กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ 3/30 โครงการ
งบประมาณ 163,900.00/1,123,150.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2560 13 521800.00
2561 13 397450.00
2562 4 203900.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าชิง
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : ป่าชิง
ที่อยู่ : ม.6 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ : 074-300149/ 087-2999044 โทรสาร: 074-300148
อีเมล์ : Hijanjira@hotmail.com
เขต : สงขลา
ประเภท : อบต.ขนาดกลาง
พื้นที่รับผิดชอบ : 1 ตำบล 9 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2554
จำนวนประชากร : 5,012 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 6.939,100.686 room

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา จะนะ
ชื่อบัญชี : กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าชิง อ.จะนะ
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 863,852.56 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
อดูญ ทองเพชร ประธานกรรมการ
สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ที่ปรึกษา
ฐากร นาคแก้ว ที่ปรึกษา
ณัฐรินทร์ ปรียาวรวัฒน์ ที่ปรึกษา
มะหะหมัด โต๊ะยะลา กรรมการ

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 5,012
2562 4,986
2561 4,971
2560 4,990

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 5,012
2562 4,986
2561 4,971
2560 4,990

เจ้าหน้าที่กองทุน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าชิง กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าชิง ADMIN
ธาริตา ธาริตา TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน