กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อลด เด็ก 6-14 ปีที่มีภาวะน้ำหนักเกินภาวะอ้วนลงพุง

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

16 - 17 มิ.ย. 61 อบรมให้ความรู้ 7,500.00 -
23 - 24 มิ.ย. 61 สนับสนุนให้มีกิจกรรมทางกายในโรงเรียนของนักเรียนและจัดตั้งชมรม 15,000.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้