กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2562 โครงการการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยลีลาศขั้นพื้นฐานและกิจกรรมเข้าจังหวะ 54,165.00 0.00
2562 โครงการชาวคอหงส์สุขภาพดี ด้วยวิถีกลองยาว 56,180.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยชุมชนมีส่วนร่วม (กิจกรรมเข้าจังหวะ) 36,720.00 0.00
2562 โครงการการออกกำลังกายแบบบาสโลปและแอโรบิค ชุมชนบ้านทุ่งโดน4 32,300.00 0.00
2562 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันไข้เลือดออกชุมชนทุ่งโดน1 23,710.00 0.00
2562 โครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ 30,000.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 30,000.00 0.00
2562 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความปลอดภัยในชุมชนนำร่องสวมหมวกกันน็อคให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) 37,660.00 0.00
2562 โครงการการออกกำลังกายแบบบาสโลป 22,860.00 0.00
2562 โครงการคอหงส์6 ร่วมใจ ห่างไกล ไข้เลือดออกปี2562 47,800.00 0.00
2562 โครงการสานปัญญาผู้สูงวัยในชมรมผู้สูงอายุเทศบาลคอหงส์ 40,425.00 0.00
2562 โครงการโรงเรียนบ้านคลองหวะสะอาดน่าอยู่ 28,292.00 0.00
2562 โครงการเหาหาย สบายหัว 26,510.00 0.00
2562 โครงการตุ๊กตาไล่ยุง ฑูตน้อยสื่อรักจากใจ บ.ค.ว.ปลอดภัยไข้เลือดออก/ โรคชิคุนกุนยา 10,670.00 0.00
2562 โครงการบอกลาภาวะทุพโภชนาการ 18,220.00 0.00
2562 โครงการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ สะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโรค 61,200.00 0.00
2562 โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ 34,925.00 0.00
2562 โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคมือ เท้า ปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล เมืองคอหงส์ 2562 46,832.00 27,203.60
2562 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ 2562 69,980.00 0.00
2562 โครงการเด็กนักเรียนฟันดีที่บ้านคลองหวะ 20,000.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กแบบเชิงรุกเทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปี 2562 580,500.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองคอหงส์ 79,500.00 0.00
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์ 122,860.00 0.00
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ (ADL) 15,260.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาการทางร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย 180,000.00 0.00
2562 โครงการ E.Q.ดี ด้วยดนตรีเด็กเล็ก 180,000.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเสนาณรงค์ เทศบาลเมืองคอหงส์ (โครงการต่อเนื่อง) 622,000.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเปล เทศบาลเมืองคอหงส์ (โครงการต่อเนื่อง) 175,800.00 0.00
2562 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโดน เทศบาลเมืองคอหงส์ (โครงการต่อเนื่อง) 105,960.00 0.00
2561 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหวะ เทศบาลเมืองคอหงส์ (โครงการต่อเนื่อง) 90,440.00 0.00
2562 โครงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปี 2562 703,500.00 441,941.80
2561 โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์ 113,580.00 69,130.00
2561 โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 36,615.00 9,325.00
2561 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลคอหงส์ 99,460.00 10,889.00
2561 โครงการขยะนี้มีคุณค่าสร้างสรรค์ปัญญาชาวเสนา 49,840.00 0.00
2561 โครงการนาฎศิลป์สร้างเสริมสุขภาพนักเรียนวันนี้ที่เสนา 42,740.00 0.00
2561 โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปี 2561 47,260.00 22,475.00
2561 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้ดูแลประจำครอบครัว 39,380.00 20,391.00
2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 16,720.00 2,870.00
2561 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความปลอดภัยในชุมชน 35,000.00 11,170.00
2561 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 104,660.00 44,040.00
2561 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่พนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปี 2561 36,680.00 20,250.00
2561 โครงการตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561 178,820.00 132,697.80
2561 โครงการลด ละ เลิกบุหรี่ในสถานที่ทำงาน ประจำปี 2561 46,180.00 32,590.00
2561 โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาการทางร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย 120,000.00 15,000.00
2561 โครงการ E.Q. ดีด้วยดนตรีเด็กเล็ก 120,000.00 15,000.00
2561 โครงการชุมชนสะอาด ลดแหล่งเพาะพันธุ์โรคติดต่อโดยสัตว์และแมลง ประจำปี ๒๕๖๑ 49,100.00 16,333.00
2561 โครงการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ สะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโรค 38,000.00 21,050.00
2561 โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ 33,700.00 16,035.00
2561 โครงการอบรม อย.น้อย 25,000.00 9,800.00
2561 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโดน เทศบาลเมืองคอหงส์ (ต่อเนื่อง) 90,180.00 11,340.00
รวม 4,907,184.00 949,531.20

จำนวน 51 โครงการ โครงการทั้งหมด

โครงการ 51/88 โครงการ
งบประมาณ 4,907,184.00/11,474,885.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2560 27 3318348.00
2561 31 4662708.00
2562 30 3493829.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองคอหงส์
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : คอหงส์
ที่อยู่ : 59 ซอย 5 ถนนบ้านทุ่งรี ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-280000-2 ต่อ 1802 โทรสาร: 074-280008
อีเมล์ : spyzone1@hotmail.com
เขต : สงขลา
ประเภท : อบต.ขนาดใหญ่
พื้นที่รับผิดชอบ : 1 ตำบล 30 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2551
จำนวนประชากร : 46,237 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 7.006,100.503 room

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหาดใหญ่
ชื่อบัญชี : ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองคอหงส์
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 8,362,939.61 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
พยงศ์ อรัญดร ประธานกรรมการ
พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ที่ปรึกษา
รัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ ที่ปรึกษา
ลัภย์ หนูประดิษฐ์ กรรมการ
จิรพรรณ พีระวุฒิ กรรมการ

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 46,237
2562 45,946
2561 45,716
2560 45,807

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2563 46,237
2562 45,946
2561 45,716
2560 45,807

เจ้าหน้าที่กองทุน

กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองคอหงส์ กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองคอหงส์ ADMIN
ืnadear ืnadear ADMIN
เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน