กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

จัดประชุมจัดทำแผนและการเขียนโครงการ กองทุนสุขภาพตำบล จ.พัทลุง

photo  , 1477x1108 pixel , 159,634 bytes.

เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 สปสช.เขต 12 สงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพและโครงการด้านสุขภาวะแก่กองทุน ปี 62 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองทุนสุขภาพตำบลจัดทำแผนสุขภาพและฝึกการเขียนโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ