กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ประชุมทำแผนสุขภาพและโครงการ กองทุน จ.สตูล

 • photo , 1000x750 pixel , 111,845 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 153,032 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 157,673 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 147,891 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 110,111 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 106,660 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 111,845 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 82,590 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 103,926 bytes.

เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสตูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมเรื่อง การจัดทำแผนสุขภาพกองทุน และโครงการด้านสุขภาพที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน โดยมีเภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานกองทุน ปี 2562 ซึ่งจะมีการเริ่มประกาศใช้ หลักเกณฑ์ฯการบริหารจัดการกองทุน ฉ. 2561