กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2562 ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยยุง 46,000.00 0.00
2562 ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาเปตอง 35,000.00 0.00
2562 การออกกำลังกาย รำบัว 4 30,200.00 0.00
2562 ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน 27,000.00 0.00
2562 โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหาร 20,000.00 0.00
2562 โครงการรณรงค์ Big Cleaning Day ตลาดสดเทศบาลตำบลนาทวี 10,600.00 0.00
2562 บริหาร/พัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาทวี 110,000.00 79,972.90
2562 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการออกกำลังกายแบบรำไท้เก็ก 30,000.00 0.00
2562 โครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษาสำหรับเด็กวัย 4-12 ปี 37,500.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมโภชนาการในเด็กวัย 4-12 ปี 49,650.00 0.00
2562 ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคและไลน์แดนซ์ 65,350.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 14,800.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน 16,300.00 0.00
2562 โครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน 18,100.00 0.00
รวม 510,500.00 79,972.90

จำนวน 14 โครงการ โครงการทั้งหมด

โครงการ 14/39 โครงการ
งบประมาณ 510,500.00/1,850,795.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2560 14 672950.00
2561 11 667345.00
2562 14 510500.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาทวี
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : นาทวี
ที่อยู่ : 9 หมู่ 1 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทรศัพท์ : 074371538 ต่อ 26 โทรสาร: 074-371726
อีเมล์ : orawan0173@gmail.com
เขต : สงขลา
ประเภท : เทศบาลตำบล
พื้นที่รับผิดชอบ : 1 ตำบล 6 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2551
จำนวนประชากร : 6,657 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 6.693,100.777 room

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาทวี
ชื่อบัญชี : กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาทวี
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 781,421.01 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ที่ปรึกษา
นอม วรรณบริบูรณ์ ที่ปรึกษา
ปภาณ การจะนะดี ที่ปรึกษา
สหัสนัยน์ สวัสดิกูล กรรมการ
พงษ์ แก้วทัศน์ กรรมการ

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 6,657
2562 6,751
2561 6,796
2560 6,939

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 6,657
2562 6,751
2561 6,796
2560 6,939

เจ้าหน้าที่กองทุน

กองทุนตำบลนาทวี กองทุนตำบลนาทวี ADMIN
อะหมัด หลีขาหรี อะหมัด หลีขาหรี TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน