กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2563 โครงการเยาวชนบ้านบุดีส่งเสริมสุขภาวะชุมชน 26,900.00 26,900.00
2563 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 22,300.00 22,300.00
2563 โครงการสร้างรั้วบ้านให้แข็งแรง เสริมความแข็งแกร่งให้ชุมชน 30,000.00 30,000.00
2563 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีสุข 30,000.00 30,000.00
2563 รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันจมน้ำ ปี 2563 37,000.00 37,000.00
2563 โครงการรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 18,600.00 18,600.00
2563 โครงการชุมชนบ้านบุดี ร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและควบคุมป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก 62,000.00 62,000.00
2563 โครงการคุณแม่รุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย 17,470.00 17,470.00
2563 โครงการบ้านสะอาด ชุมชนปลอดโรค 33,450.00 33,450.00
2563 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 13,800.00 13,800.00
2563 โครงการส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหางานโภชนาการและพัฒนาการเด็กอายุ 0-6 ปี 25,200.00 25,200.00
2563 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุดี ประจำปี 2563 114,000.00 97,175.00
2562 โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2562 29,200.00 0.00
2562 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม (คิตาน) ตำบลบุดี 28,300.00 0.00
2562 โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพลดโลกร้อนและห่างไกลยาเสพติด 22,650.00 0.00
2562 โครงการชุมชนต้นแบบ สุข สะอาด ปลอดโรค 29,050.00 0.00
2561 โครงการลด ละ เลิกบุหรี่ 25,600.00 0.00
2561 โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการและพัฒนาการในเด็ก 0-6 ปี 26,240.00 0.00
2561 โครงการประชาชนร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก 51,600.00 0.00
2561 โครงการเยาวชนบ้านปูลานิบงรักสุขภาพ 36,645.00 0.00
รวม 680,005.00 413,895.00

จำนวน 20 โครงการ โครงการทั้งหมด

โครงการ 20/81 โครงการ
งบประมาณ 680,005.00/2,221,040.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2560 20 564615.00
2561 26 681805.00
2562 23 543900.00
2563 12 430720.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุดี
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : บุดี
ที่อยู่ : 111 ม.1 ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ : 073288095 โทรสาร: 073288165
อีเมล์ : coconut_life@hotmail.com
เขต : สงขลา
ประเภท : เทศบาลตำบล
พื้นที่รับผิดชอบ : 1 ตำบล 8 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2554
จำนวนประชากร : 11,255 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 6.487,101.305 room

รายละเอียดกองทุน LTC

ยังไม่มีข้อมูลกองทุน LTC

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยะลา
ชื่อบัญชี : กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุดี อ.เมือง จ.ยะลา
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 737,417.20 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
ดาโอะ เจ๊ะตู ประธานกรรมการ
บรรยง เหล่าเจริญสุข ที่ปรึกษา
บุญลือ นวลจันทร์ ที่ปรึกษา
กาญจนา วัชระศิรานนท์ ที่ปรึกษา
เกษมสันต์ โตะและ กรรมการ

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 11,255
2562 11,132
2561 11,030
2560 10,943

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 11,255
2562 11,132
2561 11,030
2560 10,943

เจ้าหน้าที่กองทุน

ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุดี ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุดี ADMIN
สุชาดา  สุวรรณคีรี สุชาดา สุวรรณคีรี TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน
29/12/2560 65
10/10/2562 66