงการควบคุมป้องกันและค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ปี 2562 16,600.00 0.00
2562 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2562 36,600.00 0.00
2562 โครงการฝากครรภ์เร็วไว แม่ลูก ปลอดภัย ห่างไกลซีด 38,200.00 0.00
2562 โครงการติดตามและประเมินสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ 8,575.00 0.00
2562 โครงการการคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 ตำบลกรงปินัง ปี 2562 22,000.00 0.00
2562 โครงการป้องกันภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ม.7 ต.กรงปินัง ปี 2562 6,975.00 0.00
2562 โครงการการส่งเสริมพัฒนาการและเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 8,700.00 0.00
2562 โครงการสตรีตำบลกรงปินัง หมู่ที่ 7 ร่วมใจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 15,100.00 0.00
2562 โครงการการติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ตำบลกรงปินัง ปี 2562 15,100.00 0.00
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.4.0) 67,860.00 0.00
2562 โครงการบริหารจัดกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.กรงปินัง 137,709.00 131,709.00
2562 โครงการอบรมให้ความรู้และขลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม 64,100.00 11,900.00
2562 เสริมสร้างเยาวชนบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 99,900.00 0.00
2561 โครงการชุมชนปลอดขยะ 50,000.00 0.00
2561 โครงการสานพลังครอบครัว ลด ละ เลิก บุหรี่ 21,100.00 0.00
2561 โครงการร่วมพัฒนารูปแบบบริการทางการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุเผะ โดยการพอกเข่าด้วยสมุนไพรไทยในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่าในปีงบประมาณ 2561 54,650.00 0.00
2561 โครงการพลัง อสม.เข็มแข็ง เชิงรุกด้วยวัคซีน 31,600.00 0.00
2561 โครงการเยี่ยมแม่ ดูแลลูก เพื่อดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด ประจำปีงบประมาณ 2561 9,400.00 0.00
2561 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย 19,800.00 0.00
2561 โครงการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนภายหลังการรับวัคซีน 17,640.00 0.00
2561 โครงการร่วมลดเสี่ยงลดโรค หมู่ที่ 7 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 18,300.00 0.00
2561 โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและพัฒนาการในเด็ก 0 - 72 เดือน 9,250.00 0.00
2561 โครงการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเบาหวานเชิงรุกในชมุชน ปี 2561 52,500.00 0.00
2561 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือด 23,700.00 0.00
2561 โครงการสานสัมพันธ์ด้วยใจ ถักทอสายใย ดูแลใส่ใจผู้สูงอายุ 15,200.00 0.00
2561 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด หวาน มัน เค็ม ปี 2561 19,500.00 0.00
2561 โครงการพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 97,700.00 0.00
2561 บ้านลือมุปลอดยาเสพติด(ไร้ควันบุหรี่) 86,650.00 0.00
2561 โครงการปลอดคุณแม่วัยใส 200,000.00 0.00
2561 โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กภาคฤดูร้อนต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 200,000.00 0.00
2561 โครงการเวที่เรียนรู้ 5 แผนงาน 20,500.00 20,500.00
2561 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.กรงปินัง ประจำปีงบประมาณ 2561 98,150.00 65,010.00
2560 โครงการฝากครรภ์เร็วไว แม่ลูก ปลอดภัย ห่างไกลซีด 67,650.00 67,650.00
2560 โครงการพลังเข้มแข็ง เชิงรุกด้วยวัคซีน ประจำปีงบประมาณ 2560 45,500.00 45,500.00
2560 โครงการพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 150,000.00 0.00
2560 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.กรงปินัง 101,370.00 -1,290.00
2560 โครงการปลอกโฟม ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพด้วยอาหารสะอาด 35,150.00 35,150.00
2560 โครงการสร้างเสริมภูมิคุมกันโรคด้วยวัคซีนและเฝ้าระวีงภาวะแทรกซ้อนภายหลังการรับวัคซีน 25,200.00 0.00
2560 โครงการเยี่ยมบ้านเพื่่อสานสัมพันธ์ทุกกลุ่มวัย 20,000.00 0.00
2560 โรงการรณรงค์ลดภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์และหญิงวัยเจริญพันธ์ ในปีงบประมาณ 2560 5,000.00 0.00
2560 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ แม่มือใหม่ ประจำปี 2560 10,000.00 0.00
2560 โครงการฝากครรภ์เร็วไว ปลอดภัยทั้งแม่และลูก ประจำปี 2560 10,000.00 0.00
2560 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มวัยทำงาน ประจำปี 2560 64,600.00 0.00
2560 โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กภาคฤดูร้อนต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 199,905.00 0.00
รวม 2,786,989.00 463,229.00

จำนวน 58 โครงการ โครงการทั้งหมด

โครงการ 58/67 โครงการ
งบประมาณ 2,786,989.00/3,072,289.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2560 18 894475.00
2561 22 1170840.00
2562 27 1006974.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กรงปินัง
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : กรงปินัง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 073-238286 โทรสาร: 073-238286
อีเมล์ : abtkpn238@gmail.com
เขต : สงขลา
ประเภท : อบต.ขนาดกลาง
พื้นที่รับผิดชอบ : 1 ตำบล 9 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2549
จำนวนประชากร : 10,821 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : room

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชื่อบัญชี : ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.กรงปินัง
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 840,914.02 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
ฮาซัน ลีลาตานา ประธานกรรมการ
อิรฟาน หะยีอีแต ที่ปรึกษา
พิทักษ์ ธีระพุทธรักษ์ ที่ปรึกษา
อันวา มูซอ ที่ปรึกษา
อาดือนัน ฮามิดง กรรมการ

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 10,821
2562 10,700
2561 10,647
2560 10,502

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 10,821
2562 10,700
2561 10,647
2560 10,502
  • photo เอกสารประชากรประจำปี

เจ้าหน้าที่กองทุน

ชื่อกองทุนตำบลกรงปินัง ชื่อกองทุนตำบลกรงปินัง ADMIN
มาเรียม มาเรียม TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน
28/04/2562 63