กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
รวม 0.00 0.00

จำนวน 0 โครงการ โครงการทั้งหมด

โครงการ 0/3 โครงการ
งบประมาณ 0.00/90,000.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2561 3 90000.00

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : โพธิ์กระสังข์
ที่อยู่ : บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
โทรศัพท์ : 045665055 โทรสาร: 045665022
อีเมล์ :
เขต : อุบลราชธานี
ประเภท : เทศบาลตำบล
พื้นที่รับผิดชอบ : 1 ตำบล 14 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2553
จำนวนประชากร : 9,187 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : 14.628,104.327 room

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร : ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขาขุนหาญ
ชื่อบัญชี : เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 509.91 บาท เมื่อวันที่

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
สุบิน งอนสวัน ประธานกรรมการ
รัชฎาพร ที่ปรึกษา
ศักดิ์สิน ที่ปรึกษา
สุวรรณ บุญมา รองประธานกรรมการ
สามิตร รองประธานกรรมการ

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2562 9,187

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)
2562 9,187

เจ้าหน้าที่กองทุน

กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ ADMIN
ชื่อพี่เลี้ยง ชื่อพี่เลี้ยง TRAINER
พี่เลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ พี่เลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ TRAINER

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน