กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2562 โครงการสื่อสารตรงกัน สร้างสรรค์สุขภาพดี 50,000.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านพรุ 12,000.00 0.00
2562 โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจมะเร็ง 125,000.00 0.00
2562 โครงการรู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันโรค 32,000.00 0.00
2562 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 75,000.00 0.00
2562 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการสุขภาพจิตชุมชนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านพรุ 120,000.00 0.00
2562 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 80,000.00 0.00
2562 โครงการอบรมสุขภาพการออกกำลังกายให้แก่ชมรมไทเก็ก 29,000.00 0.00
2562 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ชมรมลีลาศเทศบาลเมืองบ้านพรุ 39,500.00 0.00
2562 โครงการแอโรคบิค พลิกชีวิต คิดไร้พุง 31,420.00 0.00
2562 โครงการแอโรบิค วันละนิด ชีวิตห่างไกลโรค 22,600.00 0.00
2562 โครงการเปตองเพื่อสุขภาพ ชุมชนเขต 6 26,100.00 7,830.00
2562 โครงการเพื่อเปตองเพื่อสุขภาพชุมชนเขต 8 26,100.00 0.00
2562 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านพรุ 250,000.00 107,977.00
2561 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านพรุ 250,000.00 236,465.00
2561 โครงการออกกำเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นตารางเก้าช่องและระบำกะลา 28,700.00 28,700.00
2561 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 80,000.00 80,000.00
2561 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมเข้าจังหวะลีลาศและไลน์แดนซ์ 30,000.00 0.00
2561 โครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน 69,000.00 12,668.00
2561 โครงการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 51,050.00 2,968.00
2561 โครงการแอโรบิควันละนิด ชีวิตห่างไกลโรค 36,000.00 0.00
2561 โครงการเฝ้าระวังโรคและป้องกันภาวะเสี่ยงสำหรับผู้ปฏิบัติงานสัมผัสขยะและสารเคมีในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านพรุ ปีงบประมาณ 2561 111,650.00 0.00
2561 โครงการรู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันโรค ประจำปี 2561 32,000.00 1,430.00
2561 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 37,000.00 3,675.00
2561 โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจมะเร็ง 116,000.00 14,420.00
2561 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 75,000.00 14,400.00
2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ 120,000.00 660.00
2561 โครงการชีวิตพอเพียง สุขกาย สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2561 82,000.00 6,090.00
2560 ส่งเงินคืนให้กับเทศบาลเมืองบ้านพรุ 3,000.00 0.00
2560 การบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านพรุ ประจำปี 2560 220,000.00 193,200.00
รวม 2,260,120.00 710,483.00

จำนวน 30 โครงการ โครงการทั้งหมด

โครงการ 30/48 โครงการ
งบประมาณ 2,260,120.00/3,328,270.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2560 15 1021000.00
2561 15 1148400.00
2562 18 1158870.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองบ้านพรุ
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : บ้านพรุ
ที่อยู่ : 436 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทรศัพท์ : 0819590194 โทรสาร: 074-384901
อีเมล์ : jutarat_fon2525@hotmail.com
เขต : สงขลา
ประเภท : เทศบาลเมือง
พื้นที่รับผิดชอบ : 1 ตำบล 11 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2551
จำนวนประชากร : 25,211 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 6.929,100.490 room

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านพรุ
ชื่อบัญชี : ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านพรุ
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 4,433,977.45 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
อดิศักดิ์ รัตนะ ประธานกรรมการ
- ที่ปรึกษา
- ที่ปรึกษา
สุธิดา คชรัตน์ กรรมการ
ผุสดี จันทร์ลำภู กรรมการ

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 25,211
2562 24,898
2561 24,532
2560 24,166

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 25,211
2562 24,898
2561 24,532
2560 24,166

เจ้าหน้าที่กองทุน

กองทุนตำบลบ้านพรุ กองทุนตำบลบ้านพรุ ADMIN
ดวงดาว  อุปสิทธิ์ ดวงดาว อุปสิทธิ์ TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน