กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

3.เยี่ยมหญิงหลังคลอด ๑.สรุปและจัดทำรายงานประเมินผลโครงการ

กิจกรรม : 3.เยี่ยมหญิงหลังคลอด ๑.สรุปและจัดทำรายงานประเมินผลโครงการ
วันที่ 2 มี.ค. 2564 - 2 มี.ค. 2564
งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,000.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :
3.1 เยี่ยมหญิงหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ ค่าอาหารเพื่อสุขภาพ 100 บาท x 30 คน =3,000บาท