กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2562 โครงการชาวเขาแดงรวมพลัง ยับยั้งยุงลาย 44,350.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก 13,300.00 0.00
2562 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (3อ 2ส) 35,235.00 0.00
2562 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสาธารณสุขในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 12,360.00 0.00
2562 โครงการลดขยะ ระวังภัยสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 29,570.00 0.00
2562 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 49,920.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง 49,250.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ ใกล้ธรรมะ 62,900.00 0.00
2562 โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข 23,100.00 0.00
2562 โครงการปิงปองจราจร 7 สี ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 43,900.00 0.00
2562 โครงการชุมชนป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย ปี 2562 31,857.00 0.00
2562 โครงการ อสม.จูเนียร์ ปี 2562 18,220.00 0.00
2562 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี 2562 20,635.00 0.00
2562 โครงการวัคซีนดี ที่ รพ.สต.สำนักเอาะ ปี 2562 9,400.00 0.00
2562 โครงการแม่ลูก ปลอดภัย ห่างไกล ภาวะโลหิตจาง ปีงบประมาณ 2562 11,800.00 0.00
2562 โครงการควบคุมหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านสำนักเอาะ ปี 2562 13,100.00 0.00
2562 โครงการสตรีสำนักเอาะ ใส่ใจ ต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2562 17,800.00 0.00
2562 โครงการรวมพลัง รพ.สต.สำนักเอาะควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ ปี 2562 46,700.00 0.00
2562 โครงการคนสำนักเอาะร่วมใจบริโภคอาหารปลอดภัย ปี 2562 14,944.00 0.00
2562 โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงวัยบ้านสำนักเอาะ ปี 2562 15,700.00 0.00
2562 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2562 19,100.00 0.00
2562 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ปี 2562 70,000.00 40,400.00
รวม 653,141.00 40,400.00

จำนวน 22 โครงการ โครงการทั้งหมด

โครงการ 22/63 โครงการ
งบประมาณ 653,141.00/1,752,663.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2560 19 549379.00
2561 22 550143.00
2562 22 653141.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : เขาแดง
ที่อยู่ : 47 ม.6 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210
โทรศัพท์ : 074-890709 ,081-1892471 โทรสาร: 074-890709
อีเมล์ : apichat1979@hotmail.com
เขต : สงขลา
ประเภท : อบต.ขนาดกลาง
พื้นที่รับผิดชอบ : 1 ตำบล 7 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2554
จำนวนประชากร : 8,307 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 6.505,100.802 room

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสะบ้าย้อย
ชื่อบัญชี : กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 124,675.09 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
เกษม ติ้งจันทร์ ประธานกรรมการ
สุริยะ สุพงษ์ ที่ปรึกษา
จำลอง แก้วพิทยานนท์ ที่ปรึกษา
วิลัดดา วิระธรรมโม ที่ปรึกษา
รมภ์ หนูชูแก้ว กรรมการ

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 8,307
2562 8,245
2561 8,216
2560 8,170

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 8,307
2562 8,245
2561 8,216
2560 8,170
  • photo เอกสารประชากรประจำปี
  • photo เอกสารประชากรประจำปี
  • photo เอกสารประชากรประจำปี

เจ้าหน้าที่กองทุน

กองทุนสุขภาพตำบล  อบต.เขาแดง กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาแดง ADMIN
ดวงดาว  อุปสิทธิ์ ดวงดาว อุปสิทธิ์ TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน
04/10/2561 45