กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2562 โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไอสะเตีย 16,605.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำมัสยิดบูเกะตาโมง 16,815.00 0.00
2562 โครงการรณรงค์การปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพของนักเรียนตาดีกาประจำปี 2562 10,120.00 0.00
2562 โครงการ การจัดการขยะในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)อัลคอยรีย์ หมู่ที่9 ประจำปี 2562 10,000.00 0.00
2562 โครงการอบรมการทำผลิตภัณฑ์ยาหม่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพประจำปี2562 12,420.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมเดินเท้าและปั่นจักรยานไปประกอบศาสนกิจที่มัสยิดตำบลบูกิต ประจำปี 2562 12,470.00 0.00
2562 โครงการค่ายธรรมเพื่อชุมชนสุขภาวะ:เยาวชนต้นกล้าแห่งอิสลามประจำปี 2562 12,900.00 0.00
2562 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุตำบลบูกิตประจำปี2562 12,150.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษตำบลบูกิต 12,320.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "ห่วงใย ใส่ใจ วัยสูงอายุ" 9,920.00 0.00
2562 โครงการ “ลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”ตำบลบูกิต ประจำปี 2562 12,500.00 0.00
2562 โครงการลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 12,360.00 0.00
2562 โครงการโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ 10,000.00 0.00
2562 โครงการลูกรักสุขภาพดี วัคซีนครบ ห่างไกลจากโรค 26,200.00 0.00
2562 โครงการ SRRT รพ.สต.บูกิต เข้มแข็ง ชุมชนลดโรค 12,300.00 0.00
2562 โครงการ Road Show เยาวชนรุ่นใหม่ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง 18,000.00 0.00
2562 โครงการฝากครรภ์คุณภาพ และตั้งครรภ์เมื่อพร้อม 17,600.00 0.00
2562 โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 12,400.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุแรกเกิดถึง2ปี 20,370.00 0.00
2562 โครงการวัยรุ่น วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง 21,860.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมสุขภาพห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) 16,470.00 0.00
2562 โครงการอบรมให้ความรู้การใช้สารเคมีเพื่อป้องกันสุขภาพ 12,320.00 0.00
2562 โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพตำบลบูกิต 40,425.00 0.00
2562 โครงการชุมชนตำบลบูกิตร่วมใจจัดการขยะและแยกขยะอันตรายเพื่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมทีดี 89,725.00 0.00
2562 โครงการการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศในเยาวชนมุสลิม ประจำปี 2562 111,920.00 0.00
2562 โครงการอบรมเพิ่มความรู้สร้างครอบครัวสุขภาพดี อบต.บูกิต ประจำปี 2562 89,975.00 0.00
2562 โครงการโรงเรียนบ้านบาตาปาเซปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2562 12,320.00 0.00
2562 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 อ 2 ส สร้างสุขภาพ 12,420.00 0.00
2562 โครงการ รณรงค์เดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ 12,445.00 0.00
2562 โครงการเฝ้าระวังอาหารขยะในชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กและให้ความรู้ผู้ปกครอง 34,200.00 0.00
2562 โครงการอบรมให้ความรู้การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เพื่อสุขภาพที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 12,325.00 0.00
2562 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนตำบลบูกิต ประจำปี 2562 19,950.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในครัวเรือน 10,390.00 0.00
2562 โครงการอาสาสมัครเยาว์วัยใส่ใจผู้พิการผู้ด้อยโอกาสตำบลบูกิต ประจำปีงบประมาณ 2562 19,925.00 0.00
2562 โครงการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวาน 12,400.00 0.00
2562 โครงการให้ความรู้การแช่เท้าด้วยน้ำต้มสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2562 12,000.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและการเข้าถึงบริการสุขภาพ 12,320.00 0.00
2562 โครงการสร้างแกนนำ ส่งเสริมเยาวชนออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาฟุตบอล 10,200.00 0.00
2562 โครงการการผลิตสื่อสร้างสรรค์รณรงค์ต่อต้านบุหรี่ 12,320.00 0.00
2562 โครงการอบรมเยาวชนรู้เท่าทันพิษภัยแอลกอฮอฮ์ 12,420.00 0.00
2562 ค่ายแกนนำเยาวชนส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาปันจักสีลัต 12,475.00 0.00
2562 โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย 12,465.00 0.00
2562 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพในช่องปากและฟัน 12,420.00 0.00
2562 โครงการเผชิญภัยระบาดโรคไข้เลือดออก 60,000.00 0.00
2562 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต ปี 2562 240,000.00 210,800.00
2562 โครงการ การจัดการและคัดแยกขยะในสถานศึกษา 12,470.00 0.00
2562 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 12,370.00 0.00
2562 คนบ้านไอร์สะเตียร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 12,470.00 0.00
รวม 1,230,450.00 210,800.00

จำนวน 48 โครงการ โครงการทั้งหมด

โครงการ 48/140 โครงการ
งบประมาณ 1,230,450.00/4,741,175.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2559 1 200000.00
2560 38 1391945.00
2561 50 1873640.00
2562 51 1275590.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : บูกิต
ที่อยู่ : 298 หมู่ 3 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 073-645588 ,0883995369 โทรสาร: 073-645588 ต่อ 104
อีเมล์ : info@bukit.go.th
เขต : สงขลา
ประเภท : อบต.ขนาดกลาง
พื้นที่รับผิดชอบ : 1 ตำบล 14 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2554
จำนวนประชากร : 18,660 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 6.182,101.828 room

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตันหยงมัส
ชื่อบัญชี : กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 616,124.36 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
มนัสวี ยิ่งสุขสกุล ประธานกรรมการ
เอกวิทย์ เพ็ชรจินดา ที่ปรึกษา
เพ็ญภาส เพชรภาน ที่ปรึกษา
นิตายูสศุบกี มุสตาฟา ที่ปรึกษา
รุสดี เปาะอาแซ กรรมการ

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 18,660
2562 18,507
2561 18,429
2560 18,253

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 18,660
2562 18,507
2561 18,429
2560 18,253
  • photo เอกสารประชากรประจำปี

เจ้าหน้าที่กองทุน

ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต ADMIN
mr.swans mr.swans TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน