กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

๒.อบรมให้ความรู้ ค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเครือข่าย อสม.ตำบลกาหลงทั้ง 4 หมู่ ๒. นัดหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด ความสำคัญของการฝากครรภ์

กิจกรรม : ๒.อบรมให้ความรู้ ค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเครือข่าย อสม.ตำบลกาหลงทั้ง 4 หมู่ ๒. นัดหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด ความสำคัญของการฝากครรภ์
วันที่ 2 มี.ค. 2564 - 2 มี.ค. 2564
งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,750.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :
๒.1อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด ความสำคัญของการฝากครรภ์
ค่าอาหารว่าง25 บาทx 40 คน x 2 มื้อ=2,000บาท
ค่าอาหารกลางวัน 75 บาท x 40 คน x 1 มื้อ= 3,0๐๐ บาท
ค่าป้ายไวนิล ขนาด ๑ X 2 เมตร = 750 บาท