กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
รวม 0.00 0.00

จำนวน 0 โครงการ โครงการทั้งหมด

โครงการ 0/0 โครงการ
งบประมาณ 0.00/0.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

รายละเอียดกองทุน/พื้นที่ดำเนินงาน

ชื่อกองทุน : กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช้างเผือก
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล : อบต.ช้างเผือก
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
เขต : เชียงใหม่
ประเภท :
พื้นที่รับผิดชอบ : 0 ตำบล 0 ชุมชน/หมู่บ้าน
จัดตั้งเมื่อ : พ.ศ. 543
จำนวนประชากร : 0 คน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิกัด : room

รายละเอียดกองทุน LTC

ยังไม่มีข้อมูลกองทุน LTC

บัญชี-การเงิน

บัญชีธนาคาร :
ชื่อบัญชี :
เลขที่บัญชี : XXX-X-XXXXX-X
ยอดเงินคงเหลือยกมา : 0.00 บาท เมื่อวันที่

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง

ประชากร

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)

จำนวนประชากรแต่ละปี

ปี พ.ศ.ประชากร(คน)

เจ้าหน้าที่กองทุน

จนท.กองทุน อบต.ช้างเผือก จนท.กองทุน อบต.ช้างเผือก ADMIN

ประเมิน

วันที่ประเมินคะแนนประเมิน