กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2561 คนชะอมลดละเลิกบุหรี่ 30,000.00 30,000.00
2561 โครงการขยับกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเราชาวชะอม ปี 2561 20,000.00 20,000.00
รวม 50,000.00 50,000.00

จำนวน 2 โครงการ โครงการทั้งหมด

โครงการ 2/2 โครงการ
งบประมาณ 50,000.00/50,000.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2561 2 50000.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชะอม
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : ชะอม
ที่อยู่ : ุึ67 หมู่ 2 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
โทรศัพท์ : 036714573
อีเมล์ :
เขต : สระบุรี
ประเภท : อบต.ขนาดกลาง
พื้นที่รับผิดชอบ : 1 ตำบล 11 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2552
จำนวนประชากร : 0 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 14.418,101.134 room

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร :
ชื่อบัญชี :
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 0.00 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
พยุง เชียงทอง ประธานกรรมการ
สมศักดิ์ รักงาน รองประธานกรรมการ
ประหยัด พวยอ้วน รองประธานกรรมการ
รมิตา จันทร์ลา กรรมการ
อารี อภิยะ กรรมการ

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)

เจ้าหน้าที่กองทุน

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชะอม กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชะอม ADMIN
Dr.Wisut Dr.Wisut TRAINER
นายมานพ ทองตัน นายมานพ ทองตัน TRAINER
Bon=โชคดี Bon=โชคดี TRAINER
นายจำนงค์  จันทรา นายจำนงค์ จันทรา TRAINER
พี่เลี้ยงเขต4 สระบุรี พี่เลี้ยงเขต4 สระบุรี TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน